- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. januára 2024

Výzva za pluralitu názorov

 

Spolok slovenských spisovateľov
(Na podporu iniciatívy MK SR novelizovať zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia)

Poslaním Fondu na podporu umenia (FPU) ako verejnoprávnej inštitúcie je podpora umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. A to v širokom názorovom spektre a hodnotovej rozmanitosti. Žiaľ, v ostatných rokoch túto svoju základnú úlohu nenapĺňa, a ak, tak zväčša smerom a v ústrety záujmovým skupinám, ktoré prezentujú a reprezentujú v svojich projektoch neoliberálne a progresivistické „hodnoty“. Stalo sa totiž, že krôčik po krôčiku sa do jednotlivých komisií FPU nanominovali (alebo boli nanominovaní) ľudia, ktorí, česť výnimkám, ochotne posluhujú týmto trendom.

Svedčia o tom i výsledky hodnotení projektov na rok 2024: už po tretí rok za sebou FPU – na odporúčanie komisie pre časopisy – nepridelil nijakú dotáciu časopisom Spolku slovenských spisovateľov (SSS) – Literárnemu týždenníku (LT), ktorý svojou publicistikou a organizátorskými aktivitami výrazne prispel k vzniku Slovenskej republiky, a Dotykom, časopisu pre mladú literatúru a umenie (obe periodiká zverejňujú príspevky autorov rozličnej názorovej orientácie, venujú sa otázkam slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry, prinášajú rozhovory, reportáže a eseje na rozličné témy nášho kultúrneho a umeleckého života atď.), a to s banálnym a ošúchaným odôvodnením, že časopisy po obsahovej a vizuálnej stránke nespĺňajú aktuálne kvalitatívne kritériá z hľadiska prínosu a relevancie pre slovenský umelecký kontext, a v prípade LT dokonca komisia odporúča „prehodnotiť koncepciu a realizačný tím projektu“ (inak povedané, navrhuje personálne zmeny v redakčnom kolektíve a redakčnej rade časopisu). Nič iné, len fráza, klamoreč, výsostne mentorské, direktívne, a najmä nedemokratické odporúčanie! A navyše: SSS ako najstaršia a najpočetnejšia spisovateľská organizácia na Slovensku nedostala od FPU vlani ani euro na oslavy svojej storočnice. Je to viac ako smutné...

Napokon, keby išlo len o SSS a jeho periodiká! Nič sa neušlo ani výnimočnému slovenskému konzervatívnemu časopisu Verbum (pre modernú kresťanskú kultúru), ktorý nadväzuje na odkaz svojich pôvodných zakladateľov z roku 1946, významných slovenských spisovateľov Janka Silana a Ladislava Hanusa. Finančnú podporu nedostali ani známe detské časopisy EnviráčikZvončekMaxíkFifík (vydavateľstvo DAXE) a iné, ako ani revue Slovenská hudba (Slovenská muzikologická asociácia).

Zato rozšafne (vskutku v duchu „súčasného“ umenia) sa uvedená komisia zachovala k časopisu QYS (skrátene magazín Queer Youth Slovakia), určenému pre „lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, najmä však pre mladých LGBTI ľudí“ – prispela mu sumou 20-tisíc eur, zrejme na umocnenie rozhovorov s intersekcionálnymi či nebinárnymi umelcami, drag performermi a podobne. Webová stránka feministického združenia Aspekt zase dostala 15-tisíc eur a na rodovo orientovaný štvrťročník Glosolália pridelili pre zmenu takmer 20-tisíc eur. A keby bolo málo, oným periodikám dozaista ochotne pomôžu mimovládne organizácie i európske a americké granty. Smutné je, že podobný „kurz“ v nemalej miere uplatňujú komisie i v ostatných sférach umenia. Napríklad jedna z najvyšších súm 47-tisíc eur (v danej oblasti) pôjde na projekt Drama Queer – „divadelný festival dôkladne vyberaných performance dotýkajúcich sa tematiky LGBTI+“ s témami násilia, rodovej identity a sexu. Ozaj čudné ponímanie moderného divadla.

***

V Spolku slovenských spisovateľov vítame iniciatívu na posilnenie demokratizácie a plurality názorov v slovenskom umení, osobitne to, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa rozhodne dištancovala od týchto a ďalších výsostne tendenčných a subjektívnych rozhodnutí FPU. Novelizácia či legislatívna úprava zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia je preto viac ako nevyhnutná – a to v záujme tvorby a šírenia autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti, rozvoja mladých umeleckých a literárnych talentov, primeraného a spravodlivého zastúpenia v riadiacich orgánoch FPU i v jeho odborných komisiách – vrátane zastúpenia stavovských organizácií v nich.

Rovnako nemôžeme súhlasiť s tým, že nejestvuje možnosť odvolania proti rozhodnutiam riaditeľa FPU (ide o hrubé porušenie všetkých demokratických princípov, nazdávame sa, že o udelení dotácie by mal rozhodovať kolektívny orgán – Rada FPU).

Uvedomujeme si, že ministerstvo kultúry za súčasného legislatívneho stavu nemohlo prijímané rozhodnutia (krikľavo ideologicky prifarbené) nijako ovplyvniť. O to väčšmi vystupuje do popredia potreba urýchlenej novelizácie spomínaného zákona, ktorá by napravila všetky neférovosti a nastavila by bariéry do očí bijúcemu subjektivizmu, subjektivistickému a diskriminačnému prístupu v rozhodovaní FPU. Zároveň navrhujeme vykonať reformu všetkých verejnoprávnych fondov, aby fungovali demokraticky a spravodlivo.

Napokon, vláda SR v svojom programovom vyhlásení zdôraznila, že „bude garantovať, aby sa po dlhých rokoch zabezpečila systémová a štátom garantovaná podpora pôvodnej slovenskej literatúry, najmä v oblasti autorských grantov, vydavateľskej činnosti a distribúcie slovenských literárnych diel, (...) predstaví nový Štatút Fondu na podporu umenia“. Oceňujeme, že ministerka kultúry už v predvolebnej kampani poukázala na akútnu potrebu zmeny zákona o FPU najmä v tom smere, aby jeho dotácie vyvažovali tie grantové schémy, prostredníctvom ktorých dostávajú rozličné progresivistické mimovládky a nadácie na svoje projekty peniaze z množstva iných zdrojov, a aby sa odstránila doterajšia nezdravá prax spočívajúca v potláčaní či likvidácii iného názoru v umení.

Ministerstvo kultúry SR si v tomto úsilí zaslúži silnú a otvorenú podporu celej kultúrnej obce. Umenie ako také nepatrí iba progresivistickým manierom a ideám, hoci ako demokrati budeme vždy rešpektovať iné názory, nepatrí ani tzv. bratislavskej kaviarni, tobôž nepatrí len Bratislave, ale patrí celému Slovensku v jeho európskom i svetovom kontexte.

A to je rozhodujúci dôvod, prečo sa SSS a drvivá väčšina jeho členov stavia za súčasné aktivity Ministerstva kultúry SR. Veríme, že sa k našej výzve pridá aj široká kultúrna a umelecká verejnosť.

(Schválilo Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov hlasovaním per rollam)

 

Signatári výzvy

Formulár na podpísanie výzvy

4 komentáre:

 1. Anonymný17.1.24

  Je mála takých diletantských a pofidérnych, vraj kultúrnych organizácií, akou je FPU na čele s riaditeľom tejto inštitúcie súdruhom Špotákom. Túto doslova trafiku mu ktovie z akých príčin prihral bývalý minister Maďarič. Nejde nám tvorivým umelcom o politiku, ale o slovenskú kultúru, ktorú doslova dusením a svojimi nekvalifikovanými rozhodnutiami likviduje! Príklad je nielen Literárny týždenník a Priestornet, ale i jediné satiricko-humoristické internetové periodikum Humorikon, ktorý sa snaží udržať na Slovensku satiricko-humoristickú tvorbu postupne odumierajúcich slovenských autorov, bývalých "roháčovcov" ktorí sa musia realizovať v zahraničných humoristických súťažiach a už po tretí raz im zamietli oficiálnu žiadosť na základe legálnej Výzvy o podporu!!! Dúfame že nová, slovenská vláda túto skrivodlivosť voči profesionálnym autorom veľmi úspešným i v zahraničí, napraví!!! milan kupecký, humorista. Humorikon

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Je nehorázne, že Fond na podporu umenia nedal ani cent, ani halier napríklad Literárnemu týždenníku, časopisu Spolku slovenských spisovateľov, a ani Spolku pri stom výročí jeho vzniku nedal nič, ale na druhej strane štedro dotuje obskúrne, antikultúrne projekty, vychádzajúce z ideológie genderizmu!

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Anonymný18.1.24

  Máte úplnú pravdu, vážený pán Maršálek! S úctou, prispievatelia do PriestorNetu

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Dovolím si citovať slová predsedu Spolku slovenských spisovateľov Borisa Brendzu:

  „Ako príklad elementárnej neúcty k slovu a jeho tvorcom uvediem, že Spolok slovenských spisovateľov, ktorý práve v roku 2023 oslavuje 100. výročie svojho založenia, nedostal od vlastného štátu – teda prostredníctvom inštitúcie, ktorá nefunguje ani 10 rokov, Fondu na podporu umenia – ani cent na toto podujatie. (...) Je to alarmujúce? Je to dehonestujúce? Je to pľuvanec do tváre 100-ročného najstaršieho a najpočetnejšieho spisovateľského združenia? Vyberte si.“

  (IN: Literárny týždenník č. 1–2/2024)

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.