15. decembra 2017

Všetko náhlivé a netrpezlivé je od diabla

Vlado Gregor
Aj keď je život krátky, je zlé v ňom robiť skratky
V čom je podstata rozumného konzervativizmu oproti pojašenému ľavičiarstvu? Ateizmus a revolúcie, reformy a radikalizmus, vyvolené sekty a stranícke predvoje majú ten spoločný znak, že sa nekončia dobre. Aj keď niekedy ich počiatočné perspektívy sa zdajú svetlé a počas zrodu vyriešia občas aj niektoré akútne a konkrétne krivdy a nespravodlivosti.U uzavretých, „dokonalých a čistých“, teda katarov, bogomilov, albigéncov a tak podobne, rovnako ako u rôznych revolučných avantgárd, ide o predpoklad, že nasilu, naraz a príkazmi dokážu meniť človeka k dobrému, alebo aspoň k lepšiemu. To je aj podstata takzvaného modernizmu, ktorý sa síce takto nazýva, ale jeho pokušenie v Cirkvi trvá už od najstarších čias.

14. decembra 2017

Je kríza Katolíckej cirkvi v západnej Európe hrozbou pre katolíkov na celom svete?

Karol Dučák
Kríza Katolíckej cirkvi v západnej Európe nadobúda vskutku desivé rozmery. Od prelomu tisícročí nastal hrozivý trend poklesu počtu kostolov, slúžiacich na liturgické účely. Časť z nich búrajú, mnohé iné sa predávajú, prípadne sa využívajú iným spôsobom. Najhrozivejšie rozmery nadobúda tento trend v dvoch najmocnejších krajinách západnej Európy: v Nemecku a Francúzsku.
Podľa zverejnených údajov sa od prelomu tisícročia v Nemecku prestalo používať na liturgické účely viac ako 500 katolíckych kostolov. Asi 140 z nich bolo zbúraných, ostatné boli predané alebo inakšie cirkevne využité.

13. decembra 2017

Kríza západnej civilizácie korení v pýche a ignorancii katolíckeho učenia

Rozhovor s publicistom a spisovateľom Karolom Dučákom
(O literárnej tvorbe, hedonizme, celospoločenskej kríze a vzbure proti Bohu...)
Karol Dučák

Ján Maršálek: Pán Dučák, čitatelia vás poznajú hlavne ako autora textov s teologickým obsahom. Nedávno ste však vydali knihu rozprávok. Ako k tomu došlo?
Karol Dučák: Na počiatku boli články. Tie píšem už vyše štyridsať rokov. S písaním kníh a rozprávok som začal omnoho neskôr. A prečo rozprávky? Samého ma to prekvapilo. Najprv som napísal jednu, pretože som dostal náhlu inšpiráciu (či vnuknutie?). Potom, s odstupom času, začali pribúdať ďalšie, až vznikla útla kniha rozprávok. Paradoxne, tá úplne prvá moja rozprávka v mojej prvej knihe rozprávok nie je. Hádam sa dostane do druhej knihy rozprávok, na ktorej som už začal pomaly pracovať.

12. decembra 2017

Silou ticha proti diktatúre hluku

Robert Sarah: Sila ticha
Bratislava, Lúč, 2017
Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti súčasného katolíckeho sveta. Pochádza z Guiney a od roku 2001 pôsobí vo Vatikáne. 
V knihe Sila ticha odpovedá na otázky francúzskeho spisovateľa Nicolasa Diata – ide teda o knižný rozhovor, obsiahly a bohato štruktúrovaný, v ktorom kardinál obhajuje ticho ako prostriedok prehĺbenia viery a spojenia s duchovnom. Hovorí, že ticho privádza k Bohu, ticho je dôležitou zložkou náboženského prežívania, v tichu sa približujeme k tajomstvu – a najväčším tajomstvom je Boh.

11. decembra 2017

Výber (49/2017)

Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Bez najmenších obáv si dovolím tvrdiť, že Cirkev bude počas celej svojej existencie konfrontovaná s ideologickými klamstvami. Dnes stojí pred ňou táto úloha v súvislosti s rodovou ideológiou, ktorú Ján Pavol II. neváhal označiť za novú ideológiu zla. Mimochodom, teória rodovej rovnosti, ovocie amerického štrukturalizmu, je len zdeformované dieťa marxistického myslenia.“
(Robert kardinál Sarah)

10. decembra 2017

Slovo na nedeľu (97)

Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.
(Mt 7, 6)
Tento Ježišov výrok poznáme v skrátenej podobe – nehádžte perly sviniam – a využíva sa veľmi často. Čo znamená? Ježiš vysvetľuje, že nie vždy je vhodné svoje myšlienky hovoriť tomu, kto ich nie je schopný správne pochopiť. Zbytočná námaha – nie každý je obdarený dostatočným rozumom, aby dokázal spracovať nové teórie, poznatky. Dotyčný by ich nemusel správne pochopiť a mohli by ho podráždiť až tak, že by na vás mohol nielen verbálne, ale aj neverbálne zaútočiť... Musíme vedieť, komu máme čo povedať, aby to nevyvolalo hnev, nevraživosť, nenávisť, fyzický útok.

8. decembra 2017

Poézia čistého srdca

O Božom služobníkovi Jánovi Havlíkovi

Jozef Tomášik: Anjel v cele
Bratislava, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2014
Debutová básnická zbierka Jozefa Tomášika Anjel v cele je v istom zmysle monotematická, ako to naznačuje jej podnázov: O Božom služobníkovi Jánovi Havlíkovi. V kontexte súčasnej poézie ide o nezvyčajný počin – venovanie celej kolekcie básní jednej osobnosti, sústredenie sa na jednu métu, vyvinutie tvorivého úsilia v prospech nejakej konkrétnej dobrej veci... Jozef Tomášik to skúsil, nedbajúc na módne trendy, a zrejme v súlade so svojím presvedčením vytvoril básnický portrét človeka, ktorého životný príbeh ho zaujal.