- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. novembra 2018

Páter Patrik Andrej Veselý

Ľudovít Košík

Františkánsky kňaz, filozof, teológ Patrik Andrej Veselý sa narodil v Skalici 22. novembra 1733 (otec Andrej, matka Mária, rodená Varinská). Základnú  školu  a gymnázium vychodil  v rodisku. Do noviciátu bol prijatý 17. marca 1752 v kláštore v Pruskom. Dostal  meno Patrik,  ktoré sa práve v ten deň slávilo. Po vysviacke za kňaza (asi roku 1759) účinkoval  v Hlohovci ako kazateľ (doma i vo vidieckych kostoloch), alebo bol kveštárom. V roku 1761 bol preložený do Žiliny a na filozofickom učilišti mu pridelili  funkciu korepetítora klerikov.  Potom sa v roku 1766 stal lektorom filozofie. Usporiadal aj verejnú dišputu z metafyziky, roku 1764, ktorá vyšla v Skalici tlačou. 

Z roku 1766 pochádza jeho filozofické dielo  o Aristotelovej filozofii. Lektorom bol aj na teológii v Hlohovci v roku 1771. V roku 1773 bol v Žiline gvardiánom. Po smrti cisára Jozefa II. sa intenzívne zúčastnil na obnove a reorganizácii duchovného života. V roku 1791 dosiahol funkciu provinciála Salvatoriánskej provincie a v tejto  funkcii  aj umrel  počas vizitácie kláštora v Stropkove 16. augusta 1793.
Je autorom, alebo aspoň spoluautorom viacerých rukopisov z odboru filozofie a teológie, z ktorých je zachovaný v súčasnosti len zlomok. Najlepšie rozobral Aristelovu filozofiu, ako ju prednášal v Žiline (1766–67), a to v diele Universa Aristotelis philosophia ad mentem Joannis Duns Scoti concinnata ac recentiorum sentimentis aucta et accomodata. Rukopis má 842 strán. Veselý tu podáva syntézu tradičnej scholastickej  filozofie podľa stredovekého františkánskeho filozofa Jána Dunsa Scota (zomrel 1308) a v 18. storočí vznikajúcich prúdov. Rozobral najmä logiku, metafyziku a fyziku.
Veselého kritické stanovisko ku všetkým hlavným filozofickým problémom svedčí o jeho hlbokom  a samostatnom  filozofickom duchu. Ďalšie diela: Universa theologia moralia (1770), Theologia moralis (1773), Theologia dogmatico-moralis (1777). Jeho diela sú uložené v Univerzitnej knižnici v Bratislave a v Literárnom archíve MS v Martine. 

Ľudovít Košík

Použitá literatúra:
Vševlad Jozef Gajdoš: Františkáni v slovenskej literatúre; Cleveland, Ohio, 1979
Dr. Jozef Šátek: Andrej Veselý; rukopis uložený v štátnom archíve Trnava, pobočka Skalica
Skalica v minulosti a dnes; Obzor, Bratislava, 1968
Slovenský biografický slovník; MS, Martin, 1994
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska; Lúč, Bratislava, 2000

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.