- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. januára 2019

Aktuálny stav Katolíckej cirkvi v Rakúsku


Aj v roku 2018 nepatrný úbytok rakúskych katolíkov 
Karol Dučák
Podľa štatistických údajov, uverejnených 9. januára 2019, pokračoval aj v roku 2018 trend minimálneho oslabovania Katolíckej cirkvi v Rakúsku. K 31. 12. 2018 bolo v Rakúsku 5,05 milióna katolíkov. Rok predtým ich bolo 5,11 milióna. Toto zodpovedá úbytku 1,1 %. Počet vystúpení z Cirkvi sa zvýšil o 8,7 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V roku 2018 vystúpilo z Katolíckej cirkvi v celom Rakúsku 58.378 osôb, kým v roku 2017 to bolo 53.698 veriacich. V jednotlivých diecézach však bol odlišný vývoj situácie.
V diecéze St. Pölten ako v jedinej rakúskej diecéze počet vystúpení z Katolíckej cirkvi bol v roku 2018 nižší ako rok predtým. Kým v roku 2017 to bolo 4.838 osôb, v roku 2018 to bolo 4.573 veriacich, teda o necelých 6 % menej. Ďalšie pozitívne trendy, vyplývajúce z cirkevnej štatistiky, hovoria o stúpajúcom počte birmovancov a dobrovoľníkov v cirkevných službách. Celkový počet katolíkov s trvalým pobytom v diecéze St. Pölten je 490.453, kým v roku 2017 ich bolo 496.645. Štatisticky tvoria katolíci približne 70 % obyvateľstva diecézy. K úbytku katolíkov prispela okrem vystúpení z Katolíckej cirkvi aj pokračujúca stagnácia počtu pôrodov a krstov, ako aj fakt, že sa z diecézy viac ľudí vysťahovalo, ako sa do nej prisťahovalo. Úmrtnosť v diecéze prevyšuje počet krstov. V roku 2018 tu zomrelo 5.102 veriacich, zaznamenaných však bolo iba 4.087 krstov.

Ak hovoríme o vystúpeniach rakúskych katolíkov z Cirkvi, musíme jedným dychom dodať, že existuje aj opačný trend – prírastok úplne nových členov, ale aj návrat odídených katolíkov späť do Katolíckej cirkvi. V roku 2018 ich bolo v celom Rakúsku 5.133. Je to o 6 % menej ako v roku 2017 (5.461). Na doplnenie – v roku 2016 to bolo 5.269 vstupov do Katolíckej cirkvi. Z dlhodobejšieho hľadiska však môžeme konštatovať celkovo vzostupný trend (4.477 vstupov v roku 2012 a 4.771 v roku 2013).
Potešiteľným faktorom je hustá sieť farských spoločenstiev. Podľa štatistiky z roku 2017 bolo v krajine 3.052 farností a 1.247 iných miest duchovnej správy. V mnohých ukazovateľoch však bol zaznamenaný pokles. Okrem iného sa znížil početný stav katolíckeho kléru v Rakúsku. Známe sú štatistické údaje z roku 2017, podľa ktorých pôsobilo v uvedenom roku v krajine celkove 3.857 kňazov, z toho 1.926 diecéznych, 473 zahraničných a 1.458 rehoľných kňazov. Oproti stavu z roku 2016 (3.920 kňazov) teda kňazov ubudlo. Je však nutné dodať, že v štatistických údajoch z roku 2017 nie je zahrnutých ďalších 170 rakúskych kňazov, ktorí pôsobili v iných krajinách sveta.
Nepatrne klesol v Rakúsku počet trvalých diakonov: 719 v roku 2016 a 712 v roku 2017. Minimálne sa znížil aj počet rehoľníkov (rok 2016: 1.970; rok 2017: 1.920). Úradné štatistiky zaznamenali aj pokles počtu rehoľných sestier (rok 2016: 3.715; rok 2017: 3.600).
Podľa údajov cirkevnej štatistiky poklesol v roku 2017 aj počet krstov v porovnaní s predchádzajúcim rokom (rok 2016: 49.018; rok 2017: 48.990). O opačnom trende však môžeme hovoriť v súvislosti s počtom krstov dospelých nad 14 rokov, kde bol zaznamenaný nárast až o 107 % oproti predchádzajúcemu roku (rok 2016: 433; rok 2017: 890)!
Počet sobášov poklesol z 11.313 v roku 2016 na 10.808 v roku 2017. Vzrástol však počet cirkevných pohrebov (rok 2016: 52.358; rok 2017: 53.846 ). Pokles nastal v počte prvých svätých prijímaní (rok 2016: 49.423; rok 2017: 48.734). Aj birmoviek bolo v roku 2017 menej (44.839) ako v roku 2016 (47.675).
Mierny pokles bol zaznamenaný aj v počte veriacich účastných na nedeľných svätých omšiach. V roku 2016 sa ich počet pohyboval v rozsahu 545.000 – 595.000, kým v roku 2017 sa ich počet rátal na 545.000 – 571.000. V roku 2015 to bolo ešte 568.000 – 606.000 a v roku 2014 dokonca 577.000 – 623.000 účastníkov nedeľných bohoslužieb.
Rakúske diecézy zaznamenali v roku 2017 aj minimálny nárast finančných príjmov a celkovú vyrovnanú bilanciu. Väčšina príjmov pochádzala z cirkevných príspevkov, ktoré v roku 2017 priniesli diecézam vyše 461 miliónov eur (takmer 76 % všetkých príjmov), kým v roku 2016 len 451 miliónov eur. Dve tretiny príjmov rozpočtu boli použité na financovanie základnej cirkevnej štruktúry a duchovnej správy Katolíckej cirkvi v Rakúsku. Podľa Správy o hospodárení bolo vynaložených na zabezpečenie potrieb farností a pastorácie celkove 393 miliónov eur, čo predstavovalo viac ako 65 % celkových výdavkov.
Ako vyplýva zo Správy o hospodárení, zaznamenalo desať rakúskych diecéz v roku 2017 celkový príjem o niečo viac ako 609 miliónov eur (rok 2016: 604 miliónov eur). Výdavky predstavovali 602 miliónov eur (rok 2016: 602 miliónov eur). Na základe pozitívneho vývoja financií vykázal prehľad hospodárenia diecéz kladný výsledok bežnej obchodnej činnosti (EGT) vo výške približne 23 miliónov eur (rok 2016: 19 miliónov eur).
Diecéza St. Pölten zaznamenala s príjmami 55,1 milióna eur pokles oproti roku 2016 (56,7 milióna eur), z toho tvorili cirkevné príspevky 46,9 milióna eur (rok 2016: 46,3 milióna eur).

Karol Dučák

Použité zdroje:
1. Statistik. In: Katholische Kirche Österreich. Dostupné na internete: katholisch.at/statistik.
2. Kirchenstatistik – mehr als bloße Zahlen. In: Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 13. Jänner 2019. Nr. 2, s. 3. 

::

Súvisiace príspevky:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.