25. júna 2018

Výber (25/2018)


Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Najprv prestaň kradnúť a až potom dávaj milodary. Zadrž svoje ruky pred zločinom a až potom ich vystieraj s milodarom. Keď tými istými rukami budeš jedných zdierať a druhých odievať, tak milodar bude príčinou zločinu. Radšej žiaden milodar než takýto.“
(Svätý Ján Zlatoústy)

O otroctví a migraci (radiovaticana.cz)
Bolesť hriechu (priestornet.com)

24. júna 2018

Slovo na nedeľu (124)


A Božie slovo sa šírilo a rozmáhalo.
(Sk 12, 24)
Dobro sa vždy presadí. Táto myšlienka mi prichodí na um, keď som si prečítal uvedenú vetu zo Skutkov apoštolov. Skutočne, história nám dáva za pravdu. Dobré sa nemôže zadusiť, umlčať. Dobré si nájde cestu a presadí sa. Je nezničiteľné. Rozvíja sa a preniká čoraz viac medzi ľudí.
Dobré slovo a dobré skutky sa šíria lavínovite. Niekedy sa nám môže zdať, že vo svete je viac zla, nenávisti a dobré sa akosi vytratilo. Nie je to celkom pravda. Dobré je medzi nami, hoci sa veľmi nevytŕča. Nepúta na seba priveľkú pozornosť. Je skromné a tiché. 

23. júna 2018

Aforizmy spod Tatier

Milan Kupecký

Manželský trojuholník dnes: on, ona a televízor.
::
Na vlastných chybách sa človek učí, na cudzích bohatne.
::
Sú kritické situácie, keď si toho musí veľa vypiť aj abstinent.
::
Najviac vzruchu vie spôsobiť tichá domácnosť.

22. júna 2018

Kirche bunt uvádza


19. mája 2018 uplynulo sto rokov odo dňa, keď vstúpil do platnosti Codex Iuris Canonici (Kódex kánonického práva). Promulgovaný bol pápežom Benediktom XV. o rok skôr: 27. mája 1917. Už pápež Pius X. ustanovil v roku 1904 komisiu, ktorej úlohou bolo vypracovať nový cirkevnoprávny kódex. Sám sa však výsledkov práce komisie nedožil, pretože zomrel v roku 1914. Prípravné práce viedol vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Gasparri. Zúčastnil sa na nich aj Eugenio Pacelli, neskorší pápež Pius XII. Tento kódex platil pre Katolícku cirkev latinského obradu až do roku 1983, keď pápež Ján Pavol II. vydal aktuálne platný Kódex kánonického práva.
::
Okolo 600 rakúskych vojakov sa cez Turíce zúčastnilo 60. medzinárodnej púte vojakov do francúzskych Lúrd. Sprevádzal ich okrem iných vojenský biskup Werner Freistetter a minister obrany Rakúskej republiky Mario Kunasek. Na púť pricestovalo 15 000 príslušníkov armád z celkovo 50 národov. Každoročná medzinárodná púť vojakov do Lúrd vznikla zo spoločnej iniciatívy francúzskych a nemeckých vojenských dušpastierov. V súčasnosti je to najväčšie európske mierové podujatie vojakov s katolíckym vierovyznaním v európskych armádach. Rakúski vojaci sa púte zúčastňujú od roku 1958.

21. júna 2018

Klamanie jazykom

Vlado Javorský

(Slovenčina, na slovíčko...)
V mediálnom priestore sa čoraz častejšie používajú slovné spojenia, ktoré vo svojej podstate sú alebo neúplné, nepresné, alebo obsahom zavádzajúce. Čitateľ či poslucháč tak dostáva do povedomia skreslené informácie. Príkladov je viacero. Za absolútny paškvil považujem slovné spojenie „nežná revolúcia“. Je to mediálna absurdnosť, lebo pri skúmaní histórie narazíme na pojem „revolúcia“ iba v súvislosti s krvavými zrážkami. Revolúcie sú krvavé... A opäť, pri nahliadnutí do dejín objavíme i zmeny v spoločenskom systéme bez krviprelievania – prebraním moci istou skupinou obyvateľov – pod pojmom „puč“. Vo veľa prípadoch o krvi ani zmienky.
Už sme sa poučili, že akákoľvek forma prebratia moci sa skôr či neskôr premení v totalitu. Za príkladmi nemusíme chodiť ďaleko, už sa nás totalitný stav spoločnosti bytostne dotýka. Občanov súčasnosť sklamala, lebo po tzv. „Nežnej“ očakávala od budúcnosti niečo celkom odlišné.

20. júna 2018

Začať s pokáním


Ak sa prestaneme pozerať pravde rovno do očí, určite sa to s nami dobre neskončí...
Vlado Gregor
S odkazom Ježiša Krista, teda s kresťanstvom, sa v poslednom čase zrýchlene deje niečo nepekné a nevkusné. Dostalo sa mi v krátkom čase do rúk niekoľko zaujímavých textov s príslušnou faktografiou. Ide o tvorbu dona Luigiho Villu (1918–2012), o ktorom katolícky svet takmer nič nevie – a mal by. To, čo tvrdí on, opisuje aj protestant Erich Brüning v knihe Cudzí agent, kde takisto zhromažďuje fakty o rozklade kresťanstva zvnútra. Títo dvaja autori sa vzájomne a nezávisle potvrdzujú (a už v Starom zákone sa píše, že svedectvo dvoch nezávislých svedkov je asi pravdivé…).

19. júna 2018

Žiť v Cirkvi, pre Cirkev a s Cirkvou, alebo žiť z Cirkvi?

Ilustračná snímka: PriestorNet

V súčasnom svete, aspoň v našich krajoch, môžeme badať kvantitatívny i kvalitatívny úpadok Cirkvi, zapríčinený iste aj tým, že ľudia si chcú žiť podľa vlastných predstáv a Božie požiadavky odsúvajú, opúšťajú a niektorí celkom zavrhujú (a tým si komplikujú život vlastný i spoločenský). Napriek Ježišovmu prísľubu, že Cirkev brány pekelné nepremôžu (porov. Mt 16, 18), nie je možné súčasné problémy Cirkvi prehliadať a podceňovať.
Cirkev popri svojej božskej stránke má aj stránku ľudskú, jej vedenie tu na zemi je zverené do ľudských rúk, a táto jej ľudská stránka niekedy môže zlyhávať. Niektorí z tých, ktorým bolo zverené správcovstvo, si z toho urobili takpovediac svoj džob a namiesto služby pre Cirkev a jej budovanie si ju prispôsobujú tak, aby vyhovovala ich predstavám – biblické zásady rozrieďujú či spochybňujú, chcú sa zapáčiť akousi falošnou ľudskosťou, ospravedlňujú zanedbanie Božích príkazov novou dobou, ktorej sa treba prispôsobiť, chcú mať z Cirkvi výhody, pretože jej bohatstvo nahromadené počas dvoch tisícročí je skutočne veľké...

18. júna 2018

Výber (24/2018)

Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Keby nám Boh dával takých učiteľov, o ktorých by sme s istotou vedeli, že ich on poslal, tak by sme ich určite s radosťou poslúchali. Ale my máme takých učiteľov. Sú nimi núdza a každé nešťastie, ktoré sa nám v živote prihodilo.“
(Blaise Pascal)

Bez pokory to nepôjde (priestornet.com)