1. októbra 2016

Redakčný vestník – október 2016

Stalo sa módou, a to v každej oblasti života, preferovať všetko nové, podporovať zmeny, reformy, experimenty. No nie každá zmena vedie k lepšiemu. A málo si, zdá sa, uvedomujeme, že pričasté zmeny vedú k nestabilite. Musíme pritom rátať aj s tým, že niektorí vyvolávajú nestabilitu zámerne, veď ako vieme, v mútnych vodách sa najlepšie loví – v nestabilnom, chaotickom prostredí sa najviac darí nepoctivosti, podvodu a klamu. Upozorňuje na to Pavel Duraj vo svojej novej úvahe: O teórii chaosu.
Vlado Gregor sa zamýšľa nad podstatou totalitných systémov – v článku Čo vedie k totalite.
A do tretice chceme upriamiť vašu pozornosť na rozhovor s renomovaným slovenským historikom Martinom Lackom: Niekto chce vštepiť národu pocit viny.

30. septembra 2016

Spoza čiary – priamo do hry

Predstavujeme novú knihu Milana Kupeckého
V týchto dňoch vychádzajú v knižnej podobe satiricko-humoristické texty Milana Kupeckého so športovou tematikou, doplnené ilustráciami – karikatúrami štyroch autorov: Vladimíra Pavlíka, Františka Mráza, Františka Bojničana a Pavla Švancára. 
Textová zložka knihy, nazvanej príznačne Spoza čiary, pozostáva hlavne z aforizmov, ale obsahuje aj iné literárne útvary. Ide teda o pestrú mozaiku myšlienok, slov a obrazov, ktorá môže zaujať nielen športovca či športového fanúšika.
V úvodnom slove autor s humorom sebe vlastným píše: 

29. septembra 2016

Čo je božské

V knihe s názvom Úvod do kresťanstva od Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. nachádzame výrok, prevzatý z Hölderlina, nad ktorým sa hodno zamyslieť: „Nebyť ohraničený najväčším, dať sa ohraničiť najmenším, to je božské.“
Sú to slová, ktoré vynikajúco vystihujú podstatu kresťanstva a kresťanský pohľad na Boha: Všemohúci sa znižuje k ľuďom, Najvyššiemu záleží na každej duši. Ten, kto si vystačí sám, hľadá spojencov, preto stvoril svet a človeka na svoj obraz. Boh nie je len neosobný Princíp, Boh je Láska – činorodá, dávajúca život.

27. septembra 2016

Satirické echo

Milan Kupecký
Ministerstvo výstavby sa vraj v najbližšom období sústredí na výstavbu vzdušných zámkov. Je to najlacnejší rozvojový projekt, ktorý nezaťaží štátny rozpočet.

Naši ekonómovia sa budú musieť rekvalifikovať na krajčírske remeslo. Pretože  bude treba plátať nielen ozónovú dieru, ale i diery v legislatíve a v rozpočte.

Na Slovensku sa v posledných rokoch podarilo ozdraviť životné prostredie znížením hlučnosti a emisií. Nie je to však zásluha ochrancov životného prostredia, ale dôsledok krachu mnohých výrobných podnikov.

25. septembra 2016

Slovo na nedeľu (35)

Pilát odpovedal: „Čo som napísal, to som napísal.“
(Jn 19, 22)
Geniálna veta, ktorou Pilát vstúpil do „dejín“ (samozrejme, okrem „nesmrteľnej“ vety: Čo je pravda? – Jn 18, 38). Týkala sa problému, ktorý sa zdal úplne banálny. Z Písma vieme, že Pilát poslal na Golgotu tabuľku, ktorú vojaci pribili na Ježišov kríž, s nápisom: Ježiš Nazaretský, židovský kráľ (Jn 19, 19). Veľkňazi (Židia) namietali a chceli ju zmeniť: „Nepíš: Židovský kráľ, ale: On povedal: Som židovský kráľ“ (Jn 19, 21).
Pilátova tabuľka bola stručná a jasná – potvrdzovala pravosť Pánovho „postavenia“. Veľkňazi chceli opravu textu – „On povedal...“ – z toho dôvodu, aby to vyznelo tak, že nik iný, okrem Ježiša, si to nemyslí. Čiže, jednoducho povedané – je to len výmysel z jeho „pomätenej“ hlavy a nič na tom nie je pravda. Žiadny kráľ, obyčajný človek, ktorého sa treba čo najskôr raz a navždy zbaviť... Najlepšie – krutou smrťou – ukrižovaním!

24. septembra 2016

Skalica – moje rodné mesto

Ľudovít Košík
Moje rodné mesto Skalica leží na juhozápade Slovenska, na slovensko-moravskej hranici, má v súčasnosti asi pätnásť tisíc obyvateľov, je sídlom okresu, sídlia v ňom viaceré veľké i menšie priemyselné podniky, ktoré poskytujú jeho obyvateľom aj ľuďom zo širokého okolia pracovné príležitosti, jeho obyvatelia sa venujú aj poľnohospodárstvu, osobitne vinohradníctvu, vzdelanie tu poskytujú základné, stredné i vysoké školy, nachádza sa v ňom viacero kultúrnych inštitúcií, obchodných centier, nemocnica a viaceré sociálne zariadenia, ktoré uľahčujú život ľuďom odkázaným na pomoc iných. Má bohatú a slávnu minulosť, v ktorej sa striedali obdobia rozvoja a rozkvetu s obdobiami vojen, morových epidémií, živelných pohrôm, požiarov. Uzreli tu svetlo sveta, vzdelávali sa či pôsobili mnohé významné osobnosti, ktoré pracovali pre dobro iných. Som hrdý na svoje rodisko a som rád, že svoj život môžem prežívať práve tu a inšpirovať sa jeho slávnou minulosťou a úspešnou prítomnosťou.

22. septembra 2016

O teórii chaosu

Pavel Duraj
Obdobie po II. svetovej vojne sa vyznačuje neustálymi zmenami v spoločnosti. V dejepise a v spoločenských vedách (sociológii, histórii, antropológii a pod.) sa učíme o evolučnom vývoji a pokroku spoločnosti; učíme sa aj o revolučných skokoch. Učíme sa, že to všetko je riadené prírodnými zákonmi. Je to naozaj tak? Kým sa pokúsime odpovedať na túto otázku, poobzerajme sa po iných vedných odboroch, či by sme tam nenašli inšpiráciu či nejakú pomoc.
Priamo sa ponúka „teória chaosu“, novodobá skoro samostatná veda stojaca na pomedzí medzi matematikou, experimentálnou i skúsenostnou fyzikou, medicínou, históriou i sociológiou, ktorá využíva netradičným spôsobom dlhodobé poznatky a skúsenosti každej z nich. Je to veda pokúšajúca sa popísať a charakterizovať javy, ktoré sú úplne bežné, ale pri popise ktorých klasické vedecké metódy, postavené na euklidovskej geometrii a zákonoch mechaniky (Newtonove pohybové zákony) zlyhávajú; ktoré sa nedajú vtesnať do tradičných modelov a potom popísať matematicky.

21. septembra 2016

Multikultúrny blázinec

8. 9. 2016
Vo Švédsku prebieha polemická diskusia o nosení krížika na krku. A teraz pozor: najvyšší predstavitelia miestnej luteránskej cirkvi tvrdia, že kampaň za nosenie krížika, ktorú spustili aktivisti ako odpoveď  na mučenícku smrť francúzskeho kňaza Jacquesa Hamela (bol zavraždený islamistami pri slávení svätej omše) propaguje nenávisť a náboženskú vojnu! Tamojšie oficiálne kresťanské štruktúry sú zjavne choré – svedčí o tom ďalšia správa: niektorí pastori chcú údajne odstrániť kríže z kostolných veží, aby neurážali inovercov (moslimov).