- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. januára 2016

Balzam na dušu

ANTIKVARIÁT
Ján Chryzostom Korec: Ježiš zďaleka a zblízka
Bratislava, Archa, 1990
Literárne dielo kardinála Jána Chryzostoma Korca (1924–2015) je už uzavreté, no jeho pôsobenie na vnímavého čitateľa pretrváva. Je balzamom na dušu, osobitne v dnešných časoch, poznačených roztrieštenosťou, neistotou a malovernosťou. Je zdrojom poučenia a inšpirácie, ako aj stálou výzvou na uplatňovanie kresťanských princípov v každej oblasti života.
Kardinál Korec patrí k najvýraznejším osobnostiam cirkevného a verejného diania na Slovensku v posledných desaťročiach. Ako čítame na prebale recenzovaného vydania: „Toto miesto si vydobyl svojou neochvejnou láskou k pravde a spravodlivosti, ktorú prejavoval v časoch, keď za to hrozilo prenasledovanie a žalárovanie.“ 

Mimochodom, knihu vydala Archa, vydavateľstvo KC VPN (Koordinačné centrum Verejnosti proti násiliu), v pozoruhodnom a úctyhodnom náklade 60 tisíc výtlačkov. Áno, bolo to obdobie veľkého nadšenia i hladu po duchovnej literatúre. Teraz, po štvrťstoročí, musíme konštatovať, že pominul nielen onen hlad, ale aj nadšenie.
Kniha načrtáva jasný obraz Ježiša Krista, jeho osoby a pôsobenia, a to na pozadí duchovných dejín ľudstva. Autor nám predkladá symbiózu viery a rozumu, hovorí o svedectvách Písma, o živom svedectve Cirkvi aj o svedectvách histórie. Pripomína hodnovernosť svedkov, historickú spoľahlivosť evanjelií a tiež mimobiblické dokumenty, ktoré potvrdzujú, že Ježiš skutočne žil: „Hovoriť o Ježišovi značí stáť pevne na dejinnej pôde.“ Oproti tomu poukazuje na nezmyselnosť a podvodnú účelovosť tvrdení „v mene vedy“, ktoré nás chcú presvedčiť o tom, že Ježiš je vymyslenou postavou.
V týchto súvislostiach autor zdôrazňuje odvahu a rýdzosť apoštolov, pevnú vieru prvých kresťanov a silu rodiacej sa Cirkvi, ktorá mohla mať základ len vo vernosti pravde – v Pravde samotnej. Ježiš sa nestráca v prítmí dejín: „Proroctvá sa naplnili. Naplnili sa v Tom, ktorý bol očakávaním izraelského národa a v ktorom mali byť požehnané všetky národy sveta.“
Boh je Deus absonditus, skrytý Boh, no Ježiš ho dôverne pozná, zjavuje nám ho a ukazuje nám cestu k nemu. Ježišov život presahuje ľudské dimenzie. Ak by bol Ježiš len človekom, nemohli by sme ho pochopiť, lenže v ňom a skrze neho všetko smeruje k Bohu. Pravdaže, z toho vyplývajú vážne dôsledky: „Ježiš je nielen sám čistý, lež aj vracia čistotu iným... prejavuje a dosvedčuje, že v ňom je prítomná svätosť Božia.“ Prijatie či neprijatie Ježiša Krista je otázkou života a smrti, otázkou večnosti.
Autor prosto, úprimne, no s hlbokým zaujatím píše: „Keď myslíme na toto všetko, zdá sa nám, že nevládzeme ďalej myslieť.“ Nastupuje viera a milosť, bázeň voči Tajomstvu. Tak či tak, hoci nedokonalí a hriešni, vo viere vyznávame: „Ježiš je natrvalo slávou sveta. Ježiš žijúci v Cirkvi je nádejou sveta.“
Naznačili sme už, že autor spája Ježiša s celými dejinami spásy, aby bola zrejmá nadčasovosť a univerzálnosť jeho poslania. Ak vnímame tento dejinný oblúk v celistvosti, od počiatkov ľudstva cez dnešok až po koniec časov, môžeme plnšie prijať Ježiša ako Krista, Syna živého Boha.
Táto kniha nám osvetľuje postavu Ježiša Krista vskutku „zďaleka a zblízka“, z viacerých zorných uhlov: očami viery, skúseností, poznania... V zhustenej forme, ktorú autor uplatnil, vidíme zacielenie na podstatu, na to, čo je naozaj dôležité. Keď myslíme na zmysel života, tak zákony a systémy sú druhoradé, v prvom rade vnímame tajomstvo tvoriaceho Boha. Kardinál Korec aj tu vyjadruje presvedčenie, že svet nie je bezduchým mechanizmom, ale prejavom Božej vôle. Človek, ktorý sa oprie o Krista, svoj život neprehrá!

Ján Maršálek
::
Súvisiace články:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.