- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. augusta 2015

Zasvätenie Ruska

Karol Dučák
My, ktorí milujeme Katolícku cirkev, s ľútosťou registrujeme neustále útoky na ňu. Najbolestivejšie sú útoky od takzvaných tradicionalistov, ktorí odmietajú v plnom rozsahu akceptovať Druhý vatikánsky koncil a pokoncilový vývoj Katolíckej cirkvi. Vedení neraz úprimnou, no naivnou snahou napáchajú svojím počínaním viac škody ako úžitku. O príslušníkoch ranokresťanskej Cirkvi hovorili pohania s obdivom: „Pozrite, ako sa milujú!“ Keď však čítam bojovnú kampaň, ktorú šíri blog REX! a iné takzvané tradicionalistické médiá, hovorím si: „Pozrite, ako dokážu nenávidieť!“

Nikto nikdy netvrdil, že všetko, čo sa v Katolíckej cirkvi odohrávalo po Druhom vatikánskom koncile, bolo správne. Už pred koncilom sa drali do popredia slobodomurári a ultramodernisti, ktorí sa snažili infiltrovať do Katolíckej cirkvi a pretvoriť ju na svoj obraz. Obzvlášť intenzívne sa začali prejavovať v posledných desaťročiach v súvislosti s prudkým rozvojom vedy a techniky a výrazným zvýšením životnej úrovne širokých más obyvateľstva v najvyspelejších krajinách sveta.
Aj medzi katolíckymi teológmi sa vykryštalizovali ultramodernisti, ktorí sa pod rúškom rozvoja teologických vied snažili vpašovať do materskej Cirkvi heretické názory, ohrozujúce pravú podstatu katolíckeho učenia. Jedným z najvýznamnejších predstaviteľov tohto prúdu sa stal švajčiarsky biskup Hans Küng, istú dobu blízky spolupracovník Josepha Ratzingera, neskoršieho pápeža Benedikta XVI., s ktorým sa však po čase názorovo rozišiel. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že Hans Küng nepredstavuje oficiálny hlas Katolíckej cirkvi. Jeho heretické názory Katolícka cirkev nikdy neakceptovala a ani akceptovať nebude. Podobne nebude akceptovať ani názory iných ultramodernistov a liberálov. V každom prípade však nad Katolíckou cirkvou neustále visí hrozba zo strany slobodomurárov a heretikov rôzneho razenia, ktorí sa snažia infiltrovať do Katolíckej cirkvi prvky nezlučiteľné s katolíckym učením.
Ak by boli útoky takzvaných tradicionalistických médií namierené proti týmto heretikom z radov slobodomurárov a ultramodernistických teológov, bolo by všetko v najlepšom poriadku. Bohužiaľ sú však tieto útoky neraz nasmerované proti samotným základom Katolíckej cirkvi a veľmi účinne asistujú Luciferovi. Najväčšou hrozbou z ich strany je podrývanie autority pápeža a Magistéria Cirkvi, ktoré disponujú atribútom neomylnosti. Pre tieto útoky je často charakteristická zmes pravdy, poloprávd i vyslovených klamstiev.
Jedným z príkladov je článok uverejnený nedávno na blogu REX! Okrem iného je v ňom publikované nasledujúce klamstvo:Pretože však pápeži nezasvätili Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ako Naša Pani požadovala, neboli schopní svetu poskytnúť sľúbený nápravný prostriedok a situácia sa naďalej zhoršuje.“ (Fatima – prostředky zvolené Bohem k nápravě současné situace (2015), In: REX! Dostupné na internete: rexcz.blogspot.sk)
To je typický príklad jedného z množstva lží, publikovaných v tomto blogu. Pravda je totiž taká, že uplynulo už vyše tridsaťjeden rokov odvtedy, čo svätý pápež Ján Pavol II. dňa 25. marca 1984 právoplatne zasvätil Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. (Porov. Havran, J. Fatima a Rusko. In: Impulz. [2011]. Číslo 1. Dostupné na internete: impulzrevue.sk)
Pre úplnosť je potrebné ešte doplniť, že to bolo v poradí už tretie zasvätenie sveta a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré vykonal svätý pápež Ján Pavol II. Prvé sa uskutočnilo dňa 7. júna 1981, na sviatok Turíc, v bazilike Santa Maria Maggiore, mesiac po atentáte, ktorý na pápeža spáchal Ali Agca. O rok neskôr pápež toto zasvätenie zopakoval počas ďakovnej púte do Fatimy. (Porov. Havran, J. Fatima a Rusko. In Impulz. [2011]. Číslo 1. Dostupné na internete: impulzrevue.sk)
Už pred pápežom Jánom Pavlom II. však významné kroky na ceste k splneniu žiadosti o zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu urobil pápež Pius XII. v rokoch 1942 a 1952, a potom aj pápež Pavol VI. v roku 1964.
Notorickí skeptici spochybňujú právoplatnosť zasvätenia Jánom Pavlom II. v roku 1984 poukazom na skutočnosť, že Panna Mária vo svojom posolstve žiadala len zasvätenie Ruska a nie o zasvätenie celého sveta. Pripomeňme si, že Panna Mária povedala Lucii vo Fatime 13. júla 1917 okrem iného: „Vojna sa chýli ku koncu. Ak neprestanú urážať Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna. Až uvidíte noc ožiarenú neznámym svetlom, vedzte, že to je veľké znamenie, ktorým Boh dáva najavo, že potrestá svet za jeho zločiny vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca. Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci. Ak ľudia splnia moje želania, Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, bude Rusko šíriť svoje bludy po svete a Svätý Otec bude musieť veľa trpieť, rôzne národy budú zničené.“ (Sestra Lucia hovorí o Fatime. 1. slovenské vydanie. Fatima: Secretariado dos Pastironhos, 1995, s. 167)
Panna Mária splnila svoj sľub 10. decembra 1925, keď sa znovu zjavila Lucii, aby požiadala o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci. (Porov. Sestra Lucia hovorí o Fatime. 1. slovenské vydanie. Fatima: Secretariado dos Pastironhos, 1995, s. 230)
Pri ďalšom zo zjavení Lucii dňa 13.  júna 1929 Panna Mária požiadala o zasvätenie Ruska svojmu Nepoškvrnenému Srdcu. (Porov. Sestra Lucia hovorí o Fatime. 1. slovenské vydanie. Fatima: Secretariado dos Pastironhos, 1995, s. 232)
Je teda pravdou, že Panna Mária výslovne žiadala zasvätenie Ruska svojmu Nepoškvrnenému Srdcu, no v jej posolstve nebolo výslovne stanovené, že zasvätenie Ruska nemôže byť spojené so zasvätením celého sveta. Najdôležitejšie bolo predsa zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu. Javí sa veľmi nepravdepodobným, že by Panne Márii prekážalo popri zasvätení Ruska aj zasvätenie zvyšku sveta jej Nepoškvrnenému Srdcu. Bolo by predsa nemiestne domnievať sa, že Panna Mária je alibistka a byrokratka, ktorá si zakladá na formalitách.
Ostatne právoplatnosť zasvätenia Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1984 oficiálne potvrdila osoba, ktorá je v tomto ohľade najpovolanejšia – portugalská rehoľníčka sestra Lucia, ktorej sa Matka Božia zjavovala vo Fatime v roku 1917 a potom ešte mnohokrát neskôr. O zasvätení, vykonanom 25. marca 1984 pápežom Jánom Pavlom II., napísala Lucia dňa 8. novembra 1989 okrem iného toto: „Áno, bolo uskutočnené tak, ako si ho priala Matka Božia...“ (Citované podľa: Havran, J. Fatima a Rusko. In Impulz. [2011]. Číslo 1. Dostupné na internete: impulzrevue.sk)
Napokon najdôležitejšie argumenty v prospech tvrdenia, že Rusko už bolo zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, poskytujú nasledujúce skutočnosti. Práve rok 1984 bol posledným rokom krutého totalitného režimu v Sovietskom zväze. Už v nasledujúcom roku prichádza k moci Michail Gorbačov. Napriek tomu, že je členom KSSZ, je pokrsteným kresťanom, ktorý presadzuje perestrojku a glasnosť. Sloboda tlače a náboženského vyznania je neslýchanou novotou v krajine po desaťročia zovretej obručami totality. Ateistický režim sa nezadržateľne rúca a vo vyprahnutej ruskej zemi ožíva kresťanstvo.
Jeden zdroj, odvolávajúc sa na článok v National Geographic z roku 2009, uvádza: „V roku 1987 boli v Rusku len tri kláštory; dnes je ich 478. Vtedy boli len dva semináre; teraz ich je dvadsaťpäť. Najnápadnejšia je explózia počtu kostolov, z asi dve tisíc v Gorbačovovej dobe na dnešných takmer trinásť tisíc.“ (Kainz H. Fatima and World Peace. In The Catholic Thing 8. 9. 2013. Dostupné na internete: thecatholicthing.org)
Naplnili sa tak slová Panny Márie z Fatimy: „Ale nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce! Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude dopriaty na nejakú dobu mier.“ (Sestra Lucia hovorí o Fatime. 1. slovenské vydanie. Fatima: Secretariado dos Pastironhos, 1995, s. 167)
V súčasnej dobe je v Rusku zhruba 60 miliónov pravoslávnych veriacich (Porov. Kainz H. Fatima and World Peace. In The Catholic Thing 8. 9. 2013. Dostupné na internete: thecatholicthing.org)  
Rastie však aj počet ruských katolíkov, hoci ešte stále tvoria výraznú menšinu ruského obyvateľstva. Podľa vierohodných údajov z roku 2014 sa počet katolíkov v Rusku odhaduje na 800 tisíc, hoci podľa oficiálnych štatistík tvoria približne jedno percento ruského obyvateľstva, teda zhruba jeden a pol milióna katolíkov. (Porov. Svetové misie. Pápežské misijné diela. 2014. Číslo 1. Dostupné na internete: farnostsabinov.sk, s. 7; s. 9; s. 13)
Čo je však najdôležitejšie, počas Druhého vatikánskeho koncilu a po ňom došlo k výraznému zblíženiu Katolíckej a Pravoslávnej cirkvi v Rusku, takže moment znovuzjednotenia týchto cirkví sa už nejaví taký vzdialený ako pred Druhým vatikánskym koncilom. Obrátenie Ruska je nezvratným faktom, ktorý môžu spochybňovať len notorickí skeptici z takzvaných tradicionalistických médií.
Čo dodať nakoniec? Sotva možno predpokladať, že by blog REX! či iné médiá podobného zamerania prestali šíriť dezinformácie o vývoji Katolíckej cirkvi po Druhom vatikánskom koncile. Skôr sa dá predpokladať opak. Ježiš Kristus nám však prikázal milovať a odpúšťať. Neostáva nám teda iné, ako vyzbrojiť sa trpezlivou láskou a systematicky, napriek všetkým podrazom, obhajovať pravdu, pretože pravda a nič než pravda nás môže oslobodiť.

::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

8 komentárov:

 1. Anonymný4.8.15

  Bojovníci rôznej provieniencie proti RKC pochopili, že útoky z vonku nemajú na rozklad RKC žiadny účinok. Pochopili, že taká obrovská a veľká organizácia sa nedá rozložiť zvonka, ale iba zvnútra. Najlepšie je na to byť pápežskejší, ako pápež a pápeža vyhlásiť za heretika. Najlepší rozklad je zvnútra. Útočníci nemusia na to vynakladať žiadne náklady. Robotu dokončia samotní veriaci katolíci. Odsúdia a dehonestujú si svojho pápeža a bude vystarané. Stará osvedčená taktika trójskeho koňa. Rukopis a ciele útokov sú jasné a na celej kauze cítiť pach živočíchov od mŕtveho mora.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Karol Dučák4.8.15

  Tak predsa! Odporcovia Druhého vatikánskeho koncilu neustále zaplavujú mediálny priestor konšpiračnými teóriami o údajnom zhubnom vplyve koncilu na Katolícku cirkev. Donedávna napríklad tvrdili, že arcibiskup Lefébvre nepodpísal všetky dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, predovšetkým deklaráciu o náboženskej slobode. Ukázalo sa však, že to nie je pravda. Dnes som bol konfrontovaný s ďalším z mnohých dôkazov, potvrdzujúcim túto skutočnosť: http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2011/10/od-redakcji-ii-abp-marcel-lefebvre.html
  Podľa spomenutého materiálu síce arcibiskup Lefébvre spolu so 69 inými koncilovými otcami hlasoval proti prijatiu deklarácie o náboženskej slobode, ale keď bol dokument väčšinou koncilových otcov prijatý, pripojil k nemu svoj podpis. Z úst samotného Lefébvra zaznel výrok: „Texty koncilu, a zvlášť Gaudium et spes aj o náboženskej slobode, boli podpísané pápežom a biskupmi, takže nemôžeme spochybniť ich obsah.“ (Citované podľa: http://gloria.tv/media/x8hBd8amQjk)
  Nie je to prvý dôkaz tohto druhu. O tom, že Lefébvre podpísal všetky dokumenty koncilu, existujú aj ďalšie dôkazy. Za všetky aspoň tie slovensky písané:
  http://christ-net.sk/node/1518
  https://katkryptolog.wordpress.com/2012/07/15/falosna-fasada-integrizmu-a-magisterium/

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Myslím, že netreba sa nechať vyprovokovať a písať hneď takéto hysterické články. Neviem prečo by diskusia okolo splnenia/nesplnenia Fatimského posolstva mala hneď podrývať autoritu pápeža a Magistérium Cirkvi. Neviem, či sledujete blog REX! pravidelnejšie, aj mne sa zdal spočiatku dosť militantný, ale širší pohľad to myslím trochu zmieňuje. Články sú totiž z drvivej väčšiny od cudzích autorov, takže z definície tam nemôže byť "jediná správna pravda". Názor sa totiž nedá zhodnotiť prv, ako ho dotyčný vysloví (a tí, čo si zvolili o príkorí mlčať, v dnešnom mediálnom svete z definície "neexistujú"). Dočítate sa tam napríklad, že sám Williamson hodnotí súčasný rozklad FSSPX ako Božiu vôľu: "Téhož dne Náš Pán ukázal poslovi Naší Paní svůj hněv ve vidění, kde vztahuje Svou ruku, aby zničil FSSPX, přičemž o něm mluvil jako o „farizejích a pokrytcích“ a řekl: „Již je nemohu vystát.“ Ale právě v tu chvíli, kdy dopadala ruka Našeho Pána, viděl posel blahoslavenou Panu Marii zakročit ve prospěch Bratrstva, úpěnlivě prosit o slitování a říci: „Pamatuj na slabost lidí.“ Posel pak viděl, jak hněv Našeho Pána okamžitě ustupuje Jeho slitování." (rok 2008, pred sňatím exkomunikácií). Tiež sa tam pomerne intenzívne popierajú tézy sedesvakantizmu (uprázdnenosti pápežského stolca). Vzhľadom na to, že sa zaoberáte históriou, tak určite viete, že teologické diskusie na stredovekých univerzitách boli často dosť vyostrené, a ani pápeži často neboli práve príkladní.
  My na Slovensku by sme mali byť radi, že sa u nás zatiaľ ako-tak darí držať jednotu Cirkvi, aj keď v dnešných podmienkach to je zrejme mimoriadne náročné (znova pripomínam pojem mediálnej "neexistencie").

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Karol Dučák6.8.15

  Keďže pochybnosti o zasvätení Ruska svätým pápežom Jánom Pavlom II. nemajú konca kraja, uvádzam najdôležitejší argument v prospech tohto tvrdenia. Sestra Lucia napísala v liste z 8. novembra 1989 túto dôležitú vetu o zasvätení Ruska pápežom Jánom Pavlom II.: „Sim, está feita tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Março de 1984.” (http://www.amen-etm.org/ConsagracaodaRussia.htm)
  V preklade táto veta znie: „Áno, bolo vykonané tak, ako to Panna Mária požadovala, od toho dňa 25. marca 1984.“
  Odkaz na tento list je na internetovej stránke Rímskej kúrie, v materiáloch Kongregácie pre náuku viery: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_po.html.
  Taktiež na stránke: http://www.amen-etm.org/Os3SegredosdeFatima-2000-7-11.htm.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Karol Dučák6.8.15

  Zaujímavé údaje o zasvätení Ruska pápežom Piom XII. sa dozvedám zo zdroja, z ktorého som to čakal najmenej. Na stránke PriestorNetu je „Výber z internetu“, kde možno nájsť aj najnovší výtvor blogu Dielňa svätého Jozefa. Ide o článok s názvom „Rozkvet mariánskej úcty v povojnovom Nemecku“, ktorého I. diel bol publikovaný 4.8.2015. V článku je okrem iného uvedené: „Jeden zo svojich rozhlasových prejavov zakončil Pius XII. 31. októbra 1942 zasvätením Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, tak ako bolo vyslovené jej prianie vo Fátime. Toto zasvätenie zopakoval 8. decembra 1942 a nariadil, aby bolo zasvätenie ľudského pokolenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie vykonané aj vo všetkých diecézach sveta... Aby toto zasvätenie ľudského pokolenia ukotvil aj liturgicky, predpísal pápež Pius XII. v roku 1944 sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie na 22. august, na deň oktávy sviatku Nanebovzatia Panny Márie pre celú Cirkev ako sviatok druhej triedy. (Po roku 1969 bol tento sviatok preložený na tretiu sobotu po Turíciach, na deň po sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho, zatiaľ čo 22. augusta sa slávi sviatok Maria Regina [Mária Kráľovná])... 7. júla 1952, na sviatok slovanských apoštolov Cyrila a Metoda zasvätil Pius XII. národy Ruska (myslené na celý Sovietsky Zväz) Nepoškvrnenému Srdcu Máriinmu. „Aby sme vám dali dôkaz našej zvláštnej priazne, zasväcujeme dnes všetky národy Ruska tomu istému Nepoškvrnenému srdcu, tak, ako sme pred niekoľkými rokmi Nepoškvrnenému srdcu panenskej Božej Matky zasvätili celý svet.“ Kvôli chýbajúcej jednote svetového episkopátu ako esenciálnej podmienky však niektorí toto zasvätenie nepovažujú za splnenie Máriinho želania z Fátimy.“ (http://dielnasj.blogspot.co.at/).
  Nečakám samozrejme, že by Dielňa svätého Jozefa uverejnila aj článok o zasvätení sveta, vrátane Ruska pápežom Jánom Pavlom II., pretože tento blog nevie prísť pokoncilovým pápežom na meno. Ale aj tak som vďačný za každú publikovanú informáciu z histórie zasväcovania sveta a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Výnimočne musím autorov, publikujúcich na tomto blogu, pochváliť.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Anonymný14.6.17

  Lze doporučit panu Dučákovi k přečtení

  http://rexcz.blogspot.cz/2017/06/je-fatima-rozptylovanim-nebo-je.html

  Pak by možná stálo za to, aby pan Dučák napsal dopis (koncilnímu) kardinálovi Burkemu a vyjasnil mu, že se mýlí. Zasvěcení Ruska přece už bylo provedeno přesně podle požadavku Panny Marie. Nebo ne? :-)

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Karol Dučák25.6.17

   Pre poriadok som sa rozhodol predsa len dodatočne odpovedať Anonymnému. Dňa 24.5.2017 som na FB uverejnil nasledovný príspevok s vlastným komentárom, v ktorom som jednoznačne podporil úsilie kardinála Burkeho o obnovenie zasvätenia Ruska:
   "Zo slov kardinála Burkeho vyberám: „Iste, pápež sv. Ján Pavol II. zasvätil celý svet, vrátane Ruska, Nepoškvrnenému srdcu Márie 25. mája 1984. Ale dnes opäť počujeme volanie Panny Márie Fatimskej k zasväteniu Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu v súlade s jej výslovnými pokynmi.“
   Zlatý človek, tento kardinál Burke! Súhlasím s ním na 110 %. Aj ja neustále zdôrazňujem potrebu opakovaného zasvätenia Ruska, ale tento raz s výslovným menovaním Ruska. Čo je najdôležitejšie, zdá sa, že táto myšlienka si získava čím ďalej tým väčšiu podporu v kruhu pravoverných hodnostárov Cirkvi."

   http://www.lifenews.sk/content/mimoriadne-kardinal-burke-vyzyva-na-zasvaetenie-ruska-neposkvrnenemu-srdcu-panny-marie

   Odstrániť
 7. Karol Dučák25.6.17

  ZASVÄTENIE NAŠEJ FARNOSTI NARODENIA PANNY MÁRIE VO VRANOVE NAD TOPĽOU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE!
  Dňa 16.6.2017 sme privítali v našej Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou putovnú sochu Ružencovej Panny Márie. O 17.30 bola modlitba ruženca mladých našej farnosti, o 18.30 nasledovala svätá omša a po nej obrad zasvätenia našej farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Aleluja! Chváľme Boha! Takto sa naša farnosť priradila k iným farnostiam naše arcidiecézy, ktoré boli zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Blíži sa veľký okamih v dejinách Slovenska, keď bude po 70 rokoch obnovené zasvätenie celého Slovenska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.