- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. júna 2014

Stredovek – mýty a fakty

Régine Pernoudová: Mýty a fakty / Bodka za stredovekom
Bratislava, Lúč, 2005
Kniha francúzskej historičky objasňuje tisícročné obdobie histórie, ktoré zvykneme nazývať stredovek. Často ho pritom spájame s nelichotivými prívlastkami: temný, krutý, dogmatický a podobne. Je však namieste otázka, či vieme, čo vlastne stredovek je. Chápeme ho správne?
Autorka poukazuje na chabé historické povedomie a hlbokú neznalosť širokej verejnosti, ale aj časti takzvanej inteligencie, ktorá sa prejavuje vo veľmi skreslenom, pokrivenom a nespravodlivom hodnotení tohto dejinného obdobia.

Problémom býva už akceptovanie jeho časových hraníc, viacerí doň jednoducho zaraďujú takmer všetky udalosti, ktoré sa podľa nich udiali kedysi dávno a ktoré vnímajú negatívne. Spomína aj konkrétne príklady. Povedzme „prípad Galileo“. Ako píše, v Národnom archíve musela „inak veľmi kultivovanú“ asistentku presviedčať, že „prípad Galileo“ časovo nepatrí do stredoveku, ale spadá do obdobia klasicizmu (Galileo žil v rokoch 1564 až 1642).
Stredovek je epocha historického vývoja Európy. Tento pojem zaviedli humanisti na označenie obdobia medzi antikou a renesanciou antiky. Začína sa pádom Rímskej ríše (476) a končí sa podľa zaužívanej periodizácie okolo roku 1500 (objavenie Ameriky – 1492, začiatok reformácie – 1517, v strednej Európe bitka pri Moháči – 1526). Z hľadiska náboženských dejín, podľa Pernoudovej, možno považovať za koniec stredovekej Cirkvi Tridentský koncil (1547–1563).
Neexistuje opravdivé, celostné poznanie bez poznania histórie. Pri jej hodnotení treba zohľadňovať dobové kritériá a hodnotový rebríček, „lebo inak sa historik zmení na sudcu“. Stredoveký život bol decentralizovaný a založený na dohodách a zmluvách, na dôvere medzi ľuďmi. Dôležitá bola prísaha a dodržanie sľubu – pravdaže, porušenie sa trestalo. A hlavne, stredoveký život bol sýtený náboženskou (kresťanskou) vierou.
Pernoudová píše, že „budeme musieť čeliť ohromnému množstvu predsudkov a prebrodiť sa morom ľahostajnosti“, aby sme sa dostali k pravdivému obrazu stredoveku. V záujme toho sa usiluje odbúravať mýty a nastoľovať fakty. Oboznamuje nás s kladnými stránkami daného obdobia, no nezakrýva ani tie horšie. Skrátka, ľudia aj vtedy mali svoje radosti i starosti. Počas tohto tisícročia sa prirodzene stalo všeličo dobré i zlé. Jednostrannosť a skratkovitosť hodnotenia takého dlhého časového úseku nie je prípustná ani ospravedlniteľná.
Z mnohých aspektov, ktoré autorka berie do úvahy a ktoré konkretizuje, aby ich mohla lepšie vysvetliť, vyberme, pars pro toto, aspoň jeden – otroctvo. Patrí nepochybne k najväčším morálnym zlyhaniam ľudstva. Pritom sa akosi čudne a cudne obchádza fakt, že v stredovekej Európe otroctva nebolo, na rozdiel od staroveku a novoveku (k masovému znovuzavedeniu otroctva došlo v 16. storočí v súvislosti s kolonizáciou Nového sveta a vinu na tom majú Európania). Stredoveké nevoľníctvo nemožno k otroctvu prirovnať.
Kniha Réginy Pernoudovej Mýty a fakty / Bodka za stredovekom je obohacujúcim čítaním. Z nášho hľadiska je istým nedostatkom to, že sa zameriava temer výlučne na dejiny Francúzska. Napriek tomu prináša nemálo informácií a myšlienok širšieho dosahu. Slovenské vydanie (preložila Stanislava Moyšová ) je navyše obohatené úvodným slovom profesora Milana S. Ďuricu.
Ján Maršálek
::
Súvisiaci príspevok: Pôst, pokánie, pokora.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.