- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. septembra 2015

Ako čeliť islamskej hrozbe?

Karol Dučák
Táto otázka čoraz viac znepokojuje milióny kresťanov v Európe, zaplavovanej vzrastajúcim počtom imigrantov z Afriky a iných kútov planéty, medzi nimi množstvom moslimov. Práve moslimovia naháňajú Európanom najväčší strach, najmä v súvislosti s vyčíňaním teroristov Islamského štátu. Správanie týchto moslimských fundamentalistov, vraždiacich a terorizujúcich inovercov, vzbudzuje oprávnenú hrôzu nielen u všetkých, ktorí nevyznávajú islam, ale aj mnohých moslimov, ktorí zločiny v mene islamu odmietajú. S pribúdajúcim množstvom teroristov a v súvislosti s narastaním násilia, ktorého sa dopúšťajú, je namieste otázka: Ako sa ubrániť militantnému islamu?

Možností je viacero. Najčastejšie sa hovorí o vybudovaní akejsi pomyselnej hrádze, ktorá by nás od moslimov oddelila. Preložené do praktickej reči by to znamenalo zabrániť moslimom vstúpiť do Európy, zastaviť prúd prisťahovalcov na hraniciach, proste oddeliť náš kresťanský svet od toho moslimského. Druhou možnosťou je vojenské riešenie, na ktoré poukazuje trebárs LifeNews Slovakia (porov. Sv. Fernando: Ukážkový príklad medzináboženského dialógu. In: LifeNews Slovakia).
Tu sa však natískajú ďalšie otázky: Zachráni nás takýto prístup? A ak áno, na ako dlho? Islamu sa možno dočasne brániť so zbraňou v ruke, nemožno ho však definitívne poraziť vojenskou silou.
Zaiste, nemožno spochybniť právo na obranu vlasti so zbraňou v ruke pred ohrozením zo strany akéhokoľvek útočníka. Ba dokonca je nielen právom, ale aj morálnou povinnosťou použiť primerané prostriedky na ochranu obyvateľov pred akútnou hrozbou zvonku. Zvlášť dôležité je to v prípade ochrany pred islamom, pretože tu ide nielen o záchranu životov, ale aj o záchranu kresťanských hodnôt, ktoré sú najcennejším pokladom kresťanskej Európy, v súčasnej dobe tak veľmi ohrozenej už nielen zvonka, ale omnoho viac zvnútra, zo strany liberálov všetkého druhu.
Na druhej strane však predstava, že sa islamu ubránime silou, vojenskými prostriedkami či izoláciou pred moslimským svetom je iluzórna a z tohto dôvodu aj veľmi nebezpečná. Veď moslimov je dnes viac ako katolíkov, hoci Katolícka cirkev zviedla už toľko víťazných bitiek proti moslimom, islam aj naďalej nebezpečne expanduje. Podľa jednej štúdie renomovanej americkej organizácie Pew Research Center by sa o 55 rokov mal počet moslimov v celosvetovom meradle vyrovnať počtu kresťanov. Obe tieto náboženstvá by mali podľa prognóz tvoriť v roku 2070 približne 32 percent z celkového počtu obyvateľstva našej planéty a v ďalšom období by moslimovia dokonca mali získať početnú prevahu nad kresťanmi.
Takýto vysoký prírastok počtu moslimov sa pripisuje predovšetkým vyššej miere pôrodnosti moslimskej populácie. Kresťania z vyspelých krajín nechcú mať početnejšie rodiny, hoci sú relatívne bohatí, ale moslimovia sa neboja mať viac detí, aj keď sú chudobnejší. Preto nás kresťanov ubúda, kým moslimov pribúda. Zvlášť situácia v Európe je katastrofálna. Podľa štúdie bude Európa jediným kontinentom, na ktorom počet obyvateľov klesne. Ešte rýchlejším tempom sa však v uvedenom období zmenší kresťanská populácia (porov. The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050). Hodnovernosť predpovedí uvedenej americkej štúdie je síce diskutabilná, avšak dôvody na znepokojenie tu určite sú.
Ako teda predísť tejto nežiaducej vízii? Predovšetkým návratom Európanov k tradičným kresťanským hodnotám! Nie je vylúčené, že zločiny islamských teroristov sú Božím varovaním pre nás kresťanov, aby sme sa spamätali, kým nie je neskoro. Naša viera sa vyprázdňuje, chladne. Európa sa zrieka svojho kresťanského dedičstva, a tým sama ohrozuje vlastnú existenciu. Je najvyšší čas vrátiť sa ku kresťanským koreňom našej civilizácie, kým ešte nie je neskoro.
Okrem toho je však nutné správne sa postaviť zoči-voči islamu. Ak tak chce katolík učiniť, musí si uvedomiť, že cieľ kresťanstva sa od najstarších čias nezmenil. Pán Ježiš povedal: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 19–20).
Naším zámerom musí byť teda privádzať všetkých ľudí – a teda aj moslimov – k jedine pravej katolíckej viere. Zaväzujú nás k tomu aj dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Veď koncilová deklarácia Dignitatis humanae jasne uvádza: „Tento posvätný cirkevný snem predovšetkým vyhlasuje, že sám Boh dal poznať ľudstvu cestu, po ktorej ľudia, slúžiac mu, môžu v Kristovi dosiahnuť spásu a blaženosť. Veríme, že toto jediné pravé náboženstvo sa uskutočňuje v katolíckej a apoštolskej Cirkvi, ktorú Pán Ježiš poveril, aby ho šírila medzi všetkými ľuďmi, keď povedal apoštolom: ,Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal´ (Mt 28, 19–20). A všetci ľudia sú povinní hľadať pravdu, najmä v tom, čo sa týka Boha a jeho Cirkvi, a keď ju poznali, prijať ju a zachovávať“ (Druhý vatikánsky koncil, deklarácia Dignitatis humanae, č. 1).
A v inom dokumente koncilu sa uvádza: „Katolícka cirkev, ktorú Kristus Pán založil, aby priniesla spásu všetkým ľuďom, má naliehavú povinnosť ohlasovať evanjelium“ (Druhý vatikánsky koncil, dekrét Inter mirifica, č. 3).
V zmysle koncilových dokumentov je teda Katolícka cirkev povolaná prinášať spásu všetkým ľuďom, teda aj moslimom. Lenže ak sme povinní privádzať moslimov k jedine pravej viere, nemôžeme to robiť tak, že sa od nich izolujeme, dištancujeme. Takto zastaviť hrozbu islamu nemožno! To by totiž bola cesta do záhuby. Pasívna ochrana je nefunkčná. Na jej miesto musí nastúpiť aktívna ochrana.
Najlepšia obrana je útok! A najlepší útok je ten bezo zbraní, so Svätým písmom v ruke a láskou v srdci. Áno, potrebujeme aj ozbrojených bojovníkov pre prípad priameho fyzického ohrozenia kresťanského sveta, no ešte naliehavejšie potrebujeme armádu misionárov so Svätým písmom v ruke a srdcom prekypujúcim láskou, pred ktorou ustúpi aj obava z mučeníckej smrti.
Islam nebude porazený dovtedy, kým sa nám nepodarí čo najviac moslimov priviesť ku konverzii na katolícku vieru. Väčšmi ako križiakov, ozbrojených zbraňami a zabíjajúcimi telo, potrebuje Katolícka cirkev križiakov bez meča! Takých, ako bol svätý František z Assisi. Zakladateľ františkánskej rehole „odmietol myšlienku križiackych výprav, ktoré boli namierené proti moslimom a nie medzi nich“ (Bučko, L. Na ceste k oslobodeniu. Základy misiológie, s. 290).
Už vtedy hľadal cestu dialógu s moslimami a „pri piatom križiackom ťažení proti mestu Damiette v delte Nílu (1217–1221) vyhľadal egyptského sultána, aby s ním viedol rozhovor o otázkach viery... Križiak bezo zbraní! To bola cesta ukazujúca do budúcnosti – i keď moslimovia sa nemienili vzdať svojej viery“ (Kronika křesťanství, s. 178).
Svätý František neviedol dialóg s moslimami v snahe hľadať kompromisy medzi kresťanstvom a islamom, ale bol vedený snahou spoznať moslimov, získať si ich srdcia a postupne ich priviesť ku katolíckej viere. To isté musí byť našou úlohou aj dnes. Dialóg Katolíckej cirkvi s islamom nespočíva v snahe postaviť obe náboženstvá na rovnakú úroveň, alebo, nedajbože, zjednotiť ich, ale v snahe uľahčovať moslimom cestu ku konverzii na katolícku vieru. Nemôže byť naším poslaním šírenie nenávisti k moslimom a izolovanie sa od nich, ale naopak, sme povinní ísť medzi nich, vysvetľovať im dokonalosť katolíckej viery a presvedčiť čo najväčší počet z nich, aby sa stali katolíkmi. Tak ako sa o to usiloval už pred mnohými storočiami svätý František z Assisi.
Ak by dnes Ježiš Kristus prišiel medzi nás, určite by nám povedal: Vašou úlohou nie je dištancovať sa od moslimov ani šíriť nenávisť voči nim, ale hlásať im moje evanjelium lásky medzi nimi. Privádzajte moslimov ku mne! To je vaša úloha!
Musíme však ísť k nim s láskou v srdci, akokoľvek ťažké to je. Ježiš nám prikazoval milovať aj nepriateľov slovami: „Ale ja vám hovorím: ,Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach´“ (Mt 5, 44–45).
Ilustračná snímka
JM - PriestorNet
Práve tým Sväté písmo vysoko prevyšuje Korán! Pán Ježiš miluje moslimov mimoriadnou láskou a veľmi často ich oslovuje. Dokonca aj tých najkrutejších bojovníkov Islamského štátu. Jeden z nich, predtým než zabil istého kresťana, dostal od neho Bibliu, ktorú potom začal čítať. V noci sa mu vo sne zjavil Ježiš Kristus a požiadal ho, aby ho nasledoval. Muž potom oznámil svoj príbeh pracovníkom organizácie Mládež s misiou (YWAM) a prehlásil, že sa chce stať Kristovým nasledovníkom a učeníkom. Jeden z lídrov tejto misijnej organizácie Kevin Sutter vyhlásil, že medzi moslimami je mimoriadny hlad po duchovných veciach (porov. Ostrovská M.: Bojovník ISIS sa stal kresťanom. Vo sne ho varoval Ježiš. In: Postoy.sk).
S takýmito udalosťami sa doslova roztrhlo vrece. Konverzie moslimov na kresťanstvo sa stávajú masovým javom. Milióny moslimov na celom svete každoročne konvertujú na kresťanstvo, pretože v ňom nachádzajú neopakovateľnú životodarnú silu. Nemôžeme sa preto od moslimov izolovať a vybudovať hrádzu medzi nimi a nami, pretože tak nesplníme misiu, na ktorú nás Kristus povolal. A naopak, ak presvedčíme čo najviac moslimov, eliminujeme jednak hrozbu islamu pre kresťanský svet a zároveň budeme plniť evanjelizačnú misiu medzi inovercami. Skeptici budú zaiste namietať, že takéto poslanie je nereálne, avšak zo sveta prichádzajú povzbudivé správy o náraste konverzií moslimov na kresťanstvo, ktoré potvrdzujú efektivitu evanjelizácie medzi moslimami.
Najnovšia explózia konverzií moslimov na kresťanstvo nastala v dôsledku teroru moslimských fanatikov. Nie všetci moslimovia sú zákerní vrahovia. Sú medzi nimi aj milióny ušľachtilých ľudí, hľadajúcich pravú vieru, a to je nádej pre celý svet. Konfrontácia s brutálnymi zločinmi v mene islamu, aké pácha napríklad Islamský štát, vyvoláva u mnohých moslimov zdesenie. Začínajú si klásť otázky, či možno v mene viery páchať takéto činy.
Francúzsky portál L´observatoire de la christianophobie prináša informácie o explózii konverzií moslimov v Alžírsku. Jeden krátky príspevok s príznačným názvom Algérie: plus de 8 000 conversions de musulmans au christianisme (Alžírsko: viac než 8 000 konverzií moslimov na kresťanstvo) odhaľuje masové rozmery konverzií v tejto severoafrickej krajine. Podľa tohto článku len za jeden týždeň konvertovalo na kresťanstvo v Alžírsku, predovšetkým v oblasti Kabylie, okolo 8 000 moslimov.
Ten istý portál prináša navyše článok s názvom Algérie: des conversions par milliers? (Alžírsko – konverzie po tisícoch?), v ktorom podrobnejšie mapuje situáciu v tejto najväčšej krajine afrického kontinentu. Ako sa uvádza v článku, s odvolaním sa na Aliho Khidriho, výhradného distributéra Biblie v krajine, tisíce alžírskych moslimov cítia rozčarovanie z tzv. Arabskej jari a zo vzostupu militantného islamu. Khidri je zavalený objednávkami, kanceláriu Biblickej spoločnosti Alžírska mesiac čo mesiac obliehajú stovky ľudí. Navyše – ako uvádza Khidri – tisícky moslimov prichádzajú do kostolov, pretože túžia dozvedieť sa viac o kresťanskej viere.
Podľa tohto distributéra Biblie moslimovia v súčasnosti skúmajú svoju vieru pre hrozné činy spáchaným v mene islamu. Evidentne má pritom na mysli zločiny Islamského štátu. Khidri doslova hovorí: „Stále viac a viac ľudí si myslí, že toto je pravá tvár islamu“ (citované podľa: Algérie: des conversions par milliers? In: L´observatoire de la christianophobie).
Podľa Biblickej spoločnosti žije v Alžírsku 100 až 200 tisíc kresťanov. Vláda naproti tomu uvádza, že kresťanov je v najväčšej africkej krajine až 600 000. Khidri to však považuje za prehnané číslo a podozrieva vládu zo zámeru vyvolávať strach. Získať presné údaje je však prakticky nemožné, pretože kresťania v Alžírsku nemajú dovolené verejne vyznávať svoju vieru. Každopádne však bolo v roku 2013 zaznamenaných viac ako dve tisíc krstov.
Khidri dodáva, že mnohí konvertiti sa snažia priviesť ku kresťanstvu svojich spoluobčanov tým, že produkujú televízne vysielanie na propagáciu Biblie, pričom využívajú znalosť Koránu. Prisťahovalecké moslimky sú podľa distribútora Biblií priťahované ku kresťanstvu vďaka rešpektu, ktorý Ježiš Kristus prejavoval voči ženám (porov. Algérie: des conversions par milliers? In: L´observatoire de la christianophobie).
Masové rozmery nadobúdajú konverzie moslimov ku kresťanstvu aj v severnom Iraku, ako o tom informuje katolícka spravodajská agentúra Kath.net. V článku s názvom Wie IS-Kämpfer Christen werden (Ako sa bojovníci IŠ stávajú kresťanmi) sa doslova píše, že medzi konvertitmi sú dokonca aj „bojovníci teroristickej organizácie Islamský štát, ktorí pre svoju novú vieru ohrozujú aj vlastný život. Sú rozčarovaní a vydesení barbarstvom IŠ. Niektorým sa Ježiš Kristus aj osobne zjavil. Informujú o tom internetové noviny Christian Post s odvolaním sa na bývalých moslimov v oblasti konfliktu“ (Wie IS-Kämpfer Christen werden. In: kath.net. Katholische Nachrichten).
Medzi státisícami ľudí, ktorých IŠ vyhnal z ich domoviny, sú okrem kresťanov a jezídov aj umiernení moslimovia. Ako Kath.net s odvolaním sa na Christian Post uvádza ďalej, tisíce inovercov nachádzajú cestu ku kresťanskej viere. Patrí k nim aj Iračan Barazan Azeezi, ktorý sa dal vyškoliť na imáma a neraz kázal o Koráne. Vždy sa však obával Alaha a mal pocit, že mu čosi chýba. Zlom nastal, keď sa mu vo sne zjavil Ježiš Kristus a ukázal mu, že túži po Ježišovej láske a pokoji. Azeezi vyhľadal Bibliu a pustil sa do jej čítania. Postupne spoznával pravdu a zamiloval si „pravého Boha“. No po svojej konverzii zažil to, čo zažívajú takmer všetci bývalí moslimovia po svojom obrátení. Jeho rodina ho najprv vyhlásila za blázna a potom sa ho pokúšala pripraviť ho o život. Podľa islamského náboženského práva šaría je totiž usmrtenie trestom pre moslima za zmenu náboženstva. Ako však uvádza Azeezi, aj takúto vysokú cenu sú mnohí konvertiti ochotní zaplatiť po spoznaní Ježiša Krista (porov. Wie IS-Kämpfer Christen werden. In: kath.net. Katholische Nachrichten).
Ježiš oslovuje niektorých bojovníkov IŠ. Jednému z nich sa zjavil ako mimoriadne silné svetlo, ktoré zbadal v severoirackom meste Mosul pre vyše rokom. Bojovníci IŠ po dobytí mesta zničili kostoly a jeden u nich potom večer uzrel veľmi jasné svetlo, ktoré sa mu dalo spoznať ako Ježiš. Vtedy ho tento bojovník prijal za svojho Pána a Spasiteľa. Aj iným sa Ježiš zjavil a uzdravil ich. Podľa údajov novín v severnom Iraku sa približne tisíc bývalých moslimov schádza na bohoslužby v arabskom jazyku. Iní kladú otázky o význame Ježiša a Biblie. Teror IŠ a rastúci útlak na Strednom východe je podľa názoru Azeeziho znamením duchovného boja o srdcia tamojších ľudí (porov. Wie IS-Kämpfer Christen werden. In: kath.net. Katholische Nachrichten).
Dodajme ešte, že zvlášť ohrozená je Katolícka cirkev, ktorá trpí najväčším prenasledovaním zo všetkých svetových náboženstiev a kresťanských cirkví. Najväčšiu hrozbu pre našu Cirkev predstavuje militantný islam. Nemôžeme očakávať, že sa to v dohľadnej dobe zmení. No nemôžeme ani čakať so založenými rukami.
Obrana proti expanzii islamu musí viesť dvoma cestami. V prvom rade je nevyhnutné, aby sme sa zmenili my katolíci. Kríza viery, ktorá postihla obzvlášť Európu, je pre nás vážnou hrozbou. Je potrebné, aby každý v rámci svojich možností urobil všetko preto, aby Katolícka cirkev znovu získala príťažlivú tvár, ktorá by priťahovala inovercov a motivovala ich ku konverzii na katolícku vieru. Súčasne s tým sa musí zintenzívniť misionárska činnosť a medzináboženský dialóg našej Cirkvi vo svete. Jeho cieľom je ukazovať hľadajúcim cestu k pravej katolíckej viere. Aj moslimom. Mnohí z nich neúnavne hľadajú svetlo, Ježiša Krista. Pomôžme im ho nájsť!


Použitá literatúra
1. Algérie: des conversions par milliers? In: L´observatoire de la christianophobie. Dostupné na internete: christianophobie.fr .
2. Algérie: plus de 8 000 conversions de musulmans au christianisme. In: L´observatoire de la christianophobie. Dostupné na internete: christianophobie.fr .
3. Bučko, L. Na ceste k oslobodeniu. Základy misiológie. Nitra: Spoločnosť Božieho slova, 2003. 549 s. ISBN 80-85223-34-1.
4. Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2008. 847 s. ISBN 978-80-7162-738-8.
5. Kronika křesťanství. Praha: Fortuna Print : Knižní klub, 1998. 462 s. ISBN Fortuna Print 80-86144-23-2; ISBN Knižní klub 80-7176-837-5.
6. Ostrovská M. Bojovník ISIS sa stal kresťanom. Vo sne ho varoval Ježiš. In: Postoy.sk. Dostupné na internete: postoy.sk/content/bojovnik-isis-konvertoval-na-krestanstvo-vo-sne-ho-varoval-muz-v-bielom.
7. SVÄTÉ PÍSMO STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA. Deviate vydanie. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2007. 2331 s. ISBN 978-80-7162-652-7.
8. Sv. Fernando: Ukážkový príklad medzináboženského dialógu. In: LifeNews Slovakia.  Dostupné na internete: lifenews.sk/content/sv-fernando.
9. The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050. Dostupné na internete: www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050.
10. Wie IS-Kämpfer Christen werden. In: kath.net. Katholische Nachrichten. Dostupné na internete: www.kath.net/news.

2 komentáre:

  1. Islam má rôzne podoby, meniace sa v priestore a v čase. Aj z tohto pohľadu sú potrebné dve veci. Za prvé moslimov milovať a za druhé zachovať si voči nim ostražitosť.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Karol Dučák24.10.15

    Veľmi dobrý návod ako čeliť islamskej hrozbe od bývalého moslima:http://www.denik.cz/z_domova/drive-muslim-dnes-krestan-salman-hasan-uzdravil-me-buh-ne-allah-20151020-u4mo.html.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.