- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. septembra 2018

Karol Michal Nečesálek

Ľudovít Košík

Kňaz, publicista, botanik Karol Michal Nečesálek sa narodil 26. septembra 1865 v Šaštíne (otec Karol, remeselník, matka Jozefa, rod. Sedláčková). Používal pseudonym Michal Šaštínsky. Vyrastal a základnú školu navštevoval na Myjave, kde prijal v r. 1878 sviatosť birmovania, podporoval ho farár Martin Kiška, gymnázium absolvoval v Skalici, teológiu v Ostrihome a tam bol 26. marca 1890 vysvätený za kňaza. Kaplánom bol v Uníne, od roku 1892 v Borskom Svätom Mikuláši u Pavla Príhodu a po jeho smrti tam bol farárom a dekanom (1908–1926). Po jeho odchode nastúpil ako farár jeho dovtedajší kaplán Augustín Karmaš a Nečesálek potom pôsobil v Trnave ako apoštolský pronotár, kanonik trnavskej kapituly, generálny vikár, diecézny škôldozorca. Zomrel 31. júla 1936 v Bratislave.

Ako farár v Borskom Svätom Mikuláši dal renovovať rodný dom básnika Jána Hollého, založil potravinový a úverový spolok, propagoval moderné hospodárstvo a ovocinárstvo, najmä pestovanie moruší. Je autorom viacerých prác o pestovaní ovocných drevín, v ktorých vychádzal z Gauchera, Bottnera, z časopisu R. Zaymusa Obzor hospodársky a z vlastných skúseností. Prednášky o ovocinárstve vydal r. 1902 v Skalici u Teslíka, ako prvú kniha o ovocinárstve. V Borskom Svätom Petre i v Borskom Svätom Mikuláši založil spolu s učiteľom Holovičom ovocinárske škôlky, kde učil mládež pestovať a ošetrovať ovocné stromy a vypestovanými stromčekmi vysádzali ulice a niektoré cesty. Mnohé z týchto stromov sa donedávna nachádzali pri cestách a v domácich záhradách.
Po vzniku Č-SR sa začal zapájať do politickej činnosti, cez osobnú známosť s Andrejom Hlinkom a osobnou účasťou na zakladajúcom zhromaždení Slovenskej ľudovej strany v Žiline 11. decembra 1918.
Preklad diela J. Lechermana vydal pod názvom: Zázračné udalosti Márie Pomocnice kresťanov skrz jej sluhu ctihodného Jána Boska. Svoje kázne publikoval aj v Duchovnom pastieri. Má zásluhu na uvedení saleziánov do Šaštína, so svojím kaplánom Augustínom Karmašom v sobotu 7. septembra 1924 na koči priviezli prvého saleziánskeho farára Viliama Vagača, ako to on neskôr spomínal, a jeho kaplána Jozefa Bokora do Šaštína, kde ich privítala delegácia mestečka a v bazilike ich prijal dovtedajší administrátor dp. Emil Czahel.
Zaoberal sa aj spôsobmi oberania a skladovania ovocia. Publikoval protialkoholické články v Ľudových novinách a Kazateľni, etické príspevky v časopise Posol Božského Srdca, v Pútniku svätovojtešskom, prekladal náboženskú literatúru, najmä z nemčiny, napísal náboženskú cestovnú esej. Bol znalcom liečivých bylín, jeho herbár sa nachádza v učiteľskom ústave v Ostrihome a časť v Trnave.
Karol Michal Nečesálek bol aj členom výboru a funkcionárom Spolku svätého Vojtecha: podpredseda 1920–27, čestný predseda 1927–36. Jeho meno je na pamätnej tabuli pripomínajúcej kňazov pôsobiacich v Borskom Svätom Mikuláši a má pamätnú tabuľu aj v chodbe Baziliky Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne.

Ľudovít Košík

Použitá literatúra:
Panteón dejateľov SSV v Trnave; SSV, Trnava, 1995
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska; Lúč, Bratislava, 2000
Borský Mikuláš  1394–1994; Záhorské múzeum Skalica, 1994

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.