- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. marca 2018

Významný kňaz Jozef Vrablec

Ľudovít Košík

Kňaz, pápežský prelát, veľprepošt, teológ, profesor Jozef Vrablec sa narodil 4. marca 1914 v Závode, v rodine, kde sa náboženstvo prežívalo každodenne (otec Imrich, obchodník, matka Terézia, rod. Húšková). Jeho otec bol spevákom  v kostole, na procesiách a púťach – po ňom zdedil hudobný talent, ovládal hru na gitare a organe. Od malička miništroval a zúčastňoval sa pútí do Šaštína, Marianky a do Mariazellu. Ako desaťročný prijal sviatosť birmovania z rúk nitrianskeho biskupa Karola Kmeťka. On sa postaral o to, aby bol prijatý do internátu a gymnázia v Trnave, potom ho prijal do malého seminára v Nitre, kde v roku 1932 aj zmaturoval.
Jozef Vrablec je autorom viacerých duchovných piesní. Venoval sa aj fotografovaniu. Písaniu sa venoval od žiackych a študentských čias. Teológiu začal študovať  v Nitre a po roku ho poslali  študovať do Olomouca. Dňa 5. júla 1937 tam bol  vysvätený za kňaza. Primície v Závode slávil 12. júla. Kňazom a neskôr biskupom sa stal aj jeho brat Štefan a rehoľnými sestrami jeho rodné sestry Mária-Galla a Helena-Restitua.

Pôsobil ako kaplán v Trenčianskej Teplej, Bošanoch, Skačanoch, Dubnici nad Váhom, tu aj ako administrátor, v Zliechove, ako kaplán a riaditeľ katolíckej školy v Močenku. Doktorát teológie získal na Katolíckej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave roku 1944. Potom bol profesorom náboženstva v Nitre.
Začiatkom roka 1949 ho štátna bezpečnosť aj so štyrmi najaktívnejšími študentmi zobrala do väzenia. Jeden zo študentov, Michal Demo, v dôsledku bitky zomrel. 13. júla 1949 bol z väzenia prepustený.  V rokoch 1952–72 pôsobil ako správca farnosti Klátova Nová Ves, od roku1955 aj ako okresný dekan, v období rokov 1958–1973 ako cirkevný sudca, v rokoch 1959–73 advokát arcibiskupského súdu tretej inštancie v Olomouci, v rokoch 1973–88 generálny vikár nitrianskeho biskupa Jána Pásztora.
Pomáhal birmovať, posviacať kostoly, zúčastňoval sa  cirkevných slávností, pohrebov... Od roku 1973 pôsobil ako kanonik Sídelnej kapituly v Nitre, veľprepoštom kapituly sa stal v roku 1979. Od roku 1959 prednášal na CMBF v Bratislave  ako docent kresťanskú filozofiu a od roku 1968 pastorálnu teológiu. V rokoch 1970–95 účinkoval ako profesor pastorálnej teológie a vedúci katedry, v rokoch 1991–94 dekan fakulty.
Jeho žiakmi, s ktorými neskôr vydal aj knižné publikácie a ktorí vychádzali vo svojich odborných prácach z jeho homiletiky,  boli: Marián Šuráb, Jozef Jarab, Lubomír Stanček, Anton Fabian, Jozef Jurko. V roku 1990 bol menovaný pápežským prelátom a v rokoch 1994–98 bol profesorom homiletiky na teologickom inštitúte v Nitre. Je nositeľom niekoľkých čestných ocenení. Vynikal ako výborný kazateľ, svoje štúdie a články uverejňoval v rôznych periodikách. Mnohé jeho práce vyšli knižne, respektíve ako samizdaty.
Jozef Vrablec zomrel v Nitre 20. marca 2003. Jeho školou prešli kňazi viacerých generácií, ktorí ešte v súčasnosti pôsobia na Slovensku, a tak svojou výraznou pedagogickou prácou v oblasti homiletiky zasiahol do formácie katolíkov na Slovensku, čo pastoračný a evanjelizačný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2001–2006 hodnotí takto: „V rokoch 1960–1990 stav ohlasovania pochopil profesor homiletiky a pastorálky Jozef Vrablec ako znamenie doby a na Teologickej fakulte v Bratislave na prednáškach a seminároch vychoval stovky kňazov, ktorí porozumeli dôležitosť a jedinečnosť homiletického uvažovania. Z ich pastoračného nadšenia a pôsobenia bola živená viera cirkevných spoločenstiev na Slovensku. Hoci nebol dostatok náboženskej literatúry, filmov, novín, predsa jestvovalo povzbudzovanie veriacich z homiletických kázní v kostoloch. Preto má Vrablecova škola veľké zásluhy na tom, že sa obdobie neslobody podarilo veriacim ľuďom prežiť.“ Jeho pastoračnú činnosť i dielo ocenil opakovane aj pápež Ján Pavol II.
Ľudovít Košík

Použitá literatúra:
Lexikón katolíckych kňazských osobností; Lúč, Bratislava, 2000
Závod; Záhorské múzeum Skalica, 1997
Štefan Vrablec: Dar, ktorý nestarne (Pamätnica 65. výročia kňazstva Mons. ThDr. Jozefa Vrableca); Záhorské múzeum Skalica, 2002

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.