- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. júna 2013

O zbierke Priečny rez

Ján Maršálek: Priečny rez
Vydavateľstvo Post Scriptum 2012

Ján Maršálek sa narodil 1. februára 1965 v Trenčíne. Píše hlavne poéziu, ale venuje sa aj literárnej kritike a publicistike. Popri knižných vydaniach svoje práce publikoval vo viacerých zborníkoch a periodikách (Knižná revue, Kultúra, Literárny týždenník, Slovenské pohľady a iné), publikuje aj na internete. Doteraz vydal tieto knihy básní: Finta v žite (spolu s Petrom Chorvátom), Cesta z kruhu, Medzi nami a Privolávanie rána.

Autorova piata zbierka básní prináša prierez tvorbou z posledných rokov, ale i návraty k starším básňam, čo možno vnímať ako prejav konzistentnosti jeho literárnej tvorby a kontinuity hodnotových východísk.

V knižke nachádzame vyvážený celok lyrických reflexií vnútorných zážitkov a vnímania okolitého sveta so silným meditatívnym akcentom i poukazom na transcendentné polohy bytia. Tradičné poetické formy autor oživuje drobnými útvarmi, sčasti inšpirovanými východným umením tvorby miniatúrnych krajiniek – saikei, a troma rozsiahlejšími kompozíciami. Dielo uzatvára krátkym esejistickým textom  Božský rez, ktorý poukazuje na autorove inšpiračné zdroje i básnické smerovanie.

Na prebale knihy píše o Maršálkovej poézii Peter Chorvát: „Človeku sa môže zdať, že sa s ním autor iba hrá, no je to „hra naozaj“, a preto sme odkázaní „prekladať“ si verše a básne do svojej reči, pátrať po ich zmysle a neustále si onen zmysel uvedomovať. Pre básne Jána Maršálka je to príznačné a podstatné, až vlastné. Kvadratúrna citlivosť, s ktorou pristupuje k písaniu a k básni, je obdobná citlivosti, s akou potom básne pristupujú k nám. Kvadratúra časokruhu zostáva nevyriešená, lebo je riešiteľná len „mimo rýmov“, mimo času a mimo priestoru. Mimo všetkého, čo máme k dispozícii. Majúc toto na pamäti, dozrievame na svoje korene.“

Knižné vydanie Priečneho rezu je doplnené vlastnými ilustráciami autora, ktoré približujú ústredný motív celého súboru: priečny rez tvorbou, životom a ľudským údelom, ktorý sa realizuje v časopriestore, ale zároveň presahuje do večnosti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.