- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. novembra 2015

Na krížnych cestách

ANTIKVARIÁT
Ján Chryzostom Korec: Človek na cestách zeme...
Martin,Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1997
Kniha kardinála Jána Chryzostoma Korca Človek na cestách zeme… patrí k tým prácam, ktoré hovoria o ontologickej problematike na vysokej odbornej i literárnej úrovni a pritom relatívne prístupnou formou. Autor v jej úvode vypovedá: „...pokúsil som sa napísať niečo pre naše najzákladnejšie potreby života – o podstatných veciach človeka, ktoré vždy hýbali životom, dvíhali život do výšky alebo ho podceňované či popierané zrážali do blata.“
Dielo stojí na rozhraní beletrie a náučnej spisby. Obsahuje filozoficky ladené state, vzájomne na seba nadväzujúce a tvoriace myšlienkový oblúk, ktorý sa začína analýzou temných stránok nášho sveta, pokračuje úvahami o hľadaní pravdy a zmyslu ľudskej existencie, o hľadaní a vytyčovaní životných ciest národov i jednotlivcov a ukončený je poukázaním na opravdivý cieľ všetkých ciest.

Kardinál Korec z kresťanského stanoviska hodnotí rozličné svetonázorové prúdy, zvlášť sa zaoberá snahami vybudovať funkčný spoločenský systém či dokonca raj na zemi len na základe ľudských schopností – bez náboženstva, bez viery v Absolútno. Konštatuje, že ide o škodlivé a v konečnom dôsledku márne pokusy. Práve s odmietaním Boha totiž súvisí neutešená situácia sveta a existenciálna bezradnosť človeka tejto doby. Naše možnosti majú svoje hranice, zdroje našej veľkosti a dôstojnosti sú mimo nás. Myšlienku na Boha nikto nedokáže z vedomia ľudí vymazať.
V knižke sa kladie dôraz na poznanie a správne ponímanie dejín, čo umožňuje lepšie chápať prítomnosť a plánovať budúcnosť. Nejde o úzko špecializovanú štúdiu, autorov záber je široký, celistvý, využívajúci poznatky z rôznych vedných odborov (filozofia, psychológia, fyzika atď.). Nachádzame tu množstvo citátov významných mysliteľov, hádam najviac je spomínaný Chesterton a Pascal.
Každý človek sa počas života neraz ocitne akoby na krížnych cestách. Môže, ba musí si zvoliť svoju životnú orientáciu, pričom v podstate ide o voľbu medzi dobrom a zlom. Láskavý Boh každému ponúka dar milosti. Treba sa rozhodnúť.
Kniha Jána Chryzostoma Korca Človek na cestách zeme... je obhajobou viery, nádeje a lásky, lebo tieto čnosti sú predpokladom skutočného, nikdy nekončiaceho šťastia. Pripomína nám potrebu neustále na sebe pracovať. Povedané Solženicynom: „Človek sa má stávať stále viac človekom a má odchádzať zo sveta duchovne omnoho bohatší, než do neho vstúpil narodením.“
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.