- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. februára 2018

Bude Cirkev trestať heretikov?

Karol Dučák
V súčasnej dobe sa v rámci Katolíckej cirkvi šíria herézy ako na bežiacom páse. Istý diel viny na tom nesú aj cirkevní predstavení, ktorí v minimálnej miere využívajú právo ukladať trest exkomunikácie ferendae sententiae. Ide o exkomunikáciu vyhlásenú predstaveným Cirkvi na základe rozsudku, ktorý vždy treba vyniesť (porov. CIC, kán. 1314).
Najhoršie na veci je, že herézy hlásajú aj niektorí katolícki teológovia. Výrazný rozruch vyvolal prípad rektora kostola sv. Rochusa v Turíne, dona Freda Olivera, ktorý počas svätej omše verejne vyhlásil, že nemôže akceptovať Credo, katolícke vyznanie viery, obsahujúce hlavné články katolíckej viery (Mattei, R. de. Minimalismus – die Krankheit der heutigen Katholizität. In: Katholisches. Magazin für Kirche und Kultur. Dostupné na internete: katholisches.info).

Je však nevyhnutné konštatovať, že aj keď don Fredo Olivero nebol oficiálne exkomunikovaný, vzťahuje sa naňho exkomunikácia latae sententiae, teda exkomunikácia na základe už vyneseného rozsudku. Ako uvádza CIC – Codex iuris canonici (Kódex kanonického práva), táto exkomunikácia platí automaticky, samým činom spáchania deliktu (porov. CIC, kán. 1314). Na rozdiel od exkomunikácie ferendae sententiae v tomto prípade nie je potrebné osobitne vynášať rozsudok pre každý jednotlivý prípad.
Exkomunikácia latae sententiae teda vstupuje do platnosti samým právom aj bez jej oficiálneho vyhlásenia po spáchaní deliktu. Kódex kanonického práva okrem iného uvádza: „Apostata, heretik alebo schizmatik upadá do exkomunikácie na základe rozsudku už vyneseného pri zachovaní predpisu kán. 194, § 1, bod 2“ (CIC, kán. 1364, § 1).
Príslušný kánon 194, § 1 uvádza: „Samým právom sa z cirkevného úradu odvoláva:
1. kto stratil klerický stav;
2. kto verejne odpadol od katolíckej viery alebo od spoločenstva Cirkvi;
3. klerik, ktorý sa pokúsil uzavrieť hoci len občianske manželstvo.“
Ilustračná snímka: PriestorNet
Napokon si ešte vysvetlime, čo je apostázia, heréza a schizma v zmysle kanonického práva.
Kódex kanonického práva uvádza: „Herézou sa nazýva po prijatí krstu tvrdošijné popieranie nejakej pravdy, ktorú treba veriť božskou a katolíckou vierou, alebo tvrdošijné pochybovanie o nej; apostázia je odvrhnutie kresťanskej viery ako celku; schizma je odmietnutie podriadiť sa najvyššiemu veľkňazovi alebo odmietnutie spojenia s členmi Cirkvi, ktorí sú mu podriadení“ (CIC, kán. 751).
V zmysle Kódexu kanonického práva by sa teda vzťahovala na dona Olivera exkomunikácia latae sententiae aj v tom prípade, ak by don Olivero nepoprel Krédo en bloc, ale len niektorú z katolíckych právd, ktoré obsahuje. Na jeho automatickú exkomunikáciu by totiž stačilo, aby poprel čo len jednu jedinú katolícku pravdu. Don Olivero ich poprel viac.
Je veľká škoda, že Katolícka cirkev v súčasnej dobe hrozivého rozšírenia heretických názorov tak málo využíva právo ukladať trest exkomunikácie ferendae sententiae, teda exkomunikácie vyhlásenej predstaveným Cirkvi. V Katolíckej cirkvi tak totiž vzniká akýsi model kvázi schizofrénie. Je tu masa teológov i laikov, ktorí sú de facto (automaticky) exkomunikovaní, aj keď tento stav nie je oficiálne potvrdený. Podľa počtu vyhlásených exkomunikácií ferendae sententiae by pozorovateľ nadobudol dojem, že v Katolíckej cirkvi je vlastne všetko v najlepšom poriadku, hoci skutočnosť je diametrálne odlišná. Tento stav spôsobuje, že mnohí úprimne veriaci katolíci neraz strácajú istotu v otázkach viery, a toto neveští nič dobré do budúcnosti.
Karol Dučák
::
Rozhovor s autorom:
::

Ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.