- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. apríla 2018

Dobrý pastier


Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. (Jn. 10, 11)
Ja som dobrý pastier, poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. (Jn 10, 14–15)
Ľudovít Košík

Štvrtá veľkonočná nedeľa býva označovaná aj ako Nedeľa dobrého pastiera a naša pozornosť je smerovaná na našich pastierov – kňazov, i na tých, ktorí sa na toto povolanie pripravujú, a prosby o to, aby sme takýchto pastierov mali dostatok.
Kto by nepoznal ten pohľad v horách, kde už nie je úrodná pôda, ako spásajú ešte niečo zelené stáda oviec – a tie majú pastiera, ktorý ich vedie a o ne sa stará, vytvára a stráži stádo a takto je on, aj ovce, na úžitok spoločnosti.

Tento obraz pastiera a stáda bol známy v Izraeli od počiatku. Už v prvých Mojžišových knihách sa s ním opakovane stretávame. Patriarchovia Izraela, Abrahám, Jakub a jeho synovia boli pastiermi. Kto by nepoznal aspoň úvodné slová 23. žalmu: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba...“
Pojem pastiera a oviec poznajú aj proroci. Dávid bol pastierom predtým, než sa stal izraelským kráľom. Známy je text proroka Ezechiela, ktorý varuje pred zlými pastiermi: „Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. Ako si pastier navštívi stádo, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý deň... Sám budem pásť svoje ovce a sám ich dám do košiara, hovorí Pán Boh. Stratené vyhľadám, odohnané zavrátim, poranené obviažem, nemocné posilním, vykŕmené a nemocné ochránim a budem ich pásť svedomito“ (Ez 34, 11–16).
Vieme o pastieroch, ktorí boli v Betleheme pri Ježišovom narodení, ako prví z ľudí, ktorí ho videli a počuli hlas anjelov (Lk 2, 8 a nasl.). Ježiš sám o sebe hovorí, že on je dobrým pastierom. Iste boli aj v Izraeli zlí pastieri, nebezpeční pre ovce aj pre spoločnosť. Ježiš aj v podobenstvách rozvinul osobu dobrého pastiera, ktorý neváha hľadať zatúlanú ovečku. V Biblii je slovo pastier spomenuté viac než stokrát.
Nezodpovednosť pastiera môže spôsobiť mnohé škody, ktoré je ťažké napraviť, ba až nemožné. Preto je potrebné venovať sa tomu, aby pastier bol verný, zodpovedný, obetavý, aby ovce poznal a mal ich rád. Obraz Ježiša ako pastiera uprostred stáda, alebo s ovečkou na pleciach, poznáme z mnohých obrazov a sôch. Tento obraz dobrého pastiera mi utkvel v pamäti ako najvýraznejší Ježišov obraz z rokov môjho detstva, keďže ho starí rodičia mali na domácom oltári. Ježiš  učí, vedie, stará sa, obetuje sa a neváha aj život položiť za svoje ovce.
V dvetisícročnej tradícii Cirkvi tento obraz dobrého pastiera je pripisovaný a priznávaný aj  biskupom a kňazom, ktorí pri poslednej večeri sprostredkovane prevzali zodpovednosť za vedenie „Ježišovho stáda“, za vedenie Cirkvi. Beda bolo obci, spoločenstvu, ak žil kňaz nezodpovedným životom, ak mu viac záležalo na sebe ako na ovciach, ak hľadal vlastné naplnenie, vlastné oslávenie viac ako Božiu slávu, ak presadzoval namiesto Božej vôle vlastné predstavy, ak evanjeliové pravdy zastieral vlastnými názormi... Všetci tým trpeli.
Asi sa nedá zabrániť tomu, aby niekto Ježiša zradil, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka! A osobitné beda, ak zrádza stádo jeho pastier. Škody, ktoré svojou nezodpovednosťou napácha, sú oveľa väčšie, ako keď zradí ten, kto nesie zodpovednosť len za seba, kto nie je pastierom veľkého stáda. V Cirkvi sme zažili rozličné zlyhania pastierov. Počas jej dejín už zradili mnohí kňazi, biskupi, pápeži. Dôsledky mnohých zrád nesieme aj v súčasnosti.
Nám je potrebné byť verní Kristovi, ktorý je dobrým pastierom a  vzorom každému, kto nás vedie po ceste k večnosti; on dal za nás na kríži svoj život, za nás sa obetoval a potom vstal z mŕtvych, odišiel do neba, aby nám pripravil miesto. A treba sa nám varovať pred pastiermi, ktorí rozoštvávajú stádo, na druhej strane podporovať a modliť sa za pastierov, ktorí sú verní, ktorí sa obetujú, starajú, učia, vedú, pracujú, slúžia... čo v dnešnej dobe vplyvu masmédií nemusí byť jednoduché rozoznať.
Treba nám byť dobrými pastiermi v úsekoch, ktoré sú nám zverené. Vo vedúcich pozíciách je možné byť despotom a dokazovať vlastnú moc a silu a podporovať rozličné podvody a čierne obchody, a je možné byť čestným, spravodlivým, láskavým lídrom. Každému z nás je v určitých úlohách zverená aj úloha pastiera. Manželia, otcovia, učitelia, lekári, majstri, riaditelia, starostovia, majstri, podnikatelia, obchodníci, vedúci, manažéri... Aj nám je zverená rozličná miera zodpovednosti za iných. Dokážeme ju zobrať na seba ako Ježiš a budeme viesť k Bohu a k spáse tých, ktorí sú nám zverení, budeme verní hodnotám Božieho Kráľovstva, ako nás učil Ježiš, a keď pôjde o vernosť Bohu a človeku, až po obetu vlastného života?! 
Modlime sa za dobrých pastierov Cirkvi. Buďme sami dobrými pastiermi, učme sa tomu od Ježiša a prosme si od neho silu, aby sme to vedeli aj v Cirkvi aj v ľudskej spoločnosti.    hodnoty, ktoré platia vždy. Boží zákon i zákony prírody platia v každej dobe. Ježiš, aby objasnil pravdy Božieho kráľovstva, často bral obrazy z prírody, ktoré ľudia poznali. Ježiš nás učí pravde. On je dobrý pastier, aj my sa môžeme učiť od neho, ako byť dobrými pastiermi v Cirkvi i vo svete.

Ľudovít Košík
::
Odporúčané:
::
Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.