- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. marca 2024

Veľká noc 2024

 

Ľudovít Košík

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a seba samého by stratil alebo poškodil?!“ (Lk 9, 23–25)

Roku 326 sv. Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, našla v Jeruzaleme kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus, Boží Syn. Cisár dal v roku 335 na tomto mieste postaviť veľkolepú Baziliku, kde bola umiestnená časť Kristovho kríža. Druhá časť putovala do Carihradu, sídla rímskych cisárov. Cisár Konštantín Veľký si z nej ponechal iba časť a druhú časť kríža poslal do Ríma, kde bola uložená v novopostavenom Kostole svätého Kríža. V roku 614 kráľ Perzie Chosroes II. zničil Mezopotámiu, časť Sýrie a Palestínu a z Jeruzalema ukoristil mnohé poklady Cirkvi, medzi ktorými bola aj časť Kristovho kríža. Keď neskôr syn kráľa Perzie svojho otca Cosreosa II. zavraždil, požiadal rímskeho cisára Heraklia o mier a vrátil všetky ukoristené poklady Cirkvi. Vrátil aj časť Kristovho kríža, ktorú 14. septembra 629 cisár Heraklius spolu s patriarchom Zachariášom vrátili v Jeruzaleme na jeho pôvodné miesto (zivotopisysvatych.sk).

Kristov kríž, ktorý mu nepriatelia v piatok pred jeho smrťou naložili na plecia, aby s ním vyšiel na Golgotu a tam na ňom zomrel, je hlavným kresťanským symbolom, ktorý si uctievame, jeho znamením sa denne značíme, sprevádza život kresťana celým životom. V cirkevnom kalendári mal pred jeho poslednou reformou dva sviatky, po nej zostal len jeden: Povýšenie sv. Kríža (14. septembra). Osobitne v Pôste kríž ako symbol umučenia, na ktorom Ježiš Kristus dokončil svoj pozemský život, a ako symbol našej spásy kladie Cirkev do našej pozornosti a pred náš zrak. Po jeho zahalení na piatu pôstnu nedeľu sa vo veľkopiatkovej liturgii odhaľuje a osobitným spôsobom si ho potom do veľkonočnej liturgie uctievame a kľakáme si pred ním. Vo viacerých kresťanských piesňach o ňom spievame, v našich kostoloch si uctievame relikvie sv. Kríža.

Synoptickí evanjelisti píšu o potrebe prijať a niesť kríž, píše o ňom aj Pavol Apoštol vo svojich listoch a všetci evanjelisti opisujú Ježišovu smrť na Kalvárii, ako o tom počúvame v našich chrámoch vo Veľkom týždni počas čítania pašií. Niektorí by ho možno radi nahradili iným symbolom a odstránili ho zo života kresťanov, alebo ho vôbec nespomínajú, kríž je hlavným symbolom našej kresťanskej identity. Ním sme značení pri prijímaní sviatostí a svätenín, on je na kresťanských oltároch i v našich domácnostiach, naše kresťanské zhromaždenia i modlitby začíname a končíme znakom kríža, kríž je na začiatku našich kresťanských sprievodov, ba i našu štátnu zástavu zdobí kríž a je v našom štátnom znaku.

Život človeka bez kríža je nemožný. Záleží na každom z nás, ako sa ku krížu postavíme, či ho prijmeme, alebo ním pohrdneme, či ako Mária, Ján Apoštol a niekoľko Ježišovi verných budeme s Kristom bdieť pri jeho kríži, alebo pôjdeme s davom tých, ktorý ho chceli umlčať a ukrižovať. Ako sa postavíme aj k nášmu krížu, ktorý máme denne brať na svoje plecia a niesť ho, a tak kráčať za Kristom, či ho prijmeme, alebo sa mu budeme brániť a pod hlavičkou výhovoriek, klamstiev, podvodov, chvíľkového šťastia ho budeme odmietať; či ho prijmeme, alebo či pôjdeme cestou tohto sveta prázdnoty a povrchnosti, materiálnych starostí, na ktorú nás navádzajú mocní a bohatí či naše okolie a hľadať šťastie tam, kde ho nie je možné nájsť, v bohatstve, sláve, konzume, pôžitkoch, pohodlí...

Ján Pavol II. povedal: „Bez kríža lásku nenájdeš, kríž bez lásky neunesieš.“ Kristov kríž je nástrojom nášho vykúpenia, nie je znamením konca, po ňom nasleduje víťazstvo a oslávenie. Pripomína nám aj to, že utrpenie, bolesť a smrť patria k nášmu životu, ale nie sú jeho cieľom. Nie je im možné sa celkom vyhnúť, ale môžu nás posilniť, usmerniť k cieľu, ktorým je naše stretnutie  s Bohom vo večnosti. Tento cieľ máme mať na zreteli počas celého života, k nemu máme smerovať svojím čnostným životom, zachovávaním prikázaní, budovaním vzťahu lásky s Bohom i ľuďmi, službou, obetou... Práve Veľký pôst je obdobím, keď si máme viac uvedomovať našu konečnosť na tomto svete a potrebu konať pokánie a žiť podľa Ježišových pravidiel.

Kristus je ten istý včera i dnes a pozýva nás k radostnému životu s ním. Ak chceme byť s Kristom oslávení, musíme prijať aj jeho cestu k nemu a jej súčasťou je aj kríž. Apoštol Pavol napísal: „Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť“ (Rim 6, 8). Kríž je aj znamením nášho víťazstva. My vieme, že po Veľkom piatku nasleduje Veľkonočná nedeľa. Nech nás aj tohtoročné veľkonočné sviatky posilnia a upevnia na našej ceste nesenia kríža vo vedomí, že nič nie je pre nás cennejšie ako náš naplnený život s Kristom, ktorý vedie k nášmu osláveniu a radosti vo večnosti. V tomto duchu konajme skutky kajúcnosti, zdokonaľujme sa cez modlitbu, pôst a almužnu v Pôstnom období, aby sme nielen tu na zemi, ale aj vo večnosti mohli radostne spievať Aleluja.

Milí priatelia, prajem Vám radostné a požehnané veľkonočné sviatky.

 

Ľudovít Košík

Skalica, Veľká noc 2024


::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.