- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. decembra 2019

Kňaz a historik Jozef Sasinek

Ľudovít Košík

Kňaz, stredoškolský profesor, archivár a historik Jozef Sasinek sa narodil vo Vrádišti 25. februára 1894 (otec Michal, matka Mária, rod. Nováková). Študoval na skalickom gymnáziu, potom filozofiu a teológiu na univerzite v Budapešti. Vysvätený za kňaza bol v Ostrihome 17. mája 1918. Primície mal 19. mája vo Vrádišti. Kaplánom bol v Urmíne (Mojmírovciach),  Tekovskej Novej Vsi, Gbeloch, Bratislave – Novom meste, administrátorom v Dojči, kaplánom v Radošovciach, administrátorom v Hasprunke (Studienke). V roku 1922 sa stal profesorom náboženstva, neskôr aj riaditeľom na Štátnom koedukačnom učiteľskom ústave v Bratislave. Vyučoval i na jeho maďarských pobočkách a externe aj na štátnom dievčenskom a štátnom chlapčenskom gymnáziu. Býval často členom maturitných komisií.

V roku 1934 prešiel Jozef Sasinek za správcu farnosti do Dojča. V roku 1940 odišiel najprv na dočasný a 1. júla 1943 na trvalý odpočinok. Z finančných dôvodov požiadal o zamestnanie v bratislavskom mestskom archíve. Venoval sa archivačnej práci a publikačnej činnosti. Tu využíval dôkladné znalosti latinčiny a cirkevnej histórie, ku ktorej ho priviedol jeho strýko F. V. Sasinek. Venoval sa histórii Bratislavy a okolia, zameral sa pritom na výskum pôsobenia slovenských katolíckych a evanjelických kňazov v Bratislave v 16. až 18. storočí.
Publikoval štúdiu Slovenskí reprezentanti duchovného života Bratislavy v XVI. a XVII. storočí. Sledoval prítomnosť a aktivitu slovenskej society v Bratislave, predovšetkým zásluhy  Cirkvi na posilňovaní slovenskosti v meste. Venoval tomu všetok čas i zdravie. Viaceré  historické projekty už nestihol zrealizovať. V Archíve mesta Bratislavy zanechal rozsiahle materiály na ďalšie štúdium, venované Vajnorom – Dvorníku, zasadnutiam mestského magistrátu, súdnictvu, školstvu a duchovným osobnostiam slovenského i slovanského pôvodu.
Jozef Sasinek bol aktívnym členom redakčného kolektívu Spisov vedeckých ústavov mesta Bratislavy a zborníka Slovanská Bratislava. Mal rozpracované viaceré diela, ale smrť mu prekazila dokončenie historických výskumov. Zomrel v Bratislave 22. marca 1950, tam je aj pochovaný.

Ľudovít Košík

Použitá literatúra:
Lexikón katolíckych kňazských osobností; Lúč, Bratislava, 2000
Za Jozefom Sasinkom; Katolícke noviny č. 13/1950
Slovenský biografický slovník V.; Matica slovenská, Martin, 1992

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.