- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. novembra 2023

Slovo ako dar

 

Nad poéziou Pavla Prikryla

Mám pred sebou štyri básnické zbierky autora, ktorému nebolo dopriate, aby celkom rozvinul svoje poetické nadanie, svoje umelecké schopnosti – zomrel totiž pomerne skoro, na vrchole tvorivých síl. Napriek tomu nám zanechal pekné dielo, obrazovo i obsahovo sýte verše, básne a básnické cykly, z ktorých vanie duch čírej krásy a úcty k pravým hodnotám života.

Pavol Prikryl (25. 4. 1962 – 9. 4. 2021) bol odborne zdatným redaktorom a editorom. Pôsobil vo viacerých redakciách a za svoju publicistickú činnosť získal niekoľko ocenení. Založil a až do svojho skonu vydával časopis VOX (mesačník o náboženstve a kultúre). Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru mu v roku 2020 udelila Cenu Fra Angelica „za trvalý prínos do kresťanskej kultúry na Slovensku“. Značnú časť svojej literárnej tvorby venoval detskému čitateľovi (Básničky z hviezdičky, Rozhovory s anjelikom, Moje modlitbičky, S lampášikom do rozprávky a iné). No predsa, ťažiskovým je uňho priestor poézie, priestor básnického slova a obrazu, v ktorom treba „báseň žiť“ a „maznať sa, dotknúť sa slova, / vryť stopu ako bič / na napnutej koži života“ (Rébus básne zo zbierky Úvrate v nás).

Debutovú zbierku P. Prikryla – dostala pomenovanie Tíšenie bolesti (Žilina, Zrno, 1993) – vyprevadil na cestu Ján Frátrik. V úvodnej poznámke napísal: „Básnik berie na svoje plecia zodpovednosť za vypovedané slovo.“ A tu naozaj nejde o frázu, ide o konjunkciu s veršami začínajúceho básnika, ktoré sú „nádejné, lež i smutné, ale pravdivé“. Zodpovednosť za vypovedané slovo bude sprevádzať básnika po celý čas jeho pozemského putovania, od prvého až po posledný verš. Vedomie zodpovednosti vedie k spojeniu estetických a etických požiadaviek a noriem do jedného celku, k hľadaniu prienikov krásy, pravdy a dobra, a to prostriedkami, ktoré sú prirodzené, primerané a zrozumiteľné. Aj tie najväčšie myšlienky a vznešené idey možno vyjadriť alegoricky, symbolicky, obrazne, formou prirovnania, metafory či podobenstva. Napokon, v tom je sila poézie.

Už v zbierke Tíšenie bolesti sa črtajú nosné témy a motivické línie autorovho básnenia: domov, plynutie času, návraty do detstva, odkaz predkov, spätosť človeka s prírodou, modlitba a práca, viera v duchovnú podstatu sveta. Prítomné verše vypovedajú o potrebe dobrých medziľudských vzťahov, o potrebe vzájomnej úcty a ohľaduplnosti. Vidno v nich kresťanskú pokoru a zároveň vďaku za dar života – i za jeho temnejšie, bolestné stránky, lebo všetko je súčasťou Božieho plánu; aj utrpenie sa dá obetovať v prospech dobra. „Ublížiť možno, odpustiť treba.“ Tieto verše z básne Sadenie chleba odzrkadľujú mravné posolstvo zbierky. V niekoľkých básňach sa stretáme s motívom smrti. Lyrický subjekt si pripomína ohraničenosť pobytu človeka na tomto svete, čo ho do istej miery napĺňa smútkom i obavami, ale väčšiu váhu má uňho vedomie zmysluplnosti ľudského bytia. V básni Smrť čítame: „Aj ja mám strach / pobozkať tvoje / tajomné nemé ústa. // Pane, vďaka za nádej.“ Ozdobou zbierky sú pôsobivé Oravské fragmenty – básnický cyklus, v ktorom sa autor vyznáva zo svojho vzťahu k rodnému kraju.

 

Umelecké zrenie

S odstupom štrnástich rokov vyšla druhá zbierka básní P. Prikryla: Úvrate v nás (Bratislava, Vox, 2007). Ale neboli to premárnené roky. Ako konštatuje v doslove Teofil Klas, autor od svojho debutu náležite vyzrel: „Z nadaného básnika náturistu sa stal poeta vedome a cieľavedome narábajúci s tvarom, vôľou si osvojujúci viazaný verš a čiahajúci aj po zložitejších veršových formách.“ Potvrdením týchto slov je najmä Rispetový veniec o láske, zostavený na spôsob venca sonetového, ale i ďalšie básne zbierky. Autor prejavuje schopnosť umne skĺbiť formu a obsah, jazyk a tvar do ústrojného celku, využíva pritom aj ustálené veršové formy (rispet, rondel), programovo nadväzujúc na tvorbu starších básnikov.

T. Klas správne poznamenal, že významným prvkom Prikrylovej poézie je motív návratu: „Je to návrat k témam z debutu a najmä k hodnotám, ktoré si vytrvalo nesie od detstva. Návratom je aj ľudské a umelecké hľadanie, ktoré sa zračí v sebauvedomovaní si básnického povolania i nevyhnutnosti tvorivo nasledovať inšpiráciu a v chápavom jednoznačnom úsilí o dokonalejší výraz, o lepšie zvládnutie remesla.“ Napokon, návratom je i pridŕžanie sa duchovných konštánt života. Vstupná báseň (Návraty) hovorí o „milosti návratu“ – vďaka tejto milosti dostáva zmysel aj bolesť, aj námaha, aj obeta, ba i smrť. Cez prizmu viery vidíme ďalší rozmer skutočnosti. V trojčlennej básni Triptych o smrti čítame: „Vysoko rúbeš, privysoko, / slúžtička Večného. / No sluha nie je vyše pána.“

Úvrate v nás sú vážnou umeleckou výpoveďou o človeku a jeho ceste. Pravda, ide o výpoveď v podobe poézie, vyjadrenú básnickými prostriedkami. Vo veršoch sa zrkadlí ľudský údel, akoby na rozhraní času a večnosti, malého a veľkého, ťaživého a povznášajúceho. Niečo sa stráca, niečo zostáva, čítame v básni Čas: „Aj čas má svoj čas. Ešte dýcha, / tak načim prijať podané. / Skôr-neskôr skončí v zemi ticha // a večné teraz nastane.“

 

Tretia zbierka poézie P. Prikryla nesie príznačné pomenovanie Na konci ticha (Bratislava, Post Scriptum, 2015). Na konci ticha býva slovo, niekedy slovo básnické, tak ako v prípade tejto knižky. Samozrejme, poézia je bytostne spätá so slovom, básnik nemôže nehovoriť, musí používať slová, napriek nevýslovnosti básnického poznania, no zároveň je spätá s tichom, má duchovný rozmer. Citát z básne Dotyk slova poukazuje na interakciu slova a ticha ( známeho a neznámeho): „Bolesťou hĺbiť jamku do pokory, / udierať tichom do ticha – / len tak sa dotkneš slova.“ Z tohto napätého a tajomného vzťahu plynú otázky, s ktorými sa človek potrebuje vyrovnať. Básnik hľadá zmysel života a nachádza ho v Bohu, v kresťanskej viere, nádeji a láske.

Poézia navodzuje predstavu večnej Krásy, a tak vstupuje „nebo do básne“ (Volanie). Autorovi je blízke bremondovské poňatie básnictva. Henri Bremond nachádza paralelu medzi modlitbou a poéziou, básnika nazýva nedokonalým mystikom, poéziu vníma ako nenahraditeľnú súčasť životného poznania – má človeka povznášať a zušľachťovať. V tomto duchu píše aj P. Prikryl (Báseň a modlitba): „Modlitba v básni, báseň v modlitbe, / dve múdre tiché sestry. /.../ A jedna druhú vedie / až k slovkám odpovede.“ Poézia je aj za slovami a mimo slov, je vyjadrením idey, nesie posolstvo, kladie otázky a hľadá odpovede.

Dobre zvládnutý viazaný verš (v rozličných obmenách) a precízna rýmotvorba, výrazné znaky zbierky Na konci ticha, svedčia o vyspelosti básnika. Forma, jazyk a obsah sú v súlade, nič zbytočne nevytŕča. Významová línia postupuje od stvorenia a detstva cez prvú lásku, manželstvo, rodičovstvo, radosť, smútok, spomienky až k obrazom smrti a zmŕtvychvstania. Jadrom a v istom zmysle vrcholom zbierky, miestom najväčšieho tvorivého vzopätia, je Ritornelový veniec o bolesti. Autor tu použil obdobne náročnú formu ako v predchádzajúcej zbierke (veniec zložený z rispetov).

 

Volanie domova

Oravské rondely (Bratislava, Post Scriptum, 2019) završujú tvorivú púť básnika, ktorý sa postupne prepracoval od voľného verša (v debute) k viazanému veršu a k zložitejším útvarom. Vhodne zvolená forma neobmedzuje tvorcu, ovládajúceho básnické remeslo, ale ho vedie k zmysluplnosti výpovede, v rámci širšieho kultúrneho kontextu. Ako píše v doslove knižky Peter Kubica: „Všetko so všetkým súvisí, a tak i Prikrylova poézia nie je náhodná, bez literárnych i všeobecnejšie kultúrnych a hodnotovo-estetických súvislostí. Je tu prítomná, ponúkajúca niečo navyše – to čisté, čo pretrvalo dvetisíc rokov a bude tu naveky.“ Oná nenáhodnosť je potvrdená a zdôraznená vedomým nadväzovaním na tvorbu iných básnikov – v zmysle udržiavania kontinuity kultúry, ako aj v zmysle inšpiratívnych prepojení individuálnych autorských poetík, prekračujúcich generačné hranice (pripomeňme Abrahámske rondely Valentína Beniaka alebo Bardejovské rondely Svetloslava Veigla).

V rámci zvolenej formy a jednej veľkej témy, ktorou je ľudské prebývanie v priestore a čase, básnik predostiera viacero menších tém a motívov. Obsahové zameranie zbierky naznačujú názvy jednotlivých básní, hoci zväčša jednoslovné (napríklad: Drevenica, Deti, Horal, Božia muka, Návšteva, Manželstvo). V neposlednom rade je táto kniha poctou rodnej Orave. Autor nachádza krásu i tam, kde ju iní nevidia. Vo veršoch, v básnických obrazoch oživuje svet pôvodnosti a prirodzenosti, pripomínajúc nám všetkým, že pravá krása nevyrušuje, nedráždi, neznepokojuje, pravá krása obohacuje. Umenie má človeka dvíhať, alebo mu aspoň dodávať nádej, rozširovať jeho bytie v smere horizontálnom i vertikálnom. Ako v básni Chrámové okná: „To, čo je chmúrne, bude iné: / keď žobrák prijme Svetlo, hneď je kráľ. / Ako hmla ranná na krajine / sú okná všetkých Božích katedrál.“

Mám pred sebou štyri zbierky poézie Pavla Prikryla. Žiada sa mi povedať, že básne, ktoré napísal, sú čitateľsky zaujímavé, príťažlivé svojou ľudskosťou, úprimnosťou a tvarovou čistotou. Jeho poézia je v najlepšom zmysle slova zrozumiteľná, lebo je vnímavá k údelu človeka – pútnika, ktorý neraz blúdi a padá, no zakaždým chce vstať, keď zbadá „otvorené Božie dvere“ (Pieseň o viere, nádeji a láske). A tak čítajme, zahĺbme sa do tejto poézie, aby sme nestratili zo zreteľa krásu a hodnotu života.

 

Ján Maršálek


::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.