- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. októbra 2017

Šimon Klempa – prvý redaktor Katolíckych novín

Ľudovít Košík
Kňaz, národovec, spisovateľ, prvý redaktor Katolíckych novín Šimon Klempa pochádzal zo zemianskej rodiny Františka a Márie, rodenej Melšickej. Narodil sa 24. októbra 1811 v Lakšárskej Novej Vsi. Gymnázium absolvoval v Bratislave a v Ostrihome, filozofické štúdiá v Trnave a teológiu vo Viedni, ako seminarista Pázmanea. V roku 1836  bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo farnosti sv. Jozefa v Pešti, v r. 1854 prešiel do farnosti sv. Terézie, kde žilo mnoho Slovákov. V roku 1858 sa stal pápežským komorníkom, od r. 1861 bol titulárnym prepoštom, v roku 1886 sa stal trnavským kanonikom.
Okrem svojich kňazských povinností sa venoval aj výchovno-kultúrnym aktivitám medzi svojimi krajanmi. V roku 1848 založili v Pešti Spolok na vydávanie dobrých a lacných kníh pre katolícky ľud jazyka maďarského, nemeckého a slovenského, v roku 1952 premenovaný na Spolok sv. Štefana.

Šimon Klempa bol prvým redaktorom Katolíckych novín, redigoval ich v rokoch 1849–51, ich  vydavateľom bol Spolok sv. Štefana, prvé číslo vyšlo 7. novembra 1949. Získaval prispievateľov aj z radov vidieckych kňazov, ktorí zápasili s nešvármi dedinského ľudu, najmä s alkoholizmom, a učili ľudí ako im čeliť. Noviny vtedy vychádzali v bernolákovčine. Potom ich redakciu od roku 1852 odovzdal svojmu kaplánovi Jánovi Palárikovi, ktorý bernolákovčinu zamenil za štúrovčinu, ktorú v októbri 1851 prijali zástupcovia katolíckej i evanjelickej inteligencie ako celonárodný spisovný jazyk.
Bol členom prípravného výboru na založenie Spolku svätého Vojtecha, bol aj členom deputácie, ktorá odovzdala žiadosť i náčrt stanov ostrihomskému arcibiskupovi kardinálovi Scitovskému. V rokoch 1886–1901 bol jeho druhým predsedom. Po vstupe Andreja Kubinu k jezuitom v r. 1891 sa stal Klempa hlavným iniciátorom spolkových aktivít. Prejavy, ktoré predniesol na zasadnutí Spolku, vychádzali v Pútniku svätovojtešskom i v Katolíckych novinách.
Bojoval proti alkoholizmu a zúčastňoval sa cirkevných polemík. V Katolíckych novinách uverejnil aj životopis sv. Martina, poučnú črtu Drevár a iné. Knižne mu vyšla Knižka modlácá a spevacká k duchovnému prospechu katolíckych kresťanov (Pešť, 1851), Predigt (kázeň, Pešť, 1856), Reč... (úvodný prejav na zasadnutí SSV, Trnava, 1890). Načrtol myšlienku zakladania knižníc pre ľud. V rodnej obci dal v roku 1895 postaviť kríž pred kaplnkou sv. Šimona a Júdu. Tiež jej daroval krížovú cestu do kostola sv. Vavrinca.
Šimon Klempa zomrel 21. novembra 1903 v Trnave, pochovaný je v rodnej Lakšárskej Novej Vsi. Na priečelí  kaplnky sv. Šimona a Júdu bola 7. novembra 2009 pri výročí 160 rokov od založenia Katolíckych novín inštalovaná pamätná tabuľa, ktorú odhalil predseda SSV biskup Mons. Ján Orosch a poslanec NR SR Miroslav Jureňa. V roku 1999 mu odhalili pamätnú tabuľu v Budapešti v kostole sv. Jozefa, kde pôsobil, a pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia Slovenská samospráva VIII. obvodu odhalila pamätnú tabuľu aj na budove fary. Aj v kostole sv. Terézie v  VI. budapeštianskom obvode mu odhalili v roku 2007 pamätnú tabuľu za účasti jágerského arcibiskupa Istvána Seregélyho.
Ľudovít Košík

Použitá literatúra:
Lexikón katolíckych kňazských osobností; Lúč, Bratislava, 2000
Jozef Vavrovič: Svetlá minulosti; SSV, Trnava, 1994
Štefan Papp: Šimon Klempa – prvý redaktor Katolíckych novín; Záhorie č. 4/2010
Kolektív autorov: Šimon Klempa; obec Lakšárska Nová Ves, 2011

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.