- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. júna 2018

Kirche bunt uvádza


19. mája 2018 uplynulo sto rokov odo dňa, keď vstúpil do platnosti Codex Iuris Canonici (Kódex kánonického práva). Promulgovaný bol pápežom Benediktom XV. o rok skôr: 27. mája 1917. Už pápež Pius X. ustanovil v roku 1904 komisiu, ktorej úlohou bolo vypracovať nový cirkevnoprávny kódex. Sám sa však výsledkov práce komisie nedožil, pretože zomrel v roku 1914. Prípravné práce viedol vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Gasparri. Zúčastnil sa na nich aj Eugenio Pacelli, neskorší pápež Pius XII. Tento kódex platil pre Katolícku cirkev latinského obradu až do roku 1983, keď pápež Ján Pavol II. vydal aktuálne platný Kódex kánonického práva.
::
Okolo 600 rakúskych vojakov sa cez Turíce zúčastnilo 60. medzinárodnej púte vojakov do francúzskych Lúrd. Sprevádzal ich okrem iných vojenský biskup Werner Freistetter a minister obrany Rakúskej republiky Mario Kunasek. Na púť pricestovalo 15 000 príslušníkov armád z celkovo 50 národov. Každoročná medzinárodná púť vojakov do Lúrd vznikla zo spoločnej iniciatívy francúzskych a nemeckých vojenských dušpastierov. V súčasnosti je to najväčšie európske mierové podujatie vojakov s katolíckym vierovyznaním v európskych armádach. Rakúski vojaci sa púte zúčastňujú od roku 1958.

::
Pápež František sa stal doživotným členom SK Rapid Viedeň. Stalo sa tak pri generálnej audiencii na Námestí svätého Petra, ktorej sa zúčastnila delegácia Rapidu s okolo 30 hráčmi a funkcionármi. Na audiencii bol prítomný aj kardinál Christoph Schönborn a dušpastier Rapidu Christoph Pelczar. Označenie „doživotný člen SK Rapid Viedeň“ odovzdal pápežovi prezident klubu Michael Krammer. Pôvodne sa tak malo stať pri súkromnej audiencii, avšak pre rušnú rannú premávku v Ríme delegácia Rapidu, ktorá kvôli tomu priletela z Viedne, nestihla termín súkromnej audiencie. Až pri generálnej audiencii sa stretnutie s hlavou Katolíckej cirkvi podarilo. Pápež František, ktorý je vyhláseným fanúšikom futbalu, dostal od Rapidu zelenobiely trikot s číslom 10 a s označením „Papa Francesco“. Brankár Richard Strebinger si dal od pápeža požehnať ruženec, ktorý si so sebou priniesol.
::
Diecéza St. Pölten dostane nového biskupa. Vo štvrtok 17. mája 2018 oznámil Svätý stolec menovanie Aloisa Schwarza, doterajšieho biskupa diecézy Gurk-Klagenfurt, za nového biskupa diecézy St. Pölten. Uvedenie do úradu sa uskutoční v nedeľu 1. júla o 15. hodine pri slávnostnej liturgii v Dóme St. Pölten. Kancelár ordinariátu Gottfried Auerpri tejto príležitosti prečíta pápežskú menovaciu bulu. Kvôli zrozumiteľnosti bude bula čítaná po nemecky. Po štrnástich rokoch takto ukončí svoje pôsobenie súčasný biskup Klaus Küng a po ňom sa biskup Schwarz stane 18. biskupom diecézy St. Pölten. Biskup Schwarz sa počas doterajšieho pôsobenia zaslúžil o nadviazanie diecézneho partnerstva diecézy Gurk-Klagenfurt s arcidiecézou Sarajevo, ako aj o rozvoj ekumenizmu a dialógu s islamom. V Rakúskej biskupskej konferencii je zodpovedný za otázky pastorácie, evanjelizácie, životného prostredia, ako aj za otázky sociálne a hospodárske. Okrem toho sa angažuje ako „športový biskup“ a je členom finančnej komisie biskupskej konferencie. Diecézu Gurk-Klagenfurt čakajú voľby nového diecézneho administrátora.
::
Podľa jednej štúdie Evanjelickej cirkvi v Nemecku takmer polovica nemeckej dospelej mládeže (47 %) vo veku od 18 do 26 rokov sa bezplatne angažuje v sociálnych aktivitách. Pritom sociálny angažmán je u kresťanov (56 %) omnoho výraznejší ako u ateistov (38 %).
::
Deväť mužov bolo vysvätených 10. júna 2018 za stálych diakonov v kláštornom kostole benediktínskeho kláštora Melk. Bola to veľká udalosť pre celú diecézu St. Pölten. Pred 1 200 prítomnými veriacimi vysviacku vykonal biskup Klaus Küng. Prítomní boli okrem iných aj svätiaci biskup Anton Leichtfried, generálny vikár Eduard Gruber, biskupský vikár Gerhard Reitzinger, melkský opát Georg Wilfinger, domovskí farári kandidátov, ako aj početní diakoni.
::
Za neuveriteľných 70 rokov služby organistky bola ocenená Ďakovnou listinou  diecézy St. Pölten pani Aloisia Pötschnerová z farnosti Murstetten. Blahoželanie a slová vďaky jej okrem iných vyjadrili farár Josef Balteanu (pôvodom z Rumunska) a predseda farskej rady Franz Franz. Cirkevný zbor sa jej serenádou poďakoval za dlhoročné vedenie zboru.
::
Dvadsaťjeden mužov, ktorí pochádzajú z Rakúska alebo tu absolvovali podstatnú časť svojho kňazského vzdelania, sa pripravuje na prijatie sviatosti kňazstva v roku 2018. Toto číslo nepatrne prevyšuje stav z predchádzajúceho roka, keď bolo vysvätených dvadsať novokňazov, ale je pod priemerom posledných desiatich rokov, keď sa počet novo vysvätených kňazov pohyboval medzi počtom 25 a 35. Celkovo žije a pôsobí v súčasnosti v Rakúsku 4 000 kňazov.
::
V roku 1772 cisárovná Mária Terézia znížila počet dní roboty na panskom, ktoré museli roľníci odpracovať pre svojich zemepánov počas kalendárneho roka, na 104. Cisárovná tak chcela zlepšiť situáciu roľníkov v krajine.                       

Vybral a preložil: Karol Dučák

Zdroje:
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 20. Mai 2018. Nr. 20.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 27. Mai 2018. Nr. 21.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 3. Juni 2018. Nr. 22.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 10. Juni 2018. Nr. 23.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 17. Juni 2018. Nr. 24.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.