- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. augusta 2017

Štefan Hések – kňaz a publicista

Ľudovít Košík
Štefan Hések sa narodil 29. februára 1892 v Kútoch, v roľníckej rodine Vavrinca a Márie Valachovičovej-Gličkovej. Bol bratancom, z otcovej i matkinej strany, kňaza Mateja Héska. Od útleho veku vynikal poslušnosťou, pracovitosťou, skromnosťou, zbožnosťou, ale aj bystrým rozumom a chápavosťou. Po vychodení ľudovej školy v rodisku, na radu pána farára Štefana Pukančíka a učiteľov, ho otec, ktorý z neho chcel mať pokračovateľa, hospodára, dal do škôl.
Nižšie Gymnázium študoval v Skalici, vyššie v Trnave, Ostrihome a Temešvári, kde 13. júna 1912 zmaturoval. Teológiu začal študovať v Košiciach a po roku ho košický biskup Augustín Fischer-Colbrie poslal na štúdiá na katolícku univerzitu vo Freiburgu (Švajčiarsko). Tam obhájil 21. júla 1916 dizertačnú prácu o stredovekom českom filozofovi Petrovi Černom a získal doktorát z filozofie a teológie.

Po kňazskej vysviacke 29. júna 1916 v Sittene a primíciách v rodných Kútoch sa Štefan Hések stal kaplánom  vo Vranove nad Topľou a neskôr v Košiciach. V rokoch 1918–38 bol administrátorom, farárom a dekanom v Udavskom pri Humennom. Počas účinkovania v tejto farnosti povzniesol obec Udavské i filiálku Veľopolie. Rozhodujúcim spôsobom sa zaslúžil o výstavbu nového kostola, fary a prístavby školy. Jeho pričinením si obec vybudovala kultúrny dom a potravinové družstvo. Stál pri zrode speváckeho a dychového súboru, podieľal sa na výstavbe futbalového ihriska i futbalového družstva.
Mnohých nadaných Udavčanov podporoval na štúdiách i finančne. Boli to budúci kňazi, lekári, učitelia, profesori, inžinieri. Najznámejším z nich je kardinál Jozef Tomko, ktorý mu priznáva zásluhu na štrnástich kňazských povolaniach, ktoré dodnes z obce vyšli. Tiež hovorí, že na vyučovanie náboženstva sa Štefan Hések dobre pripravoval a viedol ich dosť prísne. Bol veľmi dobrým kazateľom, často ho pozývali kázať na primície a odpusty v obciach po okolí.
Položil základy ekumenickej znášanlivosti na Východnom Slovensku. Od roku 1939 bol generálnym vikárom biskupa Jozefa Čárskeho a členom zboru konzultorov. Od  februára 1939 pôsobil ako farár v Prešove, v roku 1943 získal titul pápežský pronotár. Zaslúžil sa o obnovu interiéru farského kostola sv. Mikuláša. Vo februári 1951 pre svoje pastoračné aktivity bol preložený do Veľkej Lodiny, kde 22. augusta 1953 zomrel. Pochovaný je v Kútoch pri farskom kostole vedľa hrobu Andreja Radlinského.
Štefan Hések zastával funkcie v katolíckych, kultúrnych a náboženských organizáciách (Katolícky kruh, mariánske kongregácie a iné). Prekladal z maďarčiny, nemčiny a francúzštiny. Zaoberal sa vlastivednou činnosťou v regióne, zbieral folklór a venoval sa ľudovému liečiteľstvu. Náboženskými a politickými článkami prispieval do Katolíckych novín, Kultúry, Duchovného pastiera a i. Používal pseudonym Dr. Vranovský. Jeho teologická práca Philosophia Petri Nigri zostala v rukopise. Jeho meno nesie v súčasnosti Univerzitné pastoračné centrum v Prešove.
Ľudovít Košík

Použitá literatúra:
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska; Lúč, Bratislava, 2000
Jozef kardinál Tomko: Na životných cestách, rozhovory s Mariánom Gavendom; SSV, Trnava, 2008
Kúty – monografia obce; Kúty, 2004
ezahorie.sk (text M. Palkoviča prevzatý z občasníka Kúcan)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.