- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. októbra 2020

Hlbiny kresťanskej viery

 

Jozef Búda: Ohnisko lásky
(Meditácie o Litániách k Ježišovmu srdcu)

Trnava, Dobrá kniha, 2020

Knihu bývalého kňaza Banskobystrickej diecézy a profesora Cyrilometodskej teologickej fakulty v Bratislave Jozefa Búdu Ohnisko lásky vydalo vydavateľstvo Dobrá kniha v päťdesiatom roku svojej existencie. Sú to autorove meditácie o jednotlivých invokáciách Litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Predhovor k štvrtému vydaniu napísal jezuita Andrej Filipek (prvé vydanie sa zrealizovalo aj jeho zásluhou, vo formáte A4 na rozmnožovacom stroji a v náklade asi 500 kusov, na teologickej fakulte v Bratislave v roku 1971; druhé a tretie vydanie vyšlo v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme v rokoch 1977 a 1979, pod pseudonymom Jozef Chata). Kniha Ohnisko lásky teraz vyšla v pevnej väzbe, vo formáte 16,5 x 13 cm, má 558 strán. Život a dielo profesora Jozefa Búdu v stručnosti predstavuje jezuita Ján Ďurica.

Kniha obsahuje 36 hlbokých meditácií a záverečnú modlitbu. Autor v meditáciách vychádza zo svojich biblických a teologických znalostí i pastoračných skúseností a s láskou k Bohu i človeku čitateľom pomáha zamyslieť sa nad nesmiernou Ježišovou láskou k nebeskému Otcovi a k nám ľuďom, ponoriť sa do nej a náš život napĺňať takisto láskou a tak kráčať k blaženej večnosti.

Túto obsažnú knihu nie je možné prečítať naraz, skôr ju možno použiť ako pomôcku na meditácie, rozjímanie, povzbudenie, ale aj upevnenie sa vo viere; čítať ju postupne, po jednotlivých častiach, na prehĺbenie a posilnenie duchovného života. Kniha tiež môže poslúžiť ako pomôcka kazateľom, ako podklad na prípravu kázní v mesiaci Ježišovho Srdca, na prvé piatky či pri iných príležitostiach. Je napísaná tak, že z  bohatstva Ježišovho Srdca a zo zamyslení autora, ktoré vo svojej pokore a jednoduchosti, ale s bohatým poznaním ponúka, môže každý, kto po knihe siahne, načerpať duchovné bohatstvo pre každodenný život v nie ľahkých a jednoduchých podmienkach súčasnosti.

V dnešnej rýchlej dobe mnohí radšej siahnu po krátkych textoch, ale tu máme možnosť zatiahnuť na hlbinu duchovného života, uvažovať o pravých hodnotách, ktoré robia človeka šťastným nielen na tomto svete, a tak vyvážiť povrchnosť a prázdnotu, ktorá na nás zo sveta pomocou moderných médií útočí a odvádza nás od nášho hlavného poslania, cez lásku k Bohu i ľuďom kráčať k večnému životu.

Napriek tomu, že od napísania knihy uplynulo najmenej päť desaťročí a v mnohom sa zmenili podmienky nášho života, je stále aktuálna, pretože vychádza z nekonečnej Ježišovej lásky k nám, a tá je rovnaká v každom čase. Ježiš klope aj na naše srdce, ponúka sa nám a čaká, či ho prijmeme ako svojho Pána, alebo či zostaneme k nemu ľahostajní.

Jozef Búda, narodený 14. septembra 1898 v obci Nemecká, po teologických štúdiách v Prahe a Olomouci bol vysvätený za kňaza 9. júla 1922. Po niekoľkých rokoch v pastorácii sa stal profesorom na biskupskom gymnáziu v Banskej Bystrici. Na doktora teológie bol promovaný na Karlovej univerzite v Prahe v roku 1933 a od septembra 1934 bol profesorom biblických štúdií na Vysokej škole teologickej v Banskej Bystrici, popri vyučovaniu na gymnáziu.

Od roku 1936, keď vznikla Teologická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, prednášal na nej gréčtinu a hebrejčinu a v roku 1939 bol menovaný za riadneho profesora Starého zákona. Od 1. septembra 1945 prednášal biblické vedy a pastorálnu teológiu v Banskej Bystrici a biskup Andrej Škrábik ho menoval za rektora seminára. V nasledujúcom roku bol menovaný za kazateľa univerzitnej mládeže v Bratislave a pokračoval ako docent na bohosloveckej fakulte v Bratislave a zastával funkciu dekana a prodekana.

Dňa 26. mája 1950 bol Jozef Búda zatknutý, prešiel tzv. sústreďovacími tábormi v Suchej nad Parnou, Nových Zámkoch a Podolínci. Väznený bol v Prešove a Bratislave a vo väzniciach po celej ČSR až do 18. apríla 1954. Potom pracoval v civilných zamestnaniach a v roku 1963 dostal povolenie ako duchovný správca slovenských rehoľných sestier, ktoré pracovali v ústave pre duševne zaostalé dievčatá v českom Zvíkovci. Za Dubčekovej éry sa vrátil na bohosloveckú fakultu prednášať biblické vedy. Vydal viaceré vedecké práce a publikoval vo viacerých periodikách, je autorom podstatnej časti prekladu Starého zákona a komentárov k nim. Tiež vyšla tlačou zbierka jeho kázní Pán s vami (v roku 1942).

V roku 1976 Jozef Búda svoju pedagogickú činnosť ukončil. Od 1. októbra 1978 bol duchovným správcom v Charitnom domove rehoľných sestier v Báči. Zomrel 23. júna 1994 a pochovaný je na cintoríne v Báči.

 

Ľudovít Košík

::

P. S.
Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal.
Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.