- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. júna 2024

O pravej realite

 

Rio Preisner: Trialogy o toleranci, skutečné skutečnosti a Evropě

Praha, Cherm, 2016

Český filozof, esejista, básnik, prekladateľ Rio Preisner (1925–2007) vyštudoval germanistiku a anglistiku, po ukončení vysokoškolských štúdií pracoval ako učiteľ, redaktor a prekladateľ. V rokoch 1952–54 vykonával službu v PTP. V roku 1968 sa s rodinou nevrátil z dovolenky v Juhoslávii a cez Rakúsko a Nemecko odišiel do USA, kde pôsobil ako pedagóg-germanista, neskôr v pozícii riadneho profesora. Je autorom množstva filozofických, esejistických a básnických diel (Kritika totalitarizmu, Kultúra bez konca, Česká existencia, O živote a smrti konzervativizmu, básnický súbor Visuté mosty a ďalšie).

Trialógy, ktoré R. Preisner začal písať na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, sú komponované ako rozsiahle rozhovory medzi tromi študentmi: socialistom, liberálom a konzervatívcom. Pravda, autor nezaprel svoju ideovú orientáciu, bol zásadovým katolíckym intelektuálom, preto je konzervatívna línia týchto rozhovorov literárne, filozoficky, argumentačne najsilnejšia, najlepšie prepracovaná; a z nášho pohľadu si zaslúži najväčšiu pozornosť.

Predmetné vydanie obsahuje päť trialógov: O celách a zámcích v říši tolerance, O skutečné skutečnosti, O přírodě, démonech a hospodářství, Od moderny k postmoderně, Evropa, Rusko, světovláda a opuštěnost křesťana. Ide o ich prvé knižné publikovanie. Súčasťou zväzku je doslov Jana Šulca, fragmenty z rozhovoru s R. Preisnerom (rozhovor sa udial v roku 1992, pripravil ho Miloš Doležal), edičná poznámka a stručný medailón o autorovi.

J. Šulc výstižne charakterizuje životné postoje a tvorbu R. Preisnera, píše o jeho mimoriadnej rozhľadenosti, sčítanosti a širokej vzdelanosti, ku ktorej dospel z veľkej časti samoštúdiom v časoch socializmu, keď boli možnosti bádania značne obmedzené, spomína popritom niektoré drobné epizódy, dotvárajúce obraz Preisnera ako mysliteľa a obhajcu tradičných hodnôt (po skončení Druhého vatikánskeho koncilu so slzami v očiach povedal, že zrušením latinskej liturgie dal koncil zelenú likvidácii kresťanstva; o desaťročia neskôr, keď uvidel v obchode muža s vlasmi prefarbenými nazeleno, zareagoval slovami, že je to znak konca západnej civilizácie). A pripomeňme ešte aspoň jednu myšlienku zo spomenutého rozhovoru – jeho reakciu na silnejúce herézy, socialistické utópie a sekularizmus (prekladáme z češtiny): „Dnes treba byť soľou zeme, byť slaný skrz-naskrz, byť ako krištáľ. Ono to nie je jednoduché, ale čo dnes nie je čisté, nevydrží...“

Preisnerove texty sú percepčne náročné, vyžadujú od čitateľa istú pripravenosť a sústredenosť, ochotu predierať sa húštinou myšlienok, postrehov, námietok, poznámok a odkazov, vyžadujú takrečeno prijatie pozvania na „sympózium“ o vážnych náboženských, filozofických, kultúrnych či politických témach. Zrejmou ambíciou autora bolo ukázať a osvetliť „skutočnú skutočnosť“ v protiklade s omylmi aj klamstvami novovekého myslenia.

V trialógoch čítame, že „konzervativizmus je nemysliteľný bez viery v metafyzický zmysel dejín“, inak ide len o napodobeninu konzervativizmu. Ak z úvah o živote vylúčime „mystérium stvorenia“, prídeme k absurdnosti vesmíru a všetko sa začne rozplývať v relativizme, stratíme pôdu pod nohami. Inak povedané: „Bez transcendencie skončí všetka stvorená skutočnosť i so svojimi dejinami v čiernom otvore ničoty.“

V trialógu Od moderny k postmoderně R. Preisner z pozície konzervatívca v niekoľkých bodoch pomenúva prejavy prebiehajúcej svetovej revolúcie: 1. demontáž cirkvi a kresťanstva; 2. vyhladzovanie ľudí na celom svete centrálne organizovaným potratárstvom; 3. demontáž rodiny; 4. devastácia všetkých druhov umenia; 5. zdeformovanie školského systému, ktorý vychováva mládež tak, aby v tom všetkom videla boj za ľudské práva. Tu autor naozaj pregnantne zachytil hlavné črty autodeštrukcie postmodernej spoločnosti opierajúcej sa o falošné chápanie ľudských práv a falošný humanizmus, ktorý v dôsledku človeka neguje, a to z nízkych ideologických a politických pohnútok, „v mene džungle, humusu“.

Ľudia dnes nechcú uctievať Boha, zato bežne uctievajú bôžikov a démonov. Ale konzervatívec v trialógoch zdôrazňuje, že kresťan nie je, respektíve nemal by byť pokrytec ani dialektik, jeho poslaním je pevne a jednoznačne uplatňovať vieru v Ježiša Krista, nepodliehať dobovým manierom a sekularizačným tendenciám – o to viac, že aj v Cirkvi sú zreteľné prejavy krízy.

Dialogická forma rozpravy má vo filozofii dlhú tradíciu. Umožňuje pozrieť sa na vec z viacerých strán, prehĺbiť poznanie a chápanie problému, má však svoje limity. Ako čítame, dialóg „môže vytýčiť styčné body a zásadné rozdiely, ale nemôže vyriešiť spor“. R. Preisner, vedomý si veľkosti sporu našich čias, ktorý nadobudol obludné rozmery „neviditeľného gulagu postmoderny“, vidí cestu nádeje v poctivej filozofii, v rýdzom konzervativizme a v úprimnom hľadačstve Pravdy, hľadačstve rešpektujúcom overené hodnoty a pevné orientačné body, pričom v jeho chápaní pravým stredom ľudských dejín je vtelené Slovo – Ježiš Kristus, ktorého vláda je bez konca.

 

Ján Maršálek


::

Uvažujeme o stave sveta:

Spoločnosť bez svetla

Úvahy o etike a mravnosti

Spoločnosť bez hanby


::

Prosíme, nebuďte ľahostajní.
Postavte sa za pravdu, vyjadrite svoj názor – napríklad formou komentára pod článkom.

Ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície, prihláste sa
na odber e-mailového mesačníka: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.