- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MODLITBY

Modlitba používateľa internetu
Všemohúci Bože, pred tebou nič nie je skryté. Prosím, daj, aby som v priestore internetu hľadal a prijímal iba to, čo je milé tebe, lebo teba chcem chváliť, tebe chcem ďakovať.
Prosím ťa, usmerňuj moje myšlienky: daj mi múdrosť rozpoznať dobré a zlé, daj mi silu prikloniť sa vždy k dobrému. Osvieť mi rozum a posilni myseľ, naplň ma svojím Duchom.
Bože, zmiluj sa a prejav svoje milosrdenstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

::

Prosba za milosť dobrého života
(Podľa svätého Tomáša Akvinského)

Milosrdný Bože, daj, aby som si z celého srdca žiadal to, čo je milé tebe, aby som to rozumne hľadal, opravdivo poznal a dokonale plnil na chválu a slávu tvojho mena.
Spravuj ma, Bože môj, v mojom povolaní. Udeľ mi milosť, aby som poznal a aj vykonával to, čo odo mňa žiadaš. Daj mi skončiť všetko tak, ako je to potrebné a užitočné pre moju dušu.
Pane, Bože môj, daj, aby som sa primerane správal v radostiach i trápeniach. Aby som pri úspechoch nespyšnel, pri ťažkostiach neupadol do malomyseľnosti. Daj, aby ma nič netešilo, len to, čo by ma mohlo užšie spojiť s tebou, a nič ma nezarmútilo, len to, čo by ma mohlo od teba odlúčiť. Daj, aby som netúžil nikomu sa zapáčiť a nebál sa nikomu zneľúbiť, iba tebe.
Pane, nech si nezakladám na pominuteľnosti, lež nech túžim po tom, čo je večné. Nech mi je nudná každá radosť, ktorá by bola bez teba, a nech si nežiadam nič, čo je mimo teba. Pane, nech mi je slasťou moja práca, ktorá je pre teba, a nech mi je na ťarchu každá záhaľka, ktorá je bez teba.
Bože môj, udeľ mi, aby som denne pozdvihoval svoje srdce k tebe, a túžiac po polepšení ľutoval svoje priestupky.
Pane, Bože môj, urob ma poslušným bez reptania, chudobným bez malomyseľnosti, čistým bez poškvrny, trpezlivým bez šomrania, pokorným bez pokrytectva, veselým bez ľahkomyseľnosti, vážnym bez mrzutosti, pracovitým bez povrchnosti, bohabojným bez zúfalosti, pravdovravným bez zveličovania, dobročiniacim bez domýšľavosti. Daj, aby som blížneho napomínal s láskou a bez vypínavosti a bol mu na pomoci slovom a príkladom bez pretvárky.
Pane Bože, daj mi srdce bedlivé, aby ma od teba neodvrátili zvedavé myšlienky. Daj mi srdce šľachetné, aby ma nestrhli nízke city.
Daj mi srdce pravdivé, aby ma nezviedli nepravé úmysly. Daj mi srdce stále, aby ma nezlomilo žiadne trápenie. Daj mi srdce zbožné, aby ma nezachvátila žiadna hriešna náklonnosť.
Osvieť, Pane, môj rozum, aby som ťa poznal. Daj mi horlivosť, aby som ťa hľadal. Daj mi múdrosť, aby som ťa našiel. Daj mi život, ktorý by sa ti páčil. Daj mi vytrvalosť, aby som ťa s nádejou očakával. Daj mi dôveru v teba, aby som sa ťa vždy pridŕžal. Daj, aby som tresty za hriechy trpezlivo znášal, tvoje dobrodenia a milosti verne používal, a tak raz vošiel do večnej radosti. Amen.

::

PriestorNet je internetový priestor závislý od etiky.
Staňte sa jeho priaznivcom, odoberajte e-mailový mesačník
o dianí na tejto stránke: podrobnejšie informácie.

::

Apoštolské vyznanie viery
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

::

PriestorNet :: niečo navyše.