- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. septembra 2014

Poskytujú pomoc ľuďom v núdzi

Milan Kupecký
Na návšteve sociálneho centra na šurianskom Kopci
Motto: Kresťanská láska nemôže existovať v srdciach viacerých bez toho, aby sa neprejavila navonok. Je to oheň, ktorý hasne, keď mu chýba palivo. A palivom  lásky sú dobré skutky. Preto otvorme oči a srdcia aj pre iných.

Na úvod azda toľko, že SPOLOK SV. VINCENTA DE PAUL je nezisková, neštátna, apolitická organizácia, ktorá poskytuje charitatívne služby vďaka šľachetnosti  jednotlivcov i organizácií.
Sociálne centrum začal budovať kňaz Rudolf Priedhorský v roku 2000 vďaka nadšeniu a ochote pomáhať núdznym.

Spolok sv. Vincenta de Paul je medzinárodná organizácia, ktorá vznikla v roku 1833 vo Francúzsku. Založil ju blahoslavený Frederik Ozanam. Láska k blížnemu a život spätý s vierou ho motivovali k tomu, aby založil charitatívne spoločenstvo, pomenované podľa sv. Vincenta de Paul. V roku 1845 pápež Gregor XVI. schválil organizáciu a jej stanovy, čím sa cirkevný spolok stal oficiálnym, pričom pápež Ján Pavol II. dňa 22. 8. 1997 v Paríži vyhlásil Frederika Ozanama za blahoslaveného. Myšlienka, prinášajúca ľuďom dobro a pomoc v najťažších chvíľach života sa postupne rozšírila po celom svete. Dnes pôsobí Spolok v 130 krajinách sveta, združuje 40 000 konferencií, v ktorých pracuje okolo 900 000 členov. Spolok centrálne vedie Generálna rada, ktorá koordinuje činnosť konferencií a sídli v Paríži.
Cieľom činnosti je pomoc ľuďom v núdzi, znižovanie kriminality, ochrana ľudskej dôstojnosti. Táto organizácia vykonáva charitatívnu činnosť v najširšom slova zmysle. Pomáha odkázaným jednotlivcom či skupinám obyvateľstva v zdravotnej, sociálnej, ekonomickej, ale i v duchovnej a morálnej oblasti, a to v akútnom alebo v chronickom stave a položení. Vyšším cieľom je odstraňovať príčiny núdze.
Sociálne centrum Spolku svätého Vincenta so sídlom na Kopci, o ktorom píšeme, funguje pätnásť rokov. Sídli v Novozámockom okrese a patrí do intravilánu Šurian. Slúži sociálne slabým obyvateľom, ako sú odchovanci z detských domovov, prepustení z výkonu trestu, ľudia bez prístrešia, týrané osoby a ďalší sociálne odkázaní spoluobčania a ľudia v núdzi, ktorých je v kopčianskom sociálnom centre v súčasnosti vyše dvadsať.
Je medzi nimi aj Róm Milan Rigo, ktorý sa spolupodieľa na chove hospodárskych zvierat a práci v záhrade. V zariadení je aj 90-ročná pani Jolana Argalášová, pripútaná na lôžku, spoluzakladateľka centra, o ktorú sa tu starajú.
„Nakoľko pribúda počet ľudí, ktorí potrebujú pomoc, pristúpili sme k celkovej rekonštrukcii a rozšíreniu centra,“  informuje nás jeho riaditeľ Ján Ňukovič.
„Samozrejme, činnosť zameriavame na riešenie každodenných problémov života v útulku. Mnohé z nich treba riešiť operatívne. Pomocou pracovnej terapie vytvárame pracovné návyky a chovanci si tak osvojujú schopnosť „fungovať“ v bežných životných situáciách a podmienkach, prípadne i v rodine, aby sa neskôr vedeli adaptovať do spoločnosti,“ dopĺňa informácie riaditeľ.
Ďalej sme sa dozvedeli, že útulok prevádzkuje tri budovy, ktoré slúžia klientom. Dve budovy slúžia na ubytovanie a v tretej sa nachádza kuchyňa, jedáleň, sklad a kaplnka. Súčasťou centra je veľká záhrada a hospodársky dvor.
Chovanci si prácou na hospodárskom dvore a v záhrade dochovajú hydinu a dopestujú poľnohospodárske produkty na vlastnú potrebu. Chovajú kozy, ovečky, prasiatko, sliepky, kačice, morky a králiky, čiže majú mäso, mlieko, vajcia. V záhrade si dopestujú zeleninu. Vypomáhajú v technických službách, kde triedia plasty. Svojpomocne si zabezpečujú palivové drevo  na zimu. Podľa potreby pomáhajú aj na miestnej farme, za čo im majiteľ poskytuje obilie pre zvieratá i mlieko. Taktiež vypomáhajú v ovocnom sade, kde v týchto dňoch zberajú jablká a oberajú hrozno. Chovanci sa aktívne zapájajú aj do rekonštrukčných prác v objekte a pomáhajú pri prevádzke útulku a kaplnky. Nedávno vymenili strechu nad jedálňou, kuchyňou a kaplnkou, ktorá bola už v nevyhovujúcom stave, keď im zatekalo do budovy a plesneli steny. Je to stará budova, ktorá slúžila v minulosti ako škola.
Raňajky, obedy a večere varí a servíruje sestra Blanka. Pranie šatstva zabezpečuje pre celé zariadenie pani Magdaléna Naryiová. K dispozícii je automatická práčka, pričom chovanci sa sami starajú aj o osobnú hygienu, čistotu a poriadok v ubytovacích a sociálnych priestoroch. Aby získali čo najviac skúseností, zručností, pracovné návyky i vedomosti, vedenie centra organizuje pre nich rôzne kurzy, ako napríklad kurz varenia, upratovania, hospodárenia. Cieľom je, aby sa klienti postavili časom na vlastné nohy a začlenili sa do spoločnosti. Odbornou pomocou a najmä vlastnou snahou a prácou sa snažia získať zmysluplnosť a zodpovednosť pre vlastný život, adaptovať sa do spoločnosti, byť samostatnými, zachovať si dôstojnosť a zároveň vytvoriť príležitosť na uplatnenie sa v pracovnom procese.
Sociálne centrum im v tom pomáha pod dohľadom odborného personálu, jeho činnosť spočíva v asistenčnej pomoci, pracovnej terapii a resocializácii. Okrem riaditeľa Jána Ňukoviča sú to: sociálna pracovníčka Petronela Sucháňová, zabezpečuje kontakt s úradmi, vybavuje doklady, pomáha pri hľadaní zamestnania; Alfréd Kunh je vodič, zásobovač a pracovný terapeut; Helena Pastrnáková – pracovná terapeutka, ktorá pracuje v zariadení už osem rokov. K nim nedávno pribudla ošetrovateľka Iveta Suchánová a ďalší sociálny pracovník Martin Horňák.
Chovanci dostávajú aj finančné ohodnotenie za prácu v útulku. Chvalabohu, nájdu sa sponzori, ktorí prispievajú na túto charitatívnu činnosť.
::
Autorom príspevku je Milan Kupecký.
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.