- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. apríla 2014

Viera, rozum, život

ZÁPISNÍK – 14 / 2014
Pán Ježiš hovorí: Každému sa stane podľa jeho viery. Kto má silnú vieru, ten dokáže aj zdanlivo nemožné (porovnaj Mt 21, 21). Tieto slová nám môžu mnohé objasniť. Keď ich premyslíme do hĺbky, keď si uvedomíme ich zmysel, pokiaľ je to v našich možnostiach, zbadáme napríklad, že mystickosť a mnohorakosť náboženských predstáv nemusí znamenať ich nereálnosť. To, čomu silno veríme stáva sa skutočnosťou, už len tým a tak, že nás to spätne formuje a programuje naše budúce životné kroky.

Nepochybujeme o sile viery (vôle) v psychologickej oblasti, no inam ju akosi nechceme púšťať, hoci jej vplyv je zjavný aj vo sfére matérie. Nové objavy kvantovej fyziky si priam vynucujú zmeny v myslení. Materializmus je prekonaný. Pohľad do mikrosveta, umožnený súčasnou technikou, láme mnohé vedecké poznatky a teórie, ktoré sa doteraz považovali za pevné a jednoznačne potvrdené.
Elementárne častice, podľa najnovších výskumov, akoby o sebe vedeli, akoby sa medzi nimi neustále šírili informácie, pričom celok je vždy bohatší ako prostý súčet jeho častí. Navyše, v mikrosvete sa dá badať interakcia medzi pozorovateľom a pozorovaným. Ba možno povedať, ako to vyjadrili viacerí popularizátori vedy, že pozorovateľova vôľa priamo ovplyvňuje pozorované procesy, dokonca, že výsledok experimentu je objektívne určený očakávaním vykonávateľa experimentu.
Peter Seewald píše (1): „Hmota, ako povedal Einstein, nie je nakoniec nič iné než energia. Dnešná kvantová fyzika je ešte konkrétnejšia: Hmota je jedným z prejavov ducha.“
Vraciame sa k Ježišovým slovám, podľa ktorých sa každému má stať podľa jeho viery (porovnaj Mt 8, 13). Či to nie je spravodlivé a logické?
Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. pripomína (2) slová z Knihy proroka Izaiáša, ktoré majú všeobecnú a zásadnú platnosť: „Ak neuveríte, neobstojíte!“ (Iz 7, 9).
Samozrejme, nebolo by dobré zamieňať si náboženskú vieru s fantazírovaním. Viera v pravom chápaní nejde proti rozumu, práve naopak, spolupracuje s ním, inak by padla do osídel fanatizmu. Oproti tomu treba povedať, že ani rozum si sám nevystačí – rozum bez viery nemá usmernenie, nemá zábrany, a tak sa môže ľahko dostať na nebezpečné územie. Rozum bez viery sa v konečnom dôsledku obracia proti človeku.
::
Literatúra:
Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Úvod do kresťanstva; Dobrá kniha, 2007 (2)
Július Krempaský: Veda verzus viera?; Veda, 2006
Peter Seewald: Ježiš Kristus / Biografia; Spolok svätého Vojtecha, 2012 (1)
::
Súvisiace články:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.