7. marca 2021

Nedeľné slovo (114)

 

Poslanie a úloha

Čo človek, to údel. Každý z nás má na tomto svete osobitné poslanie, ktoré nemôže naplniť nikto iný. Musíme si vzájomne pomáhať, človek človeka potrebuje, no žiť musí každý za seba. Pred Boží súd predstúpim osobne, nikto ma nezastúpi.

Každý človek je jedinečný. Našou úlohou preto nie je napodobňovať druhých, ale žiť svoj život a žiť ho naplno, rozvíjať sa, zúročovať zverené talenty.

6. marca 2021

Čriepky zo života (2)

 

Ján Grešák

Anglický matematik a fyzik Isaac Newton (1643–1727) kráčal so študentmi okolo cintorína. Istý študent podpichol veriaceho profesora a opýtal sa ho:

„Vy veríte, že prach týchto mŕtvych môže vytvoriť nové telo schopné života?“

Profesor neodpovedal hneď, no na druhý deň urobil pred študentmi pokus. Priniesol oceľové piliny, ktoré zmiešal s obyčajným prachom a zmes vysypal na stôl. Začal nad ňou krúžiť magnetom a zmes sa začala hýbať. Oceľové piliny sa prichytili na magnet, prach ostal na stole. Profesor vyslovil poučenie:

„Boh si ponechal nekonečne viac síl, než vložil do magnetu...“

5. marca 2021

Štatistika – sčítanie obyvateľov

 

Robert Hakala

Podľa posledného sčítania obyvateľstva Slovenskej republiky (2011) sa ku katolíckej viere prihlásilo 62 percent obyvateľov. Je to mierny pokles oproti roku 2001, ale stále je to pomerne veľa.

Pravdaže, je to len „štatistické číslo“, za ktoré sa môžu skryť rôzne veci aj nedostatky. V prvom rade, toto číslo nevyjadruje skutočný počet ľudí, ktorí pravidelne chodia do kostola, respektíve do kostola nechodia vôbec, prípadne kostol navštívia dva razy do roka (Vianoce, Veľká noc). Taktiež z tohto štatistického čísla nie je zrejmé, aké je vekové zloženie tých, ktorí sa hlásia ku Katolíckej cirkvi. Koľko z tých 62 percent tvorí veková skupina starších ľudí a akú časť tvorí skupina mladých ľudí do 20 rokov?

4. marca 2021

Evanjelizácia, reevanjelizácia Ázie a úspech ázijských jezuitských misií v 16.–18. storočí

 

Karol Dučák

Kristova cirkev, ktorá je v súčasnosti totožná s Katolíckou cirkvou, dostala od svojho zakladateľa Ježiša Krista misijné poslanie, ktoré sa neskončí, kým bude svet existovať. Lebo „ako Otec poslal Syna, tak aj on poslal apoštolov (porov. Jn 20, 21) a povedal im: ‚Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta‘ (Mt 28, 18–20). Cirkev prijala od apoštolov tento Kristov slávnostný príkaz ohlasovať spasiteľnú pravdu, aby ho plnila až po samý kraj sveta (porov. Sk 1, 8). Vzťahuje teda na seba slová apoštola: ‚Beda mi, keby som evanjelium nehlásal‘ (1 Kor 9, 16). Preto neprestajne posiela misionárov, kým sa nové cirkvi dokonale neustália a kým aj ony samy neprevezmú úlohu pokračovať v hlásaní evanjelia. Duch Svätý ju totiž podnecuje spolupracovať na uskutočňovaní Božieho rozhodnutia, ktorým bol Kristus ustanovený za základ spásy pre celý svet“ (Lumen gentium, 17).

Ako uvádza Tomko, Katolícka cirkev „je vo svojej podstate misionárska, je katolícka len dovtedy, kým evanjelizuje“ (Tomko J.: Misie do tretieho tisícročia, s. 194). Misijná povaha je teda jednou z najcharakteristickejších čŕt Katolíckej cirkvi, ktorá evanjelizuje od čias apoštolov a nikdy evanjelizovať neprestane, pokým bude svet svetom.

3. marca 2021

Zrkadlenie

 

Milan Kupecký
(Z aforistickej dielne)


Som veselý človek. Možno preto, že mám smiešny dôchodok.

::

Predvolebné mítingy? Veľa kriku pre nič!

::

Vo víne je pravda, ak nie je veľmi riedené vodou.

2. marca 2021

O poézii, dôležitosti kultúry či kríze v Cirkvi

 

Prinášame vám rozhovor s Pavlom Prikrylom, šéfredaktorom časopisu VOX, autorom niekoľkých zbierok básní a rozprávok, držiteľom prestížnej ceny International Media Award for Excellence in Journalism, ako aj ceny Fra Angelica za slovesné umenie.

Rozprávame sa o vzťahu k poézii, ako jej lepšie porozumieť, tiež o význame kultúry v spoločnosti a o kresťanskej politike. Rozhovor ukončujeme otázkami, ktoré sa týkajú krízy v Cirkvi.

Moderátori: Patrik Struk a Jozef Liday.

Vypočujte si: O POÉZII, DÔLEŽITOSTI KULTÚRY ČI KRÍZE V CIRKVI

1. marca 2021

Bez spovede nemôžeme byť katolíkmi!

 

Ilustračná snímka: PriestorNet
Druhý vatikánsky koncil zdôrazňuje nenahraditeľné miesto sviatosti pokánia v živote katolíkov

Katolícka cirkev prežíva jedno z najťažších období v celých svojich dejinách. Dochádza k erózii jej dvetisícročného učenia v prístupe k sviatostiam. Veriaci na Západe, predovšetkým v Nemecku, v masovom meradle dlhodobo zanedbávajú sviatosť pokánia a hrozivo narastá počet svätokrádežných prijímaní. Otrasné svedectvo o tom priniesol aj košický arcibiskup Bernard Bober v pamätnej homílii dňa 6. mája 2017 v Obišovciach: „Na Západe takmer všetci idú k prijímaniu, no nespovedajú sa, mnohí vôbec. Pred niekoľkými mesiacmi bol na Slovensku laický aktivista z Nemecka, v médiách poskytol rozhovor, v ktorom prehlásil, že v Nemecku sa ľudia už nespovedajú... Naši kňazi, ktorí dlhé roky pôsobia v nemecky hovoriacej oblasti, potvrdzujú, že počas celého Pôstu pred Veľkou nocou vyspovedajú maximálne 10 až 20 ľudí, no na prijímanie idú takmer všetci. Pre tých, ktorí neveria v prítomnosť Ježiša v Eucharistii, je to len kúsok bieleho chleba“ (homília o. arcibiskupa Mons. B. Bobera 6. 5. 2017 – FS Obišovce; dostupné na internete: maria.sk).

28. februára 2021

Nedeľné slovo (113)

 

Čas a večnosť

Sekundy, minúty, hodiny, dni, týždne, mesiace, roky... Čas plynie, aby sa raz zastavil a preklopil do večnosti. Večnosť neznamená veľmi dlhý nezmerateľný čas, večnosť je mimo času.

Čas plynie vo svete hmoty a my kráčame cestou čoraz užšou v ústrety koncu pozemského žitia. S časom môžeme zápasiť a súperiť, no lepšie je prijať ho ako dar.