- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. júla 2019

Kňazská osobnosť: Regalát Anton Friedl

Ľudovít Košík

Františkánsky kňaz, katechéta, prekladateľ, básnik Regalát Anton Friedl písal v slovenčine, latinčine a maďarčine. Narodil sa v Skalici 25. júla 1804 (otec Anton, matka Rozália, rodená Goršičová). Základnú školu a gymnázium vychodil v rodisku. Do františkánskej rehole vstúpil 11. októbra 1825 v Nižnej Šebastovej. Teológiu študoval v Hlohovci a v Skalici (1828–1832. Za kňaza bol vysvätený 24. apríla 1832. Prvým jeho kňazským pôsobiskom bola Skalica, kde bol dva roky katechétom. V roku 1834 bol v Kremnici profesorom na gymnáziu a od roku 1836 profesorom na gymnáziu v Žiline. Od roku 1840 je opäť v Kremnici, v rokoch 1843–1850 profesorom na gymnáziu v Prešove a od roku 1851 znova v Kremnici. Od roku 1852 až do smrti pôsobil v Skalici. Zo začiatku bol profesorom na gymnáziu a keď františkáni oň prišli, bol mnoho rokov katechétom v mestskej škole.
Regalát Anton Friedl horlivo pracoval v pastorácii a kázaval nielen v kláštornom kostole, ale aj v kostoloch na slovenskom a moravskom vidieku. Posledné tri roky bol slepý, zomrel 16. septembra 1868 v Skalici na tuberkulózu.

V Prešove bol taktiež činný v pastorácii. Kázeň, ktorú tam povedal pri posviacke kríža, vyšla tlačou v roku 1847: Reč nápadná pri poswecení Swatého Kríža ku cti a chvále Boží a k verejnému vyznání víry kresťansko-katolíckej pri ceste na vrchu sv. Ladislava večernému vedúcej vystaveného skrze m. v. p. Friedl Regalát Rádu sv. Františka Serafického v Zhromaždení pod jménem Spasitele, král.  VI. školy učitele roku Pána 1845. v slob. král. meste Prešove povedená.
V Skalici zbieral rozličné ľudové a žartovné verše i piesne, aj sám literárne tvoril, zachovali sa dva zborníky, ktoré sú uložené v Literárnom archíve Matice slovenskej v Martine. Prvý obsahuje verše, piesne, gratulácie. Prevažuje v ňom umelá poézia i poloľudové populárne vinše. Okrem latinských príležitostných básní a veršov prináša i básne slovenské. V básnickej skladbe Hlasy slovenské spomína minulosť národa spod Tatier, povzbudzuje svojich súčasníkov do práce, kritizuje v nej niektorých kremnických rodákov a vyjadruje ťažkú sociálnu skutočnosť. V básni Jaro roku 1853 zobrazil prebudenú prírodu v okolí Kremnice a radosť človeka z nej. Celé verše a obrazy prevzal z viacerých Hollého Selaniek. V časomerných veršoch napodobnil Jána Hollého.
Druhý zborník pod názvom Písne kratochvílné od F. R. F. na svetlo vydané je datovaný v Skalici 24. 9. 1854. Obsahuje 36 slovenských a sedem maďarských piesní prevažne ľúbostného rázu. Niektoré z nich sú známe alebo sa v odpisoch uvádzajú aj v iných zborníkoch. V zborníku sú tiež žartovné verše opisujúce odev, zvyky a povahu obyvateľov Hanej. Jeho dielo je dôkazom o silnom pôsobení skalického nárečia a národného slovenského povedomia, ktoré sa v uzavretých mestských hradbách udržiavalo a prostredníctvom františkánov šírilo aj do iných kláštorov a ďalej po celom slovenskom území Uhorska.

Ľudovít Košík

Použitá literatúra:
P. Brezina: Harmonizujúce dielo františkánov v Skalici v 15.–21. Storočí. Mokrý Háj, 2012
Vševlad Jozef Gajdoš: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Lúč, Bratislava, 2000
Osobný fond Dr. Jozefa Šátka: Významní Skaličania – Regalátus Friedl. Štátny archív v Trnave, pracovisko Skalica
Slovenský bibliografický lexikón Slovenska II. Slovenská národná knižnica, Martin, 2004

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.