- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. januára 2014

Usporiadať si život

(Recenzia)
Milan Hromník: Duchovné cvičenia
Trnava, Dobrá kniha 2013
Kniha úvah a meditácií – rukoväť duchovných cvičení
podľa svätého Ignáca z Loyoly
S nástupom novoveku začali v Európe silnieť protináboženské tendencie. Viacerí sa usilovali vybudovať raj na zemi a spoločnosť bez Boha: „Vláda človeka mala hrozné následky, ako to dokazuje francúzska revolúcia, nástup kapitalizmu, nacizmus a komunizmus... Historická skúsenosť dokazuje, že človek bez Boha napokon stráca nádej. Rozum potrebuje vieru...“ (s. 150).

Páter Milan Hromník predkladá záujemcom súbor duchovných cvičení, ktorých cieľom je usmerniť a povzbudiť človeka na ceste plnšieho prežívania viery a prehlbovania spoločenstva s Bohom. Ich štruktúra vychádza z ignaciánskej spirituality. V úvode dostávajú priestor podstatné otázky ľudského života, jeho zmyslu a zamerania. Samotné cvičenia majú štyri časti: o hriechu, o Ježišovom živote, o Ježišovom umučení a napokon o Ježišovom oslávení.
Zadná strana obálky
Tieto texty neponúkajú akúsi bezproblémovo optimistickú podobu kresťanstva. Reflektujú život a vieru komplexne. Neobchádzajú tému hriechu a rizika večného zatratenia. Hovoria o duchovných zápasoch a potrebe pokánia, ale aj o nádeji a sile vychádzajúcej z viery v Krista.
Kresťan si musí rozvíjať a prehlbovať duchovný život, musí pracovať na sebe, cvičiť sa v sebaovládaní, prekonávať zlé náklonnosti. Je to na jeho úžitok (s. 151): „Dotyk s Božou láskou dáva život v plnosti.“ Kresťanská nádej presahuje pozemskú existenciu a vedie do večnosti. Takéto poňatie života je pravým šťastím.
V publikácii nachádzame námety na rozjímanie, rady do života, odkazy na súvisiace slová Svätého písma... Autor nechce a nepotrebuje vymýšľať čosi nové, opiera sa o učenie Cirkvi, približuje dnešnému človeku neskreslenú pravdu kresťanskej viery.
Prostredníctvom duchovných cvičení môžeme dospieť k lepšiemu usporiadaniu vlastného života. Kto uveril Kristovi, ide za ním, napriek ťažkostiam a pochybnostiam. Nevzdáva sa, prekonáva zlo v sebe a zápasí o lepší svet, s vedomím, že Kristova vláda  „je nepochybná, i keď niekedy nie je zjavná“ (s. 130).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.