- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. apríla 2023

Kauza viera


Rozličnosť náboženstiev, filozofií a ideológií, rozdielnosť pohľadov na svet i na Boha, menlivosť spôsobov a životných štýlov v čase i priestore – to sú skutočnosti, ktoré nemožno poprieť a ktoré vedú niektorých ľudí k ľahostajnosti alebo ku skepse či relativizmu. Hovoria, že všetky tie nároky na pravdu idú vlastne proti sebe a vzájomne sa negujú, že sa nedá úplne veriť nikomu a ničomu, že najlepšie je stanoviť si vlastné pravidlá, žiť podľa seba, spoliehať sa na vlastný um a schopnosti, prípadne na odporúčania odborníkov.

Také názory počuť čoraz častejšie. Súvisí to zrejme s atmosférou doby. Radi sa oháňame modernosťou a sme náchylní považovať ľudí minulosti za menej schopných, za nevzdelaných a obmedzených. Minulosť si spájame so zaostalosťou a súčasnosť s rozvinutosťou a pokrokovosťou. Niekto povie: moji predkovia, ešte aj starí rodičia a dokonca rodičia boli veriaci, chodili do kostola a počúvali kňazov, nemali totiž patričné vzdelanie a nevedeli skoro nič o veľkom svete; ja som však rozhľadený, poznám výdobytky vedy a precestoval som mnoho krajín, videl som rôzne náboženstvá, ktoré si vzájomne konkurujú, potláčajú sa, preto v Boha neverím.

Lenže predstava o neustálom pokroku, o dostatočnosti či úplnosti terajšieho vedeckého poznania, o úplnej sebestačnosti alebo dokonca akejsi dokonalosti človeka dneška je nielen mylná, ale aj nebezpečná. Existencia rôznych tvrdení neznamená ich rovnocennosť, neznamená ani to, že na žiadnom z nich nezáleží alebo že sú všetky klamlivé. Protirečivosť názorov, ideové spory a zápasy sú predsa odrazom mnohovrstevnatosti života a našej slobodnej vôle, v hlbšom ponímaní odrazom boja medzi dobrom a zlom, vinúceho sa celými dejinami.

Nie je jedno, ktorou cestou pôjdeme. Nemali by sme si namýšľať, že sme múdrejší než celé generácie pred nami. Odhodením stáročných skúseností sa vystavujeme veľkému a zbytočnému riziku, že sa dopustíme chýb, ktorých by sme sa mohli vyvarovať.

V súčasnom svete pozorujeme nedôveru voči absolútnym výrokom. Niektorí dokonca tvrdia, že vyhlasovanie niečoho za pravdivé je prejavom fanatizmu a netolerancie. Každý má vraj právo na svoju pravdu a objektívnym meradlom je iba veda. Pravda v plnom význame slova je však objektívnou skutočnosťou, nie výsledkom súhlasu. Tu treba zdôrazniť nutnosť rozlišovania medzi pravdou a mienkou. Ľudské mienky sú mnohoraké a neraz protirečivé, ale pravda je len jedna. Ruský filozof Vladimír Sergejevič Soloviov hovorí o pravde ako o hodnote, ktorá nemôže byť súkromnou záležitosťou nikoho. Pravda sama v sebe je nepodmienená, nezávislá a sebestačná: „Náš rozum môže poznávať pravdu len tak, že sa stane účastným na pravde, to jest účastným na nekonečnej dokonalosti; a kvôli tomu sa musí zrieknuť a zbaviť svojej osobnej obmedzenosti, hľadania svojho a myslenia na svoje“ (Duchovné základy života).

Mnohosť náboženstiev nás teda neoprávňuje popierať pravdu alebo rezignovať z jej hľadania. To samozrejme neznamená, že je všetko vyriešené. Naďalej platí, že hľadanie pravdy v množstve kultov, vyznaní a učení je ťažké.

Prečo Boh dovolil vznik toľkých náboženstiev? Nie je to ďalší dôkaz proti nemu? Tieto otázky v nás niekedy zarezonujú, kladieme si ich, dostávame ich – a dostal ich aj svätý pápež Ján Pavol II. Jeho odpoveď nájdeme v knihe s názvom Prekročiť prah nádeje. Ján Pavol II. poukazuje na „spoločný základ a spoločný koreň“ náboženstiev. Všetko nejakým spôsobom zapadá do duchovnej histórie ľudstva: „Už od dávnych čias až podnes rozličné národy vnímajú akýmsi spôsobom tajomnú silu, ktorá účinkuje vo vývoji vecí a v udalostiach ľudského života... Toto cítenie a poznanie preniká celý ich život hlbokým náboženským zmyslom.“ Náboženstvá sa pokúšajú odpovedať – každé svojím spôsobom – na kľúčové otázky a problémy ľudského života, najmä na otázku otázok: odkiaľ sme a kam smerujeme. Rozličnosť náboženstiev odzrkadľuje rozličnosť ciest a prístupov, ktoré sa viac či menej približujú k pravde.

 

* * *

Ďalšou častou námietkou proti viere je evolučná teória. Pritom táto teória nijako nevyvracia náboženskú vieru, resp. vieru v Boha. Ide skôr o to, že ateisti spravili z evolucionizmu akúsi náhradku náboženstva, ktorého predmetom je viera v prvenstvo hmoty. S nejasnou mierou úprimnosti hovoria, že Boh pri formovaní sveta nemusel byť; vylúčili ho zo svojho uvažovania a skúmania a pri svojom vysvetľovaní prírodných i spoločenských dejov obchádzajú všetko, čo im smrdí „duchárčinou“. Darwinova teória nás vraj „oslobodila od biblickej predstavy o stvorení a iných mýtov“ (Colin Renfrew: Prehistória). Pripomeňme, že viacerí darvinisti opovrhujú kresťanstvom – možno preto sa stali darvinistami – a tento svoj postoj vnášajú aj do svojich výskumov, nie sú teda nestrannými, nezaujatými bádateľmi, práve naopak – ich tézy sú okato poznačené zaujatosťou.

Podľa kardinála Korca odmietanie evolúcie ako takej by bolo v rozpore s poznatkami, ktorými ľudstvo disponuje. Organická evolúcia je zrejme skutočnosťou, ale treba ju vnímať komplexne a v súvislostiach. Diskusia o priebehu a spôsobe evolúcie je stále otvorená. Ponúkajú sa nám dva základné evolučné modely, na jednej strane evolúcia náhody (ateistický model) a na strane druhej evolúcia ako riadený proces (teistický model): „Skutočná alternatíva nejestvuje teda medzi správne chápanou evolúciou a stvorením. Opravdivá alternatíva existuje len medzi videním sveta v rozvoji, ktorý aj cez druhotné príčiny odpovedá vyššiemu projektu, a medzi videním a chápaním sveta evolúcie náhody, sveta, ktorý si vo svojej materiálnosti podľa niektorých vystačí sám“ (Človek, tvor náhodný?).

Za zmienku isto stojí tiež otázka vzťahu evolúcie a etiky. Ateistický model evolúcie vedie v konečnom dôsledku k nihilizmu, relativizujúc pojmy dobra a zla. Spomeňme rôzne výhonky sociálneho darvinizmu, koncept „prežívania najvhodnejších“, zrod eugeniky alebo vedecké zdôvodňovanie rasizmu: „Rasizmus tu bol, samozrejme, skôr ako sociálny darvinizmus, no podľa mnohých sociálnych darvinistov sa zdalo, že evolučná teória ich cit pre rasovú nadradenosť podporuje“ (Edward Larson: Evolúcia). Skrátka, sociálnym darvinizmom sa priamo či nepriamo ospravedlňujú morálne zvrátenosti. Ľudová múdrosť hovorí: kde niet Boha, tam niet hriechu. Chápanie evolúcie ako protináboženskej ideológie má preto neblahé následky.

 

* * *

Pozíciu dnešného človeka charakterizuje skepsa, spochybňovanie tradičných hodnôt, vynechanie Boha z praktického života. Viera sa problematizuje, a to v dosiaľ nevídanej miere. Benedikt XVI. však pripomína, že veriť v kresťanského Boha nikdy nebolo ľahké, bolo to vždy „čosi vzrušujúce, takmer nemožné“, lebo opravdivo žité kresťanstvo si vyžaduje značné úsilie.

V kontexte hľadania pravdy sa žiada zdôrazniť rozumnosť kresťanskej viery. Kresťanstvo učí, že svet pochádza z Rozumu, kresťanstvu preto záleží na pravde!

Otázka viery je otázkou poznania, záležitosťou rozumu i srdca. V hre je pritom zvláštny paradox života. Nato, aby sme niečo, respektíve niekoho spoznali, potrebujeme nie chladný odstup, úplnú nestrannosť a odosobnenosť – čo ani nie je celkom možné – ale naopak záujem, vnorenie sa, dobrú vôľu, rozhodnutie, čiže musíme takpovediac vstúpiť do deja, zúčastniť sa. A čím vyššie stojí predmet nášho záujmu, tým menej je možný úplný odstup: „Aj skutočnosť "Boh" môže uzrieť iba ten, kto vstúpi do experimentu s Bohom, do experimentu, ktorý nazývame viera“ (Benedikt XVI.: Úvod do kresťanstva).

 

Ján Maršálek


(Kapitola z knihy Kristus prichádza, ktorá vyšla vo vydavateľstve Post Scriptum.) 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.