- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. februára 2022

Prijatie údelu

 

Úlohou človeka je prijať to, čo je nevyhnutné, a vykonať to, čo od neho žiada osud, teda prijať statočne svoj údel, v zmysle osobnom i spoločenskom. Človek musí alebo „tento osud milovať, alebo si s ohľadom na budúcnosť, na život, musí zúfať“ (Osvald Spengler: Zánik Západu). Spenglerove slová vyznievajú fatalisticky, ale nemusí to byť negatívne – záleží na tom, čo si pod pojmom osud predstavujeme, ako ho chápeme. Je to niečo vopred dané, nemenné, zdrvujúce? Alebo je to rámec, daný Prozreteľnosťou, v ktorom sa pohybujeme a v ktorom máme možnosť uplatniť svoje talenty?

Boli časy, keď ľudia žili tak akosi samozrejme, bez zbytočných otázok a pochybností. Vedeli, že žiť sa musí, že život má zmysel a cieľ. Problematizovanie existencie, keď sa samotný život stáva ťarchou, je vždy znakom krízy. Keď slabne viera, silnie neuróza. Aj v tom vidno rozdiel medzi obdobiami vzrastu a úpadku.

Nie sme obeťou osudu. Cesta dopredu je vždy otvorená, pravdaže, len ak máme pevný východiskový bod a stanovený smer cesty. Potom bude každé bremeno výzvou a jeho nesenie bude človeka napĺňať oprávnenou hrdosťou. Prijať bremeno je lepšie ako ho odhodiť. Prijatím bremena sa človek dôstojne vyrovnáva so svojím údelom.

Kedysi sa odporúčala starosť o veci večné, trpezlivosť, vyrovnanosť a obetavosť so zameraním na dobrý koniec pozemskej púte. V popredí záujmu nebola prítomná chvíľa, ale niečo trváce – najväčšiu hodnotu v ľudských očiach malo to, čo nepodlieha času. Znamenalo to podriadenie sa duchovnému princípu. Život sa realizoval plnením povinností, plnením Božej vôle a z toho vyplývala radosť a spokojnosť.

Už stoickí filozofi v období antiky stotožňovali osud s Prozreteľnosťou. Ona všetko riadi a usporadúva, a to múdro a účelne. Tomuto poriadku sa musí každá bytosť podriadiť. Ak sa človek podriadi dobrovoľne, tak ho osud vedie, ak nie, tak ho vlečie. Preto je múdre a prospešné pokojne prijať nezmeniteľné danosti života: „Preto poriadny a dobrý muž, majúc na pamäti, kto je, odkiaľ prišiel a kým bol stvorený, zameriava svoju pozornosť len na to, ako by svoje miesto riadne a bohabojne vyplnil“ (Epiktetos: Rukoväť, Rozpravy).

Uvažovanie filozofa Epikteta sa v niektorých bodoch zlučuje s kresťanstvom. Aj on považuje Boha za otca ľudí. Boh sa o nás stará a my mu máme slúžiť svojím životom, máme prijímať jeho rozhodnutia, aj keď im mnohokrát nerozumieme, aj keď nám prinášajú bolesť. Tak ako prijímame zdravie, máme prijímať i chorobu, a vôbec všetko, čo prichádza. Odhodlane, s pokorou a pokojom napĺňať svoj údel: „Nereptať, nedať sa zdrviť, statočne a správne očakávať smrť a konať to, čo prikazuje povinnosť“ (Epiktetos: Rukoväť, Rozpravy).

Kresťanstvo vnieslo do úvah o zmysle života nové prvky – a začalo ich dôsledne uplatňovať v životnej praxi. V novom svetle dostalo plný zmysel aj utrpenie, ba možno povedať, že utrpenie sa stalo v kresťanstve najvyšším činom – ako mystická účasť na Ježišovom zmiernom utrpení, ktoré vykupuje svet, a prostriedok mravnej dokonalosti. Ľuďom dneška sa to môže zdať neuveriteľné, ale takéto chápanie bolesti a utrpenia viedlo k vzopätiu, bolo zdrojom životnej energie a pôsobilo ako ochranný štít proti ničote. Frustrácia bola neznámym pojmom. Pohľad na večnosť pomáhal človeku správne chápať časopriestor, v ktorom sa pohyboval.

 

* * *

Mnohí ľudia mnohých generácií zobrali so všetkou vážnosťou slová Ježiša Nazaretského, zachytené v Písme: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho“ (Mk 8, 34–35). Odpoveďou na túto výzvu bol iný prístup k životu. Ťarcha života dostala podobu kríža – stala sa znesiteľnejšou, dokonca vítanou, lebo prispievala k spáse. Osud už nebol slepý, všetko bolo v rukách Všemohúceho – láskavého Otca a spravodlivého Sudcu.

Na celkové zdravie spoločnosti pozitívne vplývala ochota jej členov obetovať sa, žiť striedmo a konať pokánie, ale aj bojovať za pravdu viery: „Ježiš učil, že život je čosi, čo sa nezastavuje na hranici svitania či súmraku, práce či spánku, ba ani na hranici smrti“ (Ján Chryzostom Korec: Rok nad evanjeliom). Kresťanská zvesť bola v pravom význame slova dobrou zvesťou, ktorá dávala životu rozmer presahujúci do večnosti; tak sa spájali veci časové a nadčasové.

Kresťanstvo si vždy kládlo otázku, do akej miery sa má podieľať na chode spoločnosti, či má napríklad vstupovať do politiky a ako majú byť usporiadané vzťahy Cirkvi a štátu. Medzi sakrálnym a profánnym bolo vždy napätie – niečo iné žiada viera a niečo iné tento svet. V šťastných obdobiach sa však darilo udržiavať potrebný zmier, krehkú rovnováhu a jasné pravidlá, takže Cirkev i štát fungovali a plnili si svoju úlohu. Kresťania spravidla vedeli svoju nábožnosť prepojiť s plodným účinkovaním vo svete. Aj panovníci brali svoje postavenie ako údel daný Bohom – a nevyplývali z toho iba výhody a privilégiá, ale i ťarchy a nesmierna zodpovednosť; niečo také ako funkčné obdobie fakticky neexistovalo, kríž sa musel niesť až do konca.

Mocenské postavenie sa spájalo s obetou. Kto najviac bral, musel primerane tomu aj dávať. Králi šli do boja vedno so svojimi bojovníkmi, neraz v prvej línii. Neschovávali sa v zázemí, boli na čele v dobrom i zlom, pri úspechu i neúspechu. Inak povedané, v tradičnom chápaní vládnuť neznamená vykorisťovať, ale múdro viesť svoj ľud a byť pripravený obetovať sa zaň. Vláda má totiž sakrálny pôvod, je súčasťou hierarchického usporiadania, na vrchole ktorého je Boh.

Pravdaže, posvätné chápanie vládnutia bolo neustále narúšané pokušením moc a vládu zneužiť. Dochádzalo k pnutiam a zápasom, v ktorých sa vždy napokon ukázal charakter zúčastnených – ukázalo sa, ako kto prijal a pochopil svoj údel a životnú úlohu. Dá sa však povedať, že človek starých epoch – pociťujúci bázeň pred tajomstvom a mágiou bytia, vnímajúci všetko ako prejav duchovných síl – sa menej zaoberal sám sebou, neprejavoval sa ako neurotický skeptik, ironik či pragmatik, ale ako pútnik a bojovník, ktorý vie, čo má vykonať a čomu má zabrániť.

 

Ján Maršálek

(Úryvok z knihy Spoločnosť bez svetla, ktorá vyšla vo vydavateľstve Post Scriptum.)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.