- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. mája 2020

Výzva vláde na návrat života do normálnych koľají


Naša vlasť je ohrozená bezprecedentnou psychoinformačnou vojnou s biologickou zámienkou, ktorá podtína ľudské životy v neporovnateľne vyššej miere, ako by bola schopná napáchať akákoľvek fyzická choroba. Psychicky trpia vydesení, sociálne izolovaní starí ľudia, duševne sa trápia a osobnostne devastujú deti bez riadneho vyučovacieho procesu (1), vytrhnuté z ich sociálneho prostredia a „prikované“ k elektronickým komunikačným zariadeniam. Existenčne sú zneistené mnohé rodiny, čo podlamuje psychiku dospelých. Rúcajú sa ekonomické základy štátu.
Štátna moc tvrdo potláča kresťanstvo, keď zakázala viesť veriacim ich prirodzený cirkevný život a poprela tradičný hodnotový systém, nadradiac smrteľné telo nad nesmrteľnú dušu, a Kristovu Cirkev nahradila protikresťanským náboženstvom – vierou v koronavírus – s jeho povinnými rituálmi, vrátanie kontroverzného sociopatického zahaľovania tvárí (2). Pri nastolení tohto nového kultu vláda uprela veriacim možnosť navštevovať bohoslužby a dôstojne prijímať sviatosti, čím pravoverným kresťanom spôsobuje duchovnú smrť. Vláda týmto bezprecedentne porušuje slobodu vierovyznania v rozpore s Ústavou SR, ktorá sa odvoláva na cyrilo-metodské tradície.

Direktívne vyradenie z činnosti alebo čiastočné znefunkčnenie niektorých segmentov hospodárskej štruktúry v sektore výroby, obchodu a služieb umelo kreuje výpadok na trhu, ktorý v konkurenčnom boji okamžite obsadzujú silné nadnárodné spoločnosti. Pretrvávajúci vládou nariadený stav môže hospodársky systém štátu – udržiavaný trhom v dynamickej rovnováhe – nezvratne deformovať v prospech zahraničných korporácií. Môže viesť aj k bankrotu podnikateľských subjektov a k prepadnutiu ich majetku v prospech bánk. Vedľajším negatívnym efektom direktívneho zastavenia prirodzeného chodu štátu je hroziaci nárast nezamestnanosti a negatívny sociálny dopad na život Slovákov spojený s odčerpaním úspor a znížením platovej úrovne.
Vláda povoľuje, podporuje a podnecuje šírenie dezinformácií a poplašných správ, ktoré skresľujú pravdivý obraz skutočnosti o tzv. koronavíruse, o jeho rizikovosti (3), a tým uvádza občanov do paniky. V nekompetentnom, jednostranne zloženom poradnom tíme vlády chýbajú psychológovia, predstavitelia cirkví, ústavní právnici, zástupcovia školstva, hospodárskych odvetví a ďalších zasiahnutých sfér života spoločnosti. Pod zámienkou ochrany zdravia politická moc prijíma opatrenia a spúšťa procesy (nekoriguje ich podľa miery teoreticky potenciálnej hrozby), ktoré v čase počiatočnej nevedomosti mohli mať opodstatnenie, no v súčasnosti nepomáhajú zdraviu, ale naopak zhoršujú situáciu a vyvolávajú stres.
Je všeobecne známe, že stres a úzkosť významne oslabujú imunitný systém, a teda opatrenia vlády v skutočnosti vedú k opačnému efektu ako je verejnosti prezentované. Veľká časť obyvateľstva je opodstatnene trýznená existenčnými obavami. Mnohých ľudí súčasná situácia psychicky traumatizuje, najmä zraniteľné deti, mládež a starých ľudí. Títo existenčne nutne a bezodkladne potrebujú návrat do bežného denného rytmu a do obvyklého spoločenského kontaktu vrátane voľnočasových aktivít a dostupnej zdravotnej starostlivosti (zubár, očný lekár, psychológ atď.). Deti a mládež potrebujú pravidelný režim výučby, neobmedzované možnosti pohybu a športu bez povinného nosenia rúšok v exteriéri.
V opačnom prípade môže dôjsť k trvalým psychickým následkom v osobnostnom vývine mladých a k psychickým anxietám u starších ľudí. Hrozí strata profesných a sociálnych zručností. Následne podľa odborníkov je opodstatnená hrozba zneužitia skrytej digitálnej privatizácie vzdelávania, ako aj digitálnej exklúzie a to nielen marginalizovaných skupín (4).
Obyvateľstvo už nesmie byť zastrašované skreslenými informáciami a psychicky týrané sociálnou izoláciou, elimináciou prirodzených aktivít, obmedzeniami pohybu a možnosti nakupovania, deficitom duchovného, kultúrneho a športového vyžitia a inými prejavmi štátnej direktívnej diktatúry.
Vláda zneužíva umelo zveličenú hrozbu (5) na bezprecedentné diktátorské prvky ako sú protiprávne legalizovanie sledovania pohybu občanov a príprava na nariadenie celoplošného očkovania látkami s potenciálne škodlivými vedľajšími účinkami (6). Tieto kroky sú v rozpore s princípmi demokratickej spoločnosti.
Na druhej strane sa diletantsky podceňujú riziká rôznych foriem hybridnej vojny, ktorá sa proti Slovensku rozpútala, a má nielen psychoinformačný charakter, ale môže nadobudnúť aj formy biologického, genetického, elektromagnetického či ekonomického útoku a potlačenia slobody nastolením globálnej kontroly, horšej ako v románe G. Orwella 1984.
Skryto pred zrakmi verejnosti vláda spustila proces zavádzania 5G sietí bez akéhokoľvek posúdenia ich zdravotného vplyvu na obyvateľstvo, hoci svetoví odborníci varujú, že nové žiarenie z pripravovaných komunikačných systémov mobilných sietí piatej generácie (kumulatívne k existujúcemu) môže ohroziť alebo nepriaznivo ovplyvniť zdravie a život ľudí, faunu a flóru (7). V tomto prípade však vládu zdravie občanov zjavne nezaujíma, hoci pod zámienkou ochrany zdravia pred tzv. koronavírusom dokázala direktívne zastaviť normálny chod štátu! Tento dvojaký meter posudzovania zdravotného vplyvu demaskuje ciele vládnych postupov v prípade koronavírusu a neúprimnosť deklarovaného úsilia o ochranu zdravia ľudí!
Voči takýmto hybridným hrozbám vláda neprijíma žiadne preventívne opatrenia, napr. pozastavenie rizikového projektu 5G sietí, ako to urobili kompetentné orgány Slovinska (8) a Švajčiarska. Seriózny výskum potvrdzujúci bezpečnosť 4G a 5G technológií bez negatívnych dopadov na zdravie zatiaľ neexistuje a ten, ktorý skúmal bezpečnosť 2G a 3G mobilných telefónov a sietí, nedopadol práve najpriaznivejšie (9).

My spisovatelia a novinári ako svedomie národa spolu s ďalšími slovenskými osobnosťami nemôžeme ďalej mlčať, keď je naša vlasť a jej občania v ohrození.

Žiadame vládu o okamžité vrátenie života do normálnych koľají. Bezodkladne žiadame otvoriť kresťanské chrámy a školy, aby bolo zabezpečené ústavné právo slobody vierovyznania a právo na vzdelanie.
Ak to predstavitelia vlády nedokážu, nemôžu alebo nie sú schopní urobiť, znamená to, že nie sú kompetentní stáť v čele štátu v čase externe vyvolanej krízy.
Zodpovedný štátnik nesmie kapitulovať, keď sa proti Slovensku vedie hybridná vojna, nesmie pomáhať nepriateľovi realizáciou direktív proti vlastným občanom, dezinformovať ich a zastrašovať. Rovnako nemôže zotrvávať v štátnych pozíciách človek, ktorý nie je schopný túto hybridnú vojnu proti Slovensku rozpoznať a demaskovať nepriateľské zámery proti Slovensku.

Žiadame predstaviteľov vlády a poslancov:
– o bezodkladné zrušenie neústavných obmedzení zasahujúcich do základných ľudských práv a slobôd, ktoré sú zjavne aj v rozpore s Európskym dohovorom o základných ľudských právach a slobodách;
– o bezodkladné poskytnutie pravdivých informácií (10) občanom cez médiá;
– o zrušenie direktív obmedzujúcich chod štátu;
– o obnovu funkčnosti a sprístupnenie všetkých zdravotníckych služieb;
– o zrušenie direktív s negatívnym psychosociálnym dopadom vrátane povinného nosenia rúšok a umelého vytváranie radov pred obchodmi a poštami;
– o pomoc pri eliminovaní škôd, ku ktorým v dôsledku direktívnych opatrení došlo v slovenskom hospodárstve, vo vzdelávaní, v sociálnej a kultúrnej oblasti;
– o zrušenie „pandemických“ pokút, ktoré uvrhli spoločnosť do strachu a neslobody.


Signatári výzvy:
Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder, CSc., vodohospodár, bývalý poslanec NR SR
Ing. Pavel Delinga, CSc., bývalý poslanec NR SR, predseda výboru pre pôdohospodárstvo
Ing. arch. Igor Dráč, architekt
Ing. Miroslav Faktor, PhD. výskumný pracovník    
Ing. Martin Fuchsberger, elektrotechnický inžinier
MUDr. Natália Grausová, lekárka, bývalá poslankyňa NR SR
Vladimír Gregor, knihovník a publicista
JUDr. Štefan Harabin, predseda trestného senátu Najvyššieho súdu SR
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS. profesor verejného zdravotníctva
ThDr. Ján Košiar, rímskokatolícky kňaz
RNDr. Klára Lukášová, vedecká pracovníčka
Ján Maršálek, spisovateľ a publicista
Mgr. Roman Michelko, publicista, riaditeľ vydavateľstva
RNDr. Gustáv Murín, PhD., spisovateľ a vedecký pracovník
Mgr. Ľudmila Mušková, pedagogička, bývalá poslankyňa NR SR
Doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD., Katedra etiky a morálnej filozofie, TU v Trnave
Milan Polák, spisovateľ a publicista
PhDr. Katarína Sedláková, PhD., spisovateľka a publicistka
Anton Selecký, publicista
Mons. Ján Sokol, arcibiskup – metropolita Rímskokatolíckej cirkvi
Ing. arch. Oliver Šabík, architekt rezortu kultúry
PhDr. Elena Šebová, psychologička, publicistka
Ing. Iva Vranská Rojková, spisovateľka a publicistka
Doc. Ing. Ján Vlnka, PhD., vysokoškolský pedagóg
Ing. Eva Zelenayová, publicistka


Poznámky:
(1) Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD., vedúci Katedry školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave: „Učitelia sú vyčerpaní, žiaci preťažení a po ďalšom návrate do školských lavíc nastanú veľké rozdiely v úrovni poznania. Navyše hrozí digitálna privatizácia vzdelávania. ...zlyhala koordinácia zo strany štátu.“ Celý článok: truni.sk.
(2) Podceňujú sa vedľajšie účinky nosenia rúšok: v teplejšom počasí rýchle prepotenie rúška, zhoršenie dermatitíd, spôsobuje problémy aj tým, ktorí ťažkosti s pokožkou nemali. Podľa MUDr. Simony Felšöovej sa suchá a citlivá pleť zaparovaním dráždi a vysušuje, mastná a aknózna trpí výsevom vyrážok. Zdroj: bratislavskenoviny.sk.
Rúška sťažujú dýchanie a zvyšujú námahu. Psychologický faktor je rizikový najmä u detí a tínedžerov, ktorí odmietajú nosiť rúška (radšej nevychádzajú z domu). Pôsobí aj faktor sociálnej izolovanosti a nespoznania známych, „odľudštenia“ vzhľadu ľudí, ignoruje sa neefektívnosť nosenia rúšok u zdravých ľudí, ktorí nekašlú. Pôsobí faktor sociálneho napätia z pokutami vynucovanej povinnej prezentácie poslušnosti napriek neefektívnosti a pocit povinného „nosenia náhubku“.
(3) Najrenomovanejší britský lekársky vedecký časopis The New England Journal of Medicine  už 26. 3. 2020 uvádza riziká na pravú mieru. Píše, „že celkové klinické následky Covid 19 sa napokon viac podobajú na ťažkú sezónnu chrípku (s mierou úmrtnosti 0,1 %) alebo pandemickú chrípku (podobnú tej z rokov 1957 a 1968) než na chorobu ako SARS alebo MERS, pri ktorých bola miera úmrtnosti 910% resp. 36%.“
Európsky monitorovací systém úmrtnosti Euro MoMo vykazuje úmrtnosť zodpovedajúcu náročnejšej chrípkovej vlne. Novým negatívnym faktorom chorobnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu je spustenie 5G sietí, pretože oslabujú imunitný systém (napr. El-Gohary OA, Said MA: Effect of electromagnetic waves from mobile phone on immune status of male rats: Possible protective role of vitamin D. Can J Physiol Pharmacol 2017, 95, 151156. doi: 10.1139/cjpp-2016-0218. ncbi.nlm.nih.gov).
Mŕtvi, ktorí boli pozitívne testovaní na koronavírus (napr. v Taliansku) sú na Slovensku falošne interpretovaní ako mŕtvi na koronavírus. Pritom iba okolo 12 % z nich možno dávať do teoretickej súvislosti s koronavírusom a 99 % zosnulých malo aj ďalšiu vážnu chorobu. Priemerný vek zosnulých je okolo 80 rokov a mnohí umreli v dôsledku opatrení proti koronavírusu, ako je sociálna izolácia a zákaz navštevovania bohoslužieb, čo urýchlilo smrť tradičným talianskym kresťanom. Dezinterpretuje sa hromadenie rakiev a ich distribúcia autami do rôznych krematórií – tento jav je v skutočnosti spôsobený zákazom tradičných pohrebov a povinné spaľovanie mŕtvych, ktoré v Taliansku používali výnimočne, preto na nový stav krematóriá nie sú kapacitne pripravené.
Prestížny americký lekár Dr. Rashid A. Buttar odhaľuje pravdu o zákulisí Covid-19,  o propagovanom povinnom očkovaní-značkovaní ľudí a nespoľahlivých testoch. Zaujímavé citáty: „Nikto nedokázal ani jediné úmrtie na Covid-19 na základe správne zavedenej a prijímanej metodológie.“, „Ľudia očkovaní proti chrípke sú pozitívne testovaní na Covid-19.“, „5G mení morfologickú štruktúru bunkovej membrány, mení napäťovo riadené draslíkové kanály, čo spôsobuje odtok draslíku do buniek, čo je patogénne pre rakovinu. Spôsobuje to potlačenie apoptázy a nekontrolované rozmnožovanie buniek. ... 5G zdravému človeku znižuje imunitu.“ Zdroj: youtube.com.
Napriek tomuto faktu sa spúšťa projekt 5G v SR!
Profesor Klaus Püschel, známy nemecký patológ a súdny lekár pitval obete „údajnej epidémie” v Hamburgu (do 16. 4. 2020 v Hamburgu  údajne 80 osôb zomrelo na koronavírus). Podľa Püschela ani jeden z pitvaných nezomrel na následky vírusovej choroby Covid 19! Prof. Püschel kritizoval nariadenie Kochovho inštitútu v Berlíne, že každý mŕtvy, u ktorého sa preukáže pozitívny COVID 19 test, by mal byť zarátaný ako obeť pandémie. Takto sa postupuje aj v iných štátoch. Celý článok: ceskavec.com.
Zamlčiavajú sa fakty o úspešnej liečbe niektorými liekmi vrátane intravenózneho podávania C-vitamínu a možnosti efektívnej prevencie.
(4) Covid-19: Je aj hospodársky dôležité udržať školskú dochádzku truni.sk.
(5) MUDr. Igor Bukovský v rozhovore s Františkom Múčkom predstavuje slovenský absolútne „uletený“ matematický model vypracovaný Inštitútom zdravotnej politiky, ktorý predpokladal státisíce chorých v priebehu troch až piatich mesiacov, zatiaľ čo český model predpokladal 15 000 ochorení. Predpokladal potrebu 1000 ventilátorov, pritom reálne sú potrebné dva. Počítal s potrebou 10 000 lôžok, využíva sa 80–90, predpokladal potrebu tisíc lôžok intenzívnej starostlivosti, využíva sa maximálne desať.  Za tento stonásobne nadhodnotený model nikoho nezobrali na zodpovednosť, hoci ľudia aj spoločnosť utrpeli opatreniami prijatými na základe tohto modelu a v dôsledku toho, že Slovensko vôbec neprispôsobovalo postupy v súvislosti s tým, čo sa dialo v realite. Navyše neprimerané zastrašovanie polarizovalo spoločnosť a výsledkom sú vystrašení a dezinformovaní ľudia. Zdroj: youtube.com
MUDr. Zuzana Pitoňáková pre Hlavný denník 24. 4. uvádza, že sa koronavírusu venuje prehnaná pozornosť, pretože denne u nás zomrie asi 142 ľudí, na rakovinu pľúc 8 ľudí (za mesiac  246). Na kardiovaskulárne zlyhanie je to asi 63 ľudí (mesačne 1 900). Na koronavírus sa eviduje 1 300 nakazených a k 24. 4. je to 17 úmrtí.  „A teraz si predstavte, že by sa o každom z úmrtí informovalo tak, ako v prípade koronavírusu,“ upozorňuje lekárka. Podľa Pitoňákovej treba myslieť na fakt, že strach z korony či zo straty zamestnania, ktorému čelia státisíce Slovákov už celé týždne, zhorší zdravotný stav obyvateľstva. „Dlhodobý stres zvyšuje hladinu kortizolu v krvi, a tak sa znižuje imunita. Preto si myslím, že je načase opustiť tú paniku a začať sa vracať do normálu.“ Zdroj: hlavnydennik.sk.
(6) Biológ Clemens Arvay varuje, že Bill Gates chce proti koronavírusu zaviesť celkom nový, neprebádaný druh očkovacej technológie – RNA vakcíny. Gates žiada zníženie testovacích štandardov a pripúšťa negatívne vedľajšie účinky, ktoré sa preukážu až dodatočne. Nová vakcína nepracuje s antigénmi, ale s modifikovanou M-RNA, ktorá sa vo forme nanočastíc vpichne do tela, vnikne do buniek a využitím bunkových mechanizmov vyprodukuje proteíny vírusu, na ktoré má telo vytvoriť protilátky. Zdroj: youtube.com.
(7) Správy o masovom úhyne vtákov pri testovaní 5G sietí: youtube.comjdreport.com.
(8) Slovinsko zastavilo zavádzanie komunikačnej technológie 5G. Vláda sa tak rozhodla pre pochybnosti o jej vplyve na zdravie obyvateľstva. Zdroj: napalete.sk.
Švajčiarsko pod tlakom občanov pozastavilo projekt 5G sietí, Švajčiarska zdravotnícka asociácia varuje pred rizikami: ehtrust.org.
(9) National Toxicology Program, USA: translate.google.skRamazzini institute, Bologna, Taliansko: translate.google.sk.
(10) Videá odborníkov odhaľujú pozadie tzv „pandémie“. Okrem Dr. Buttara aj napríklad: Dr. Shiva odhaľuje skutočnú agendu za Covid 19: youtube.com.
Podobne Dr. Wolfgang Wodarg:  infovojna.skglobalresearch.ca.

6 komentárov:

 1. Anonymný26.5.20

  Asi by sme mali začať modlitbou a pokáním a každý od seba.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Výzvu je možné podpísať:

  https://www.peticie.com/vyzva_vlade_na_navrat_ivota_do_normalnych_koaji

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Anonymný26.5.20

  Pripájam sa k výzve... Zapíšte ma!!! Milan Kupecký, humorista a publicista

  OdpovedaťOdstrániť
 4. VO voľbách som volil ľudovú stranu, som katolík, veľa signatárov Výzvy si vážim, samotnú Výzvu však nepovažujem za správnu.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Karol Dučák27.5.20

  Pán Maršálek, zo srdca ďakujem, že ste uverejnili túto petíciu. V poslednej dobe som musel obmedziť svoje politické iniciatívy v záujme zachovania pokoja v rodine. Som rád, že aspoň takto môžem podporiť správnu iniciatívu. Každému zdravo mysliacemu človeku je totiž jasné, že súčasný slovenský premiér je najväčšou tragédiou slovenského národa a ak môžem aspoň minimálne prispieť k náprave chýb súčasnej vlády, rád tak urobím. Je to náplasť na rany duše národovca, ktorý miluje svoju vlasť a odmieta predčasne hodiť flintu do žita.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Karol Dučák27.5.20

  Pôvodne som chcel o tom písať článok, ale musel som rezignovať kvôli zachovaniu pokoja v rodine. Preto sa obmedzím aspoň na poznámku pod článkom. Kto ma pozná, vie, že som obhajca Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý môže s istými výhradami prijať aj konzervatívne orientovaný katolík. Na tom sa nikdy nič nemôže zmeniť. Jedným dychom však dodávam, že v poslednej dobe zaznamenávam veľmi smutné veci. Nedávno to bola priveľká ústupčivosť Katolíckej cirkvi v čase pandémie COVID-19, keď boli plošne zakázané všetky sväté omše v kostoloch s účasťou veriacich. Druhá zlá správa, ktorá ma bolestne zasiahla, bolo oznámenie o zrušení púte na Mariánsku horu v Levoči. Táto stáročná tradícia bola v novodobej histórii len dvakrát prerušená. V roku 1949 ju prekazil totalitný režim. A teraz, v roku 2020, sám spišský biskup prišiel s iniciatívou zrušiť púť v záujme ochrany veriacich pred nákazou. Lenže ma zožierajú hlboké pochybnosti: naozaj toto nariadenie prispeje k blahu veriacich? Nemôžem si pomôcť, ale silne o tom pochybujem.
  Vždy som rešpektoval cirkevných predstavených, ale musím verejne vyhlásiť, že v tomto prípade sa nemôžem stotožniť s rozhodnutím biskupa. Nie, nebudem štvať veriacich proti cirkevnej hierarchii, ale podvolím sa, pretože je povinnosťou katolíka rešpektovať svojich predstavených. Robili tak aj najväčší svätci, napríklad Páter Pio. Lenže v duchu cítim hlboké sklamanie a bolesť. Katolícka cirkev ustupuje svetu a ja mám zlý pocit, že to neveští nič dobré. Divím sa, že tieto slová píšem práve ja, ktorý vždy tak horlivo hájil cirkevnú hierarchiu, ale musel som vyliať svoj bôľ aspoň takýmto spôsobom.

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.