- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. decembra 2016

Klamstvá o koncile nikomu nepomôžu

Karol Dučák
Český internetový časopis Duše a hvězdy uverejnil dňa 22. novembra 2016 článok s názvom Proč je liturgie opravdu klíčem ke všemu? Jeho autorom je Steve Skojec a do češtiny ho preložila Lucie Cekotová. Zaiste nemožno brať autorovi jeho názory, pokiaľ píše pravdu. Keď sa však dopúšťa klamstva, je nevyhnutné každý takýto pokus o manipuláciu s faktami nekompromisne pranierovať.
Autor článku konkrétne píše: „Začali sme veriť, že vieme lepšie než Boh, čo je pre nás najlepšie. Druhý vatikánsky koncil nám hovorí: ,Všetko na svete má byť zamerané k človeku ako svojmu stredu a vyvrcholeniu´ (Gaudium et spes, 12).“

Na základe tejto skreslenej citácie z koncilového dokumentu autor článku vyfabrikoval obvinenia na adresu koncilu, ktorý údajne presadzoval antropocentrizmus namiesto teocentrizmu. Je však nutné jednoznačne konštatovať, že takto formulované tvrdenie je nehorázna lož! Autor článku totiž svojvoľne vytrhol veci z kontextu a uviedol len polovicu vety, ktorá je v pastorálnej konštitúcii Gaudium et spes. Celá veta totiž znie takto: „Veriaci i neveriaci takmer jednomyseľne uznávajú, že všetko na zemi má byť usmernené na človeka ako svoj stredobod a vrchol“ (Druhý vatikánsky koncil, konštitúcia Gaudium et spes, č. 12).
Ak si prečítame celú vetu z pastorálnej konštitúcie, dostaneme úplne iný obraz o úmysloch koncilových otcov. Predovšetkým je potrebné si uvedomiť, že v konštitúcii sa konštatuje: „Veriaci i neveriaci takmer jednomyseľne uznávajú...“
Nie je tam však explicitne uvedené, že sa koncil s týmto stanoviskom stotožňuje. Konciloví otcovia konštatujú, že medzi veriacimi i neveriacimi vo všeobecnosti panuje presvedčenie, že všetko na zemi má byť usmernené na človeka. Nie je tam však ani slovo o tom, že by toto bolo stanovisko Magistéria Cirkvi! Oproti citovanému stanovisku veriacich aj neveriacich ľudí vyzdvihuje koncil stanovisko Magistéria, ktoré je založené na teocentrizme a je rozvedené v mnohých ďalších pasážach konštitúcie Gaudium et spes, ktoré nasledujú po citovanej vete. Tieto pasáže totiž jasne a jednoznačne uvádzajú Boha ako konečný cieľ každého ľudského pozemského snaženia. Na ilustráciu aspoň niekoľko citácií z koncilovej konštitúcie:
„Sväté písmo nás učí, že človek je stvorený na Boží obraz, že je schopný poznať a milovať svojho Stvoriteľa, ktorý ho ustanovil za pána všetkého pozemského stvorenstva (porov. Gn 1, 26; Múd 2, 23), aby ho spravoval a slúžil si ním na Božiu slávu (porov. Sir 17, 3–10)... Človek tým, že často odmietol uznať Boha za svojho pôvodcu, porušil aj správne zameranie na svoj posledný cieľ...“ (Druhý vatikánsky koncil, konštitúcia Gaudium et spes, č. 12–13).

„Boh chcel človekovi ponechať možnosť rozhodnúť sa (porov. Sir 15, 14.), aby sám od seba hľadal svojho Stvoriteľa a slobodne dosiahol plnú a večnú blaženosť tým, že sa k nemu primkne. Dôstojnosť človeka si vyžaduje, aby konal podľa vedomej a slobodnej voľby, čiže pohýnaný a vedený osobným presvedčením, a nie pod vplyvom slepého vnútorného popudu alebo z čisto vonkajšieho donútenia. Túto dôstojnosť človek nadobúda vtedy, keď sa oslobodí od akéhokoľvek otroctva vášní a ide za svojím cieľom slobodnou voľbou dobra, pričom si účinne a vynachádzavým úsilím zaobstaráva vhodné prostriedky. Slobodná vôľa človeka, ranená hriechom, môže toto zameranie na Boha docieliť s úplnou účinnosťou jedine pomocou Božej milosti. Každý však bude musieť vydať počet zo svojho života pred Božím súdom za to, čo konal, či dobré a či zlé (porov. 2 Kor 5, 10)“ (Druhý vatikánsky koncil, konštitúcia Gaudium et spes, č. 17).

„Boh, ktorý sa otcovsky stará o všetkých, chce, aby všetci ľudia tvorili jednu rodinu a správali sa k sebe ako bratia. Veď Boh, ktorý stvoril všetkých na svoj obraz ,z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme´ (Sk 17, 26), a tak všetci sú povolaní mať jeden cieľ, ktorým je sám Boh“ (Druhý vatikánsky koncil, konštitúcia Gaudium et spes, č. 24).

Na základe týchto pasáží konštitúcie Gaudium et spes možno jednoznačne konštatovať, že základným princípom dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu je teocentrizmus. Koncil nikdy (!), v žiadnom dokumente (!), nepreferoval antropocentrizmus, ale vždy dôsledne staval Boha ako cieľ všetkého ľudského snaženia! Preto je nevyhnutné pranierovať každý pokus znevažovať dielo koncilových otcov účelovými klamstvami.
Na záver chcem ešte osobne vyjadriť úctu a rešpekt voči prekladateľke Lucii Cekotovej, ktorá z vlastnej iniciatívy uviedla do poznámok dôležitú vetu: „Text konštitúcie Gaudium et spes pokračuje: ,Sväté písmo nás učí, že človek je stvorený na Boží obraz, že je schopný poznať a milovať svojho Stvoriteľa, ktorý ho ustanovil za pána všetkého pozemského stvorenstva (porov. Gn 1, 26; Múd 2, 23), aby ho spravoval a slúžil si ním na Božiu slávu.´“
Tým aspoň trochu zmiernila zlý dojem, ktorý svojím zmanipulovaným výkladom koncilového učenia spôsobil nezodpovedný autor článku. Za to patrí prekladateľke moja úprimná vďaka.
Karol Dučák
::
Odkaz na predmetný článok:

58 komentárov:

 1. Nejsem autor, nicméně:

  Vzhledem k tomu, že katolíci patří mezi věřící, je dost složité tvrdit, že se Magisterium s daným pohledem neztotožňuje. Odkaz na jiné části Gaudium et spes je jistě relevantní, ale to nezmění problematičnost citované pasáže ani fakt, že zcela odpovídá duchu pokoncilního šílenství, kterému matoucí a nevhodné formulace v koncilních dokumentech (jako je i tato) dláždí cestu...

  Pan Dučák by měl mírnit svůj slovník a šetřit s výrazy klamstvo a nehorázná lož, neboť používat to na základě i jen toho, že oponent má opodstatněný jiný názor než on, je tuším ohováranie (snad jsem vystihl ten správný slovenský termín), což taky není nic hezkého.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Anonymný2.12.16

   Přesně tak, protože závěr není nic jiného, než pomluva (ohováranie) autora článku:
   "Tým aspoň trochu zmiernila zlý dojem, ktorý svojím zmanipulovaným výkladom koncilového učenia spôsobil nezodpovedný autor článku. Za to patrí prekladateľke moja úprimná vďaka."

   Odstrániť
  2. Karol Dučák3.12.16

   Anonymný, citujem: Pomluva je trestným činem, který spáchá ten, kdo o jiném uvede takový nepravdivý údaj, který může značně ohrozit jeho vážnost před druhými osobami.
   Na rozdiel od Vás, ja som presne (!) citoval znenie koncilového dokumentu. A na Vaše dojmy či průjmy nie som zvedavý.

   Odstrániť
  3. Karol Dučák4.12.16

   Je vskutku iróniou, že pán Pospíšil mne radí, aby som miernil svoj slovník. Pritom on sám používa slovník, nedôstojný radového katolíka, nie to ešte šéfredaktora časopisu „Duše a hvězdy“, ktorý chce byť katolícky. Ak pán Pospíšil použije výraz „pokoncilní šílenství“, či podobné invektívy na adresu Cirkvi, ku ktorej patrí – pretože pán Pospíšil nikde neuviedol, že už nepatrí do tej istej Katolíckej cirkvi s pápežom Františkom na čele, do ktorej patríme aj my ostatní -, vie práve tak dobre ako ja, že nemôže ísť na sväté prijímanie bez toho, žeby okamžite išiel na svätú spoveď. Ostatne, aj to bol jeden z dôvodov, pre ktoré som sa rozišiel s časopisom „Duše a hvězdy“. Tento časopis mi totiž uverejnil niekoľko článkov a ja som mohol ostať prispievateľom tohto časopisu, lenže sa mi protivil vulgárny slovník, ktorý bol pre tento časopis typický, a preto som prestal s redakciou časopisu spolupracovať. Druhým dôvodom bolo množstvo poloprávd či výslovných klamstiev, publikovaných v časopise. Keďže nikdy neuverejním nejaké tvrdenie bez dôkazu, tu je aspoň jeden dôkaz klamstiev, publikovaných v časopise „Duše a hvězdy“. Patrí k nim tvrdenie, že omša Pavla VI. je sprotestantizovaná preto, že kňaz je počas celebrovania svätej omše obrátený versus populum. Ak by však pán Pospíšil študoval dejiny vývoja liturgiky, vedel by, že už pápež Pius V., ktorý vydal misál v roku 1570, oficiálne schválil aj slávenie liturgie tvárou k ľudu. Súčasťou tohto misála bol totiž Ritus servandus in celebratione missae s presným popisom rítu. Uvádza sa tu okrem iného: „Si Altare sit ad Orientem, versus populum, Celebrans versa facie ad populum, non vertit humeros ad Altare, cum dicturus est Dominus vobiscum, Orate, fratres, Ite, Missa est,...“ (Ak je oltár na východ, smerom k ľudu, celebrant obrátený tvárou k ľudu, sa neobracia chrbtom k oltáru, keď má povedať Dominus vobiscum, Orate, fratres, Ite, Missa est,...)
   Keď potom čítam vyjadrenia Ignáca Pospíšila, že omša Pavla VI. je sprotestantizovaná preto, lebo kňaz je počas sv. omše obrátený tvárou k ľudu, ide ma rozhodiť od jedu. Ak by totiž toto bolo prejavom protestantizmu, pápež Pius V. by v roku 1570 nikdy neschválil slávenie tridentskej omše tvárou k ľudu. Pravda je teda taká, že počas celých 2 tisícročí existencie kresťanstva slávila časť katolíckych kňazov sväté omše čelom k ľudu a aj pápež Pius V. v roku 1570 schválil tento postoj.
   Netvrdím, že je to zo strany pána Pospíšila zlý úmysel. Možno je to z jeho strany len neznalosť problematiky. Ak však takéto klamstvo šíril arcibiskup Lefébvre, je to už naozaj povážlivé a ja cítim povinnosť pranierovať takéto klamstvá.

   Odstrániť
 2. Anonymný2.12.16

  Ale je tu polstoročná pokoncilová prax, čo naznačuje? Každé vylúčenie Boha vedie k novým tragédiám, osobným i spoločenským. Hlavnou úlohou Cirkvi je viesť ľudí k spáse. Ak si nechá všetky ostatné ciele ale tohto základného sa vzdá, stane sa nepotrebnou a zbytočnou. Ak soľ stratí svoju chuť... Prezentované bolo nové desatoro, nové blahoslavenstvá, poznáme rozličné preklady, interpretácie biblie, biblia pre deti, mladých... Neštudoval som detailne dokumenty II. Vatikánskeho koncilu. Usilujem sa vychádzať zo Sv. Písma a z tradície. A počuť hlasy volajúce po treťom koncile, Prikloní sa na stranu Boha, alebo človeka a nové totality, ktoré sa cez Cirkev vytvárajú a tlačia do spoločenského života už dnes dostanú k dispozícií Cirkevné štruktúry, majetok a ľudí? Treba sa nám modliť a byť verní Bohu. Potom budeme verní aj človeku. Čo robí dnešná Cirkev pre človeka? Nedokáže sa postarať ani o svojich? Odpoveďou je všade sa šíriaca nezodpovednosť, amorálnosť, nezriadenosť interupcie, eutanázia, samovraždy. Čo robila Cirkev do polovice minulého storočia, modlila sa, pracovala, obetovala, vzdelávala, budovala rodiny, osobnosti, školy, kláštory, nemocnice, starobince... Dnes likviduje aj to, čo pretrvalo socializmus. Nepoznám situáciu v iných krajinách, nežil som tam, ale vidím situáciu u nás. Modlím sa a prosím ale zatiaľ mám dojem akoby to ovocie neprinášalo. Ale verím, že konečné víťazstvo patrí Bohu. Kristus aj keď vyslovil pochybnosť prisľúbil že nás neopustí. Ale vyžaduje to vernosť aj od nás. Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. zkoušejte se modlit, buď vůle Tvá

   Odstrániť
  2. Karol Dučák3.12.16

   Ľudovít, zacitujte mi, prosím, jednu jedinú vetu z niektorého dokumentu koncilu, v ktorej je napísané, že Katolícka cirkev vylučuje Boha a potom sa môžeme o niečom baviť. Problémom takmer všetkých diskutujúcich je ten, že nečítali dokumenty koncilu a chcú koncil hodnotiť. V jednom sa však zhodujeme: KONEČNÉ VÍŤAZSTVO PATRÍ BOHU!

   Odstrániť
 3. Anonymný2.12.16

  čtu a čtu a manipulaci nevidím Věta že "vše má být zaměřeno na člověka je čistá zednařina nejhrubšího zrna
  Kdo ještě dnes hájí II vatikánský koncil a současně je věrný katolík měl by si nechat předepsat vhodnou medikaci

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. a stejně i ten který chodí na tradiční liturgii, kterou slouží panáček a nemá problém i s novus ordo

   Odstrániť
  2. Karol Dučák3.12.16

   Stehlíkovci, u Vás slúžia svätú omšu panáci? V tom prípade Vás veľmi ľutujem. Mimochodom, čo je novus ordo? Nejaký žargón? Ak chcete používať žargón, choďte niekam do hospody. Katolícka cirkev používa odbornú terminológiu, ktorej aj ja dávam prednosť.

   Odstrániť
  3. Karol Dučák3.12.16

   Anynymný 2.12.16, ktorý mi navrhuje nechať si predpísať vhodnú medikáciu. Ak sa už bavíme týmto tónom, Vy už ste zmenili psychiatra?

   Odstrániť
 4. Tiež si myslím, že hovoriť v tomto prípade o nehoráznej lži je prehnané. Na druhej strane, postaviť argumentáciu na polvete vytrhnutej z kontextu, to naozaj posmrdkáva manipuláciou s faktami.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Anonymný2.12.16

  Prepáčte pán autor, ale trepete. Nikdy ste nečítali: Strom poznať po ovocí?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Karol Dučák3.12.16

   Anonymný, súhlasím. Strom poznať po ovocí. Aj anonyma poznať po tom, že je zbabelý prezentovať sa so svojím názorom pod svojím pravým občianskym menom a tak sa skrýva pokrytecky za anonymné hlášky.

   Odstrániť
 6. Anonymný2.12.16

  Ano, klamstvo o koncilu nepomůže nikomu. Proto je třeba dodat, že DVK nebyl ustavující, nýbrž pastorační. Co z něho vzešlo, nebylo nijak ustanoveno ani zavazující, byla to v podstatě „VŘSR“ proti Církvi Svaté.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Lucie Cekotová3.12.16

  V zájmu spravedlnosti jen upřesňuji, že za poznámku pod čarou nejsem odpovědná já, ale kněz, který k článku "Proč je liturgie opravdu klíčem ke všemu" dělal korekturu. Úprimná vďaka teda patrí jemu. Zajímavé, že si Karol Dučák vybral ke komentování jedinou větu z celkem dlouhého textu a rovnou ji označil za "klamstvo a nehoráznu lož". Čeština má takové pěkné rčení: "Podle sebe soudím tebe," Evangelium říká něco o třísce v oku bratra a trámu v tom vlastním.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Mám pocit, že v takýchto sporoch či polemikách sa zabúda na to podstatné: Kresťanstvo je nasledovanie Krista! Cirkev (ako mystické telo Kristovo) je len jedna. Ako to priblížiť? Zoberiem si na pomoc svätého Augustína. V kľúčovom diele Boží štát píše aj o tom, ako je tu na zemi Boží štát (Božia obec) prepletený so svetským štátom:
  „Nech sa nezabúda, že aj medzi nepriateľmi sú budúci občania Kristovej rodiny... Aj Boží štát, kým putuje na tomto svete, má v sebe mnohých občanov spojených sviatosťami, ktorých však nebude mať so sebou vo večnom dedičstve svätých... Na tomto svete sú oba štáty spletené medzi sebou a budú vzájomne pomiešané, kým sa na poslednom súde neoddelia“ (Prvá kniha, 35. kapitola).
  Vyplýva z toho, myslím, okrem iného to, že Boží štát ide naprieč rítmi, obradmi, časnými spormi... Tým nijako nechcem znižovať vážnosť a dôležitosť liturgie či dokonca Eucharistie, chcem len pripomenúť, použijúc znova myšlienku sv. Augustína, že „Boží plán prevyšuje všetko ľudské myslenie, a preto ho ľudia nemôžu nikdy celkom pochopiť“ (Dvanásta kniha, 14. kapitola).

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Anonymný3.12.16

   Mše Svatá není v žádném případě "ludské myšlenie", je především dílem Ducha Svatého. Proto ji nelze podobnými porovnáními ponižovat a znesvěcovat. Je vidět, že jste jednou z obětí modernismu, jako každý z nás, kteří se narodili po IIVK. Mezi námi je jen ten rozdíl, že když jsem poznal, že druhovatikánská humanistická sekta (tzv. KHS) nehorázně lhala, že v dokumentech je zakotveno vyhazov oltáře z kostela a přikázáno nahrazení Luther-tischem, přičemž o tom nenajdete ani jediné slůvko, musel jsem jít dál za svým poznáním a Bůh mne (zcela logicky) přivedl k Liturgii všech věků. Máte pravdu, že ani lidský rozum tuto liturgii nepochopí, je třeba jí žít a nechat se jí v pokoře před Bohem posvěcovat.

   Odstrániť
  2. Anonymný3.12.16

   P.S. sv. Augustin, na kterého se zcela správně odvoláváte jako na autoritu, byl odchovancem pouze Mše Svaté a nikoli ritu moderovaného, kterým dnes NOM je, ačkoli v takové lidové podobě nebyl nikdy nikým schválen.
   Rovněž je třeba mít na paměti, že lid má povinnost znát latinské části liturgie, jak je psáno v dokumentech IIVK, kde m.j. není ani slůvko o zrušení Latiny v žádném ritu.

   Odstrániť
  3. Karol Dučák3.12.16

   Anonymný, keby ste aspoň trochu študovali problematiku, o ktorej chcete písať, vedeli by ste, že páter Pio posledné mesiace svojho života slávil sväté omše pri Pánovom stole čelom k veriacim, teda versus populum. Bez akýchkoľvek pochybností to dokazuje toto video: http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/videozaznam-omse-patra-pia-slavenej-len-niekolko-hodin-pred-jeho-smrtou.
   Vy však namiesto toho, aby ste si poctivo naštudovali problematiku, o ktorej chcete písať, útočíte na človeka, ktorý píše pravdu a nič než pravdu. Ja si nedovolím písať o veciach, ktoré odborne neovládam. Aj pri písaní o koncile používam presné a precízne citácie z koncilových dokumentov. Ak ma chce niekto kritizovať, musí mi dokázať, kde som dokumenty koncilu citoval nepresne. Zatiaľ sa taký nenašiel.

   Odstrániť
  4. Karol Dučák3.12.16

   Stále, opakovane, sa tu objavujú nezmysly. Nijaký NOM v Katolíckej cirkvi neexistuje. Oficiálne dokumenty Svätého stolca takýto výraz nepoznajú. Je to slangový výraz, ktorý do odbornej diskusie nepatrí. Preto prosím aj Vás, Anonymný, aby ste nezaťažovali túto odbornú diskusiu výrazmi z ulice. To potom radšej diskutujte na ulici. Ďakujem za porozumenie.

   Odstrániť
  5. Anonymný3.12.16

   Pro pana Dučáka, který evidentně nezná plný název "nového" ritu, ač je rovněž v jistých dokumentech zakotvený:
   NOVUS ORDO MISSAE => zkratka NOM
   Tomáš

   Odstrániť
  6. Karol Dučák3.12.16

   Tomáš, keby ste neboli taký zadubený a študovali oficiálne dokumenty Katolíckej cirkvi, nie samizdaty, či falzifikáty, vedeli by ste, že Katolícka cirkev pozná len dve formy rímskeho rítu: liturgiu Pia V., označovanú aj ako tridentskú omšu, a omšu Pavla VI. ORDO MISSAE (omšový poriadok) je misál, čiže kniha, podľa ktorej sa slávi svätá omša. Dobré ráno! Keď sa začnete vzdelávať, dajte mi vedieť. Dovtedy sa radšej učte a neotravujte ľudí svojou nevzdelanosťou! Ďakujem.

   Odstrániť
  7. Anonymný3.12.16

   Pane Dučáku, pro Vás klidně udělám i zktratku OM. Ale s Vaším hulvátstvím končím diskuzi. Porušujete zdejší pravidla.

   2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
   Tomáš

   Odstrániť
 9. Dovolím si tu publikovať úryvok z e-mailu, ktorý som našiel vo včerajšej pošte:

  „Kardinál Sarah pár mesiacov dozadu odporučil kňazom, aby počas adventu slúžili omše smerom na liturgický východ. Ako dodal, táto forma slávenia pomáha priblížiť zmysel adventu, zmysel čakania príchodu Krista prichádzajúceho ako svetlo z východu.
  Rorátnej omše som sa zúčastnil v petržalskej farnosti Svätej rodiny. Miestny farár otec Vittek na apel prefekta pre Boží kult zareagoval. Každý deň počas adventu slúži rorátne omše. Slávi bežnú 'novus ordo' svätú omšu ako ju poznáme, s malou úpravou. Smerom na liturgický východ. Omša je naviac sprevádzaná gregoriánskym chorálom a obohatená latinčinou. Atmosféru kostola dotvára svetlo iba zo sviečok.
  Kostol je síce moderný, efekt však ostáva pôsobivý. Jednoduchá nádhera symbolov, ktorá sa človeka dotýka. Kňaz za nebeského spevu gregoriánskeho chorálu pozdvihuje Eucharistiu, otočený tvárou ku krížu, za ktorým vychádza slnko. Obeta na oltári sa koná pred tvárou vládcu celého kozmu. Jednoduchá zrozumiteľná krása, ktorá priťahuje. A veru priťahuje. Na moje prekvapenie bol kostol o 6:30 dosť plný. Privstalo si okolo 100 ľudí.“

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Tomáš3.12.16

  A co s tím? Když jen nahodíte téma a nevyvodíte z něj závěry, je to k ničemu. Podobně jako s tím sv. Augustýnem hore. (Konečně se mi podařil i podpis.)

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Bol by som rád, keby si závery urobil čitateľ – každý sám za seba.
   Ale môžem predostrieť svoje:

   Uvedeným citátom – úryvkom z e-mailu chcem povedať toto:
   Aj tzv. nová omša, aj tzv. tradičná omša sú platné sväté omše. A z oboch môže mať veriaci úžitok, obe môžu byť aj pekné, vznešené, bohumilé...

   A keď som citoval sv. Augustína, dal som na uváženie myšlienky súvisiace s témou, ktoré isto nie sú modernistické.
   Mimochodom, každý je dieťaťom svojej doby, každý je ňou viac či menej ovplyvnený. A každý je len slabý a hriešny človek, preto by sme sa mali vyvarovať nejakého nárokovania si na dary Ducha Svätého.

   PS: Cirkev katolícka, to jest všeobecná, univerzálna vylučuje elitárstvo a sektárstvo. Na to si treba dať pozor.

   Odstrániť
  2. Karol Dučák3.12.16

   Tomáš, Vy ste sa vyjadroval ako hulvát v polemikách časopisu "Duše a hvězdy". Ak Vám to pán Pospíšil dovolil, je to jeho chyba. Tu sa však ako hulvát správať nebudete. Zvyknite si na to, prosím.

   Odstrániť
  3. Karol Dučák3.12.16

   Aby som nemusel odpovedať každému zvlášť, budem odpovedať postupne na všetky protiargumenty. Základný problém vidím v tom, že zrejme nikto z tých, ktorí sa tak zúrivo pustili do mňa, neštudoval dokumenty koncilu. To mi pripomína jednu skúsenosť z nedávnej minulosti. Jeden môj oponent začal uvádzať argumenty proti koncilu a ja som mu oponoval: „Prosím Ťa, kde, v ktorom dokumente koncilu, sa píše to, čo tu tvrdíš? Študoval si vôbec dokumenty koncilu?“
   On mi odpovedal: „Ja dokumenty koncilu nečítam, len raz som ich zbežne preletel, pretože som odporca koncilu a tieto dokumenty neznášam.“
   Na to som mu ja odpovedal: „Tak ako môžeš tvrdiť čosi o koncile, keď si dokumenty koncilu iba preletel?“
   Bohužiaľ, toto nie je ojedinelá skúsenosť. Šokovaný zisťujem, že väčšina odporcov koncilu vôbec neštudovala dokumenty koncilu! Ak lekár predpíše pacientovi, ktorý má rakovinu, lieky na chrípku, ten pacient zomrie! Ako chce niekto správne hodnotiť koncil, keď neštudoval jeho dokumenty?!
   Je všeobecne známe, že heretik a schizmatik Martin Luther preložil Bibliu do nemčiny, ktorej rozumeli široké masy obyvateľstva. Z lingvistického hľadiska bola jeho Biblia nesporným prínosom a dodnes je pokladaná za základ kultúrnej nemčiny. Avšak podľa niektorých zdrojov obsahoval Lutherov preklad Biblie asi 3 000 chýb, ktoré sa stali zárodkom rozkladného procesu, umožňujúceho vznik nespočetných denominácií a siekt. Pýtam sa: bola na vine Biblia, alebo Lutherov preklad?! Je nad slnko jasné, že na vine bol Luther. To isté platí aj o koncile. To, že dnes mnoho teológov, nasiaknutých sekularizmom a modernizmom, deformuje učenie Druhého vatikánskeho koncilu, nie je predsa vina koncilu!!!
   Znovu opakujem: ja precízne, presne citujem z dokumentov koncilu! Nič si nevymýšľam! Ak ma niekto usvedčí z klamstva, ak dokáže, že som čokoľvek z koncilových dokumentov citoval nesprávne, ospravedlním sa. Dovtedy budem protiargumenty oponentov považovať za znôšku zmanipulovaných tvrdení, vytrhnutých z kontextu.

   Odstrániť
  4. Anonymný3.12.16

   Ano, pane J.M. A protože NOM porušuje pravidla, za kterých byl povolen, je třeba říct, že Bohu milý rozhodně není. Důvody jsem uvedl, nebudu opakovat. A pokud nějaká sekta tvrdí, že může beztrestně vyhazovat oltáře a varhany z kostelů, je třeba s ní po právu zatočit a nastolit náhrady způsobených škod alespoň materiálních. Ty duchovní škody není v silách takové sekty, aby je napravila. Nebo myslíte, že to není logické? Katolická víra je totiž výhradně a průzračně logická.
   Tomáš

   Odstrániť
  5. Priezračne logické: Ak dochádza k porušovaniu pravidiel, na vine nie sú pravidlá, ale tí, čo ich porušujú.

   Odstrániť
  6. Anonymný3.12.16

   Výborně. Ale kde začít, když to byli především fokolaríni, kteří lež o oltářích rozhlašovali (v mém životě od r. 1979.) a dnes už v tom jedou i saleziáni a mnoho dalších? Nemělo by to jít k papeži?
   Tomáš

   Odstrániť
  7. Možno to bude znieť alibisticky, ale je to tak: problémy by mali riešiť kompetentní. Tí, čo majú právomoc, tí majú aj zodpovednosť.

   Odstrániť
  8. Tomáš4.12.16

   A z toho se dá vyvodit jaký závěr? Kdo něco dělá špatně a má za to zodpovědnost, nemusí nic z toho napravovat? Nerozumím Vám. Můžete mi to objasnit?

   Odstrániť
  9. Myslím, že som sa vyjadril jasne. Problémy majú riešiť tí, ktorí majú príslušné kompetencie a právomoci. Platí to aj v Cirkvi, ba osobitne v nej, keďže má hierarchické usporiadanie.

   Odstrániť
 11. Anonymný3.12.16

  Pro pana Karola Dučáka:
  Prokažte, v čem jsem porušil zdejší pravidla diskuze, jinak je Vaše tvrzení vůči mně pomluva.

  Pravidlá diskusie v PriestorNete

  1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
  2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
  3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
  4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
  5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Karol Dučák3.12.16

   Anonymný, ak ste slušný a charakterný človek, podpísali by ste sa pod svoj príspevok svojím občianskym menom a ja by som vedel, kto ste. Lenže v tejto diskusii je toľko anonymov, že neviem, ktorý z tých anonymov ste Vy, preto Vám neviem odpovedať, ktoré pravidlá ste porušili. Museli by ste pripomenúť, že ste ten anonym, ktorý napísal to a to. Moje príspevky je možné ľahko identifikovať, pretože nie som pokrytec a neskrývam sa za anonymy. Vždy sa podpíšem svojím občianskym menom a v prípade mojich príspevkov nemôže dôjsť k omylu. Lenže ako ja mám vedieť ktorý z tých nespočetných anonymov ste práve Vy?!

   Odstrániť
  2. Pravidlá diskusie v PriestorNete umožňujú aj anonymné príspevky, ale z praktického hľadiska je samozrejme žiaduce, aby diskutér použil aspoň nejakú značku či pseudonym na odlíšenie... Aj to prejavom kultúrnosti človeka.

   Odstrániť
  3. Tomáš4.12.16

   Já jsem, bohužel, s podpisem trochu technicky bojoval a protože nechci propojovat svůj účet s tímto webem, nakonec to řeším jinak. A ještě se mi, na žal, povedlo nedát příspěvek jako reakci. Ale pan Dučák moc dobře ví, kdo to je, protože mne osočil, že porušuji pravidla, přičemž je on sám je tady porušil mnohokrát osobními ataky. Proto jsem s ním ukončil diskuzi a rozhodně v ní, alespoň s ním, pokračovat nehodlám ani teď, ani do budoucna. Ostatně jeho tvrzení o DaH je rovněž dost silně pochybné a problematické a tady rozhodně nemá eticky co dělat.

   Karol Dučák3.12.16
   Tomáš, Vy ste sa vyjadroval ako hulvát v polemikách časopisu "Duše a hvězdy". Ak Vám to pán Pospíšil dovolil, je to jeho chyba. Tu sa však ako hulvát správať nebudete. Zvyknite si na to, prosím.

   Odstrániť
  4. Je niekedy ťažké rozhodnúť, či komentár je „v norme“, alebo mimo nej. Istá regulácia diskusie je však potrebná.

   Odstrániť
 12. Karol Dučák5.12.16

  Na adresu kritikov omše Pavla VI. musím poznamenať ešte pár slov. Ak niekto tvrdí, že táto omša nie je dokonalá a má svoje nedostatky, musím s nimi súhlasiť. Ba čo viac, verejne vyzývam: urobme všetko, čo je v našich silách, aby sa táto svätá omša približovala k dokonalosti katolíckeho rítu! Nebránim sa kritike omše Pavla VI., musí to však byť konštruktívna kritika. Ja sám sa neuspokojujem s kritikou nedostatkov tejto omše, ale vo svojich odborných článkoch navrhujem aj konkrétne riešenia. S niektorými som sa obrátil i Slovenskú liturgickú komisiu. Kritizovať dokáže každý blbec, ale navrhovať konkrétne účinné riešenia, na to si už hocikto netrúfne. Ak niekto prehlási, že Katolícka cirkev musí zrušiť omšu Pavla VI. a celoplošne znovu zaviesť tridentskú omšu, tak si o takom človeku pomyslím, že je blázon a nebudem sa s ním vôbec zaoberať. Ak však niekto povie, že je nutné zdokonaľovať omšu Pavla VI., tak mu zatlieskam a všemožne mu pomôžem v tomto úsilí.
  Pápež Pius V., ktorý vydal misál v roku 1570, deklaroval prostredníctvom buly Quo primum tempore snahu o návrat k liturgii prvých storočí kresťanstva a priblíženie sa k takej forme liturgie, aká bola v Ríme v období od 5. až 6. storočia. Pri porovnaní omše Pavla VI. a tridentskej omše však musí každý objektívny znalec problematiky konštatovať, že súčasná omša Pavla VI. sa omnoho viac približuje k tej forme liturgie, aká sa slávila v Ríme v 5. až 6. storočí. Pápež Gregor Veľký (590-604) slávil sväté omše versus populum, teda tvárou k ľudu, a sväté prijímanie podával pod obidvomi spôsobmi, pričom svätú hostiu prijímali veriaci na ruku. Navyše sa sv. prijímanie podávalo postojačky. Eucharistickú modlitbu, teda kánon, sa veriaci modlili nahlas.
  Misál Pia V. zrušil niektoré prvky pôvodnej tradície rímskej liturgie. Medzi ne po stáročia patrilo napríklad aj tropovanie. Za obzvlášť nešťastnú okolnosť však možno pokladať absentovanie spoločných aktivít veriacich pri liturgii ešte pred zavedením misála Pia V., ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej rímskej liturgie. Išlo napríklad o spoločnú modlitbu, či prinášanie obetných darov. Takto sa všetky aktivity preniesli na kňaza a jemu prisluhujúcich a veriaci sa stali len pasívnymi účastníkmi liturgie. Tridentská omša sa teda veľmi vzdialila od pôvodnej rímskej liturgie.
  Omša Pavla VI. má teda popri svojich nedostatkoch aj výrazné pozitíva v porovnaní s tridentskou omšou. Ja však nikdy (!) neurážam cítenie ľudí, ktorí zmýšľajú inakšie ako ja. Ak sa niekto dokáže priblížiť k Bohu viac na tridentskej omši, nikdy mu nepoviem: „Nechoď na túto omšu!“ Naopak, povzbudím ho, aby čo najčastejšie išiel na túto omšu. Vždy sa vystríham intolerancie a rozbíjania Katolíckej cirkvi zvnútra. Žiaľ, práve odporcovia omše Pavla VI. k tomu pristupuje presne opačne.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Tomáš6.12.16

  Klamstvá o koncile nikomu nepomôžu.
  A proto kvůli správnému katolickěmu přístupu k věci je třeba prozkoumat i předchozí koncil.
  Dekréty Prvého vatikánskeho koncilu
  http://a-repko.sk/knihy/1vatikan.htm

  OdpovedaťOdstrániť
 14. K liturgickým čítaniam druhej adventnej nedele patrí aj úryvok z pätnástej kapitoly Listu Rimanom. Tieto Pavlove slová, keď som ich počul v kostole, sa mi v mysli spojili s polemickou diskusiou, ktorá tu prebieha:

  „Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša, a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu.“

  Myslím, že by sme mali hľadať v prvom rade styčné plochy, a nie rozpory. Napokon, sme na jednej lodi – a nepriatelia kresťanstva nás chcú všetkých potopiť, bez ohľadu na to, akú formu liturgie preferujeme.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Tomáš6.12.16

   Pokoncilní NOM žádné "styčné body" s katolickou autentitou nehledá, ba naopak je vytrvale a zatvrzele ničí. Např. tvrzení pana Dučáka, že mons. Lefebvre bol klamár je toho pouze jasným důkazem.

   Odstrániť
  2. Karol Dučák10.12.16

   Tomáš, NOM je prelud, mystifikácia, ktorá straší len v hlavách určitých ľudí, a žiaden prelud nemôže hľadať styčné body s katolíckou autenticitou. Zato omša Pavla VI. je autentická, riadna forma rímskeho rítu, ktorá má mnohé spoločné znaky so starorímskou liturgiou ranokresťanských čias.

   Odstrániť
  3. Karol Dučák11.12.16

   Čo sa týka klamstiev arcibiskupa Lefébvra, jeho najväčšie klamstvá sú zároveň jeho najťažšími hriechmi. Arcibiskup Lefèbvre 28. augusta 1987 verejne prehlásil: „Petrov stolec a pozície autorít v Ríme sú okupované antikristami.“ (citované podľa: Hand S. Integrism's Facade and the Magisterium, [online].[cit. 03.09. 2014]. Dostupné na internete: )
   Tým sa dopustil ťažkého hriechu proti Duchu Svätému. Ježiš Kristus totiž povedal apoštolom: „A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.“ (Jn 14, 16-17)
   Ježiš Kristus teda zaručil apoštolom, že Duch Svätý ostane s nimi a ich nástupcami NAVEKY! Ježiš nikdy nehovoril prázdne slová. Každé jeho slovo má večnú platnosť a náš Spasiteľ od nás žiada, aby sme slepo verili jeho slovám! Aj keď o tom pochyboval arcibiskup Lefèbvre a tisíce jeho nasledovníkov, aj tak ostane Duch Svätý v Cirkvi Kristovej naveky, pretože to povedal Ježiš Kristus, neomylná Pravda, a o jeho slovách sa nesmie pochybovať!
   Kto prestane veriť slovám Ježiša Krista, prestáva byť katolíkom. Arcibiskup Lefèbvre prestal veriť týmto slovám a začal šíriť pochybnosti o účinkovaní Ducha Svätého v Cirkvi Kristovej po Druhom vatikánskom koncile. To je hriech proti Duchu Svätému, ten najťažší hriech, pretože Ježiš povedal: „Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.“ (Mt 31 -32)
   Skončila duša nešťastného arcibiskupa v pekle, či v očistci alebo nebi? To nevie nijaký smrteľník. Odpoveď na túto otázku pozná len Boh. Mojím cieľom nie je niekoho urážať, ale varovať ľudí pred zahrávaním sa s pekelným ohňom. Je to moja kresťanská povinnosť a ja sa snažím spoľahlivo ju plniť. Necítim nenávisť. Mojou motiváciou je láska k Bohu a blížnemu. Ak to niekto nepochopí, je mi to ľúto, ale inakšie nemôžem.

   Odstrániť
 15. Tomáš6.12.16

  A ještě je dobré pro správný katolický pohled znát učení modernistů a správně rozlišovat katolické od nekatolického.

  http://a-repko.sk/knihy/modernismus.htm
  Slovo autora stránek:
  Podstatu učenia modernistov je pre laika pomerne ťažko odlíšiť od pravej katolíckej náuky, o to viac je ale toto učenie nebezpečnejšie. Vo svojom jadre spočíva na agnosticizme (nepoznateľnosti pravdy) a na vykázaní náboženstva do sféry iracionality, prípadne na odmietnutí existencie nadprirodzeného poriadku vôbec. Na tom dokonca stavia aj svoju "obhajobu" (apológiu) kresťanstva. Keďže však by skoro každý veriaci takéto východiská ihneď odmietol, zaobaľuje modernizmus svoju náuku do neobyčajne sofistikovaného sledu psychologických manipulácií (založenými na zámene podstatných rysov kresťanstva s vedľajšími, príčin a následkov, na mätení pojmov atď.), ktorými postupne obracia na hlavu prakticky celé katolícke učenie. V prvom rade sa modernista-"kresťan" necháva označovať za intelektuála (resp. racionalistu), hoci jeho hlavným prostriedkom je sentimentálne príťažlivé (ale zároveň nelogické a nepravdivé) prekrúcanie faktov. Na to zvyčajne dostáva dostatočný priestor v médiách hlavného prúdu (aj tých "alternatívnych"), kde často používa osvedčenú metódu všetkých klamárov: obranu útokom.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Karol Dučák6.12.16

   Tomáš, nehnevajte sa, ale Vy ste ako papagáj, ktorý opakuje iba to, čo kdesi čítal alebo počul. Lenže z Vašej vlastnej hlavy ešte nič hodnotné nevyšlo. Každý človek by však mal používať predovšetkým svoj vlastný mozog a nie nekriticky opakovať myšlienky iných.

   Odstrániť
  2. Tomáš9.12.16

   Tak to jsme na tom dost podobně (předpokládám, že jste ty "oficiální dokumenty" nevymyslel sám…).

   Odstrániť
  3. Karol Dučák10.12.16

   Tomáš, nedávno napísal Dr. Radomír Malý pod jeden článok v DaH takéto úprimné vyznanie:
   „Řeknu teď něco, co se mnohým možná nebude líbit: Kdyby nebylo těch 4 kardinálů, kdyby nebylo biskupa mons. Schneidera a dalších jim podobných, měl bych pochybnosti, jestli ještě jsem v pravé Církvi Kristově. Díky existenci těchto hierarchů tuto pochybnost nemám, Pán Bůh zaplať za ně!“
   Veľmi príjemne ma toto nádherné vyznanie prekvapilo a ja ďakujem Bohu za každého takého človeka, ktorý nezdrhne z Cirkvi Kristovej ani v tých najťažších časoch. Ľahko je totiž zachovať vernosť, keď všetko ide ako po masle, ťažšie vtedy, keď prídu búrky života. Tomáš, aby sme nemuseli donekonečna pokračovať v tomto slovnom pingpongu, prosím Vás o úprimnú odpoveď na priamu otázku: Veríte aj Vy, že ste súčasťou pravej Cirkvi Kristovej?

   Odstrániť
  4. Tomáš10.12.16

   Pane Dučáku, rád bych Vám odpověděl. Přečtěte si, laskavě, svoje invektivy na moji osobu (které jsou m.j. v rozporu s pravidly tohoto portálu) a laskavě zmlkněte. Vy nemáte právo se mne takto ptát. Nejméně 1/4 roku mi na DaH dlužíte slušné odpovědi na mnou vznesené slušné dotazy. Až mi odpovíte, snad se potom rozhodnu i já odpovídat Vám.

   Odstrániť
  5. Isté je, že osobné spory k dobrému cieľu nevedú.
   Ak má mať táto diskusia zmysel, musí sa zaoberať témou, resp. nastoleným problémom!

   Odstrániť
 16. https://www.gloria.tv/article/6FdBLFZZxRK8Ei1P4Q6sPeU7M/postings/ ať to lidé zhodnoti

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Karol Dučák22.1.17

   Stehlikovci Morava, žiadam Vás, aby ste podľa možnosti precízne formulovali dôvody, pre ktoré ste tu dali odkaz na diskusie na inom portáli. Takto je to totiž rana pod pás. Nie prvá, ktorú som dostal. Je tu povedané A, ale nepovedané B. Podľa toho, čo napíšete, alebo nenapíšete, sformulujem svoju obranu.

   Odstrániť
 17. Ten odkaz sem dal moderátor a to jste vy, ne?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Karol Dučák23.1.17

   Ja nie som moderátor.

   Odstrániť
  2. Ono je to celkem jedno, kdo je moderátor, hlavní věcí je ze ten článek je váš

   Odstrániť
  3. Karol Dučák24.1.17

   Milí Stehlikovci Morava, každý extrém je zlý. Sú ľudia, ktorí slovami nešetria a mrhajú nimi. Na druhej strane sú zase ľudia, ktorí sú na slovo natoľko skúpi, že z ich kusých vyjadrení nie je nikto múdry. Vy ste asi ten druhý prípad. Z Vašich jednovetných vyjadrení naozaj nedokážem vydedukovať úplne presne, čo konkrétne máte na mysli. Odpoviem Vám teda tak, aby som podľa možnosti zodpovedal na všetky možné alternatívy Vašich námietok.
   Čo sa týka mojich článkov, za tými si stojím a nehanbím sa za ne. Ak niečo tvrdím, na podporu svojich tvrdení používam racionálne argumenty, ktoré si môže každý overiť. Preto sú vo väčšine mojich článkov odkazy na literatúru, hoci ma to nekonečne zdržiava a komplikuje mi to robotu. Isteže by bolo možné napísať tieto články aj lepšie, ale tiež som len slabý a nedokonalý človek.
   Čo sa týka príspevkov do polemík, priznávam, že mi občas „ujdú nervy“. Vždy sa snažím zachovať si dekórum, ale ak začnem dostávať údery pod pás, aj ja bývam občas vulgárny. Za to sa však vždy ospravedlním a ospravedlňujem sa aj teraz. Na svoju obhajobu musím uviesť, že aj moji oponenti sú často neseriózni voči mne. Napríklad práve Tomáš, ktorý sa zapojil aj do tejto diskusie, ma v časopise „Duše a hvězdy“ mnohokrát nevyberaným a vulgárnym spôsobom napadol. To ma síce neospravedlňuje a ja by som si mal dávať pozor na svoje verejné vyjadrenia, zvlášť preto, že sa zásadne vyhýbam anonymite a podpisujem sa svojím občianskym menom. Tým som zraniteľnejší a preto je možné z ľudského hľadiska pochopiť moje občasné úlety.
   Takže, aby som to zosumarizoval, vecná stránka mojich článkov a príspevkov do diskusie je nespochybniteľná a podložená relevantnými argumentmi, ktoré si môže každý môj oponent overiť. Za svoje úlety sa ospravedlňujem a pracujem na sebe, aby som dokázal za každú cenu „udržať“ na uzde svoje emócie.

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.