- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. februára 2023

Obrana konzervativizmu

 

ZÁPISNÍK (6/2023)

Žijeme v časoch novodobého babylonského pomätenia. Francúzsky teológ a kazateľ jezuita Henri Pinard de la Boullaye to výstižne vyjadril už v roku 1929, keď prednášal v parížskom chráme Notre-Dame. V úvodnej konferenčnej reči vtedy konštatoval, že duchovný a hodnotový zmätok takzvanej modernej doby „siaha až do najintímnejších záhybov sŕdc“, prejavuje sa v každej oblasti, komplikuje vzťahy, narúša zdravie, sťažuje možnosť dohody a spolupráce, ale najmä obracia naruby zmysel života: „V tomto poľutovaniahodnom zmätku triumfujú skeptici.“ A možno dodať, že popri skeptikoch zo situácie ťažia ľudia s nečistými úmyslami, ktorým vyhovujú mútne vody protirečení, sporov a neistoty.

Príčin onoho pomätenia je viac. Predovšetkým treba spomenúť materializmus. Materializmus popiera duchovnosť, popiera metafyzický rozmer bytia, vedie k nezdravému egoizmu a ku konzumnému spôsobu života, v konečnom dôsledku oberá človeka o perspektívu, o vieru aj identitu. Z materialistického racionalizmu sa postupom času, s rastúcim sklamaním, neúspechmi a zlyhaniami, stal agnosticizmus. Viera v rozum je spochybnená, spochybnené je napokon takmer všetko, čo bolo kedysi v úcte, a tak zostáva už iba neviera, cynizmus, nepokoj alebo ľahostajnosť – a, pravdaže, zábava, pohodlie, užívanie si ako únik pred tragikou existencie.

 

Konzervativizmus ako odpoveď

Britský filozof Roger Scruton prezentoval názor, podľa ktorého sú dnes dobré veci, zdedené po predkoch, vážne ohrozené. A konzervativizmus predstavuje rozumnú odpoveď na toto ohrozenie, lebo potvrdzuje a chráni to, čo je dôležité, cenné, čo potrebujeme, aby sme mohli dôstojne a plnohodnotne žiť. V situácii, keď je tradícia považovaná za čosi zbytočné, je osobitne žiaduce pestovať úctu k nej a žiadať jej rešpektovanie. Pretože bez tradície, teda bez duchovných a kultúrnych koreňov, človek nevie, čo má robiť a ako sa správať: „Keď hovoríme o tradícii, nehovoríme o náhodných pravidlách a konvenciách, ale o odpovediach, ktoré sa podarilo nájsť na zásadné otázky.“

R. Scruton odhaľuje „totalitné pokušenie“, ktoré pretrváva (najnovšie pod označením liberalizmus), pokušenie „prerobiť spoločnosť tak, aby rovnosť mohol zhora presadzovať láskavý socialistický štát“. S tým súvisí nanucovaná prax politickej korektnosti. Politická korektnosť nerozlišuje medzi pravdou a klamstvom, podporuje pretvárku a ideologizáciu verejnej diskusie, núti každého vyjadrovať sa v súlade s proklamovanými požiadavkami doby. Oproti tomu konzervativizmus – ako „kultúra potvrdzovania“ – odmieta neuvážené experimenty, je mu cudzia každá forma sociálneho inžinierstva.

Etický relativizmus a hodnotový zmätok – ono novodobé babylonské pomätenie – má svoj odraz v jazyku. K politickej korektnosti treba pridať prekrucovanie významu slov a pojmov (klamoreč). Chápanie a používanie slova konzervativizmus nie je výnimkou. Za konzervatívne je dnes považované všeličo, hlavne všetko to, čo páchne starinou a čo je modernému človeku na smiech, čím opovrhuje. Zámer je jasný: spraviť z konzervativizmu mŕtvu vec, alebo prinajmenšom strašiaka, ktorého sa treba zbaviť. Lenže konzervativizmus znamená niečo celkom iné.

 

Pravá tvár konzervativizmu

Podľa R. Scrutona existujú dva druhy konzervativizmu: metafyzický a empirický. Metafyzický sa opiera o posvätné zásady, vychádza z nemenného mravného zákona a má v jadre náboženský charakter. Empirický konzervativizmus je skôr „moderným javom, reakciou na ďalekosiahle zmeny, pri ktorých zrode bola reformácia a osvietenstvo“. On sám sa priradil k empirickým konzervatívcom, uprednostňujúcim politiku a právo pred náboženstvom, ale zachoval si povedomie o dôležitosti a nezastupiteľnosti viery v Boha. Ako napísal, strata viery je „stratou útechy, spolupatričnosti a domova“. Otázkou zostáva, ako sa s tou stratou vyrovnať. Scruton neponúka jednoznačnú odpoveď, iba naznačuje, že riešením by mohol byť návrat k pravde a kráse, dodávajúc, že prázdnotu sekularizovaného sveta by sme nemali ignorovať, ale nejakým spôsobom zakrývať, aby sme do nej nakoniec nespadli.

Ortodoxnejšie odpovede a návrhy riešení predostiera v svojich úvahách rakúsky ekonóm a mysliteľ Friedrich Romig. Konzervativizmus v jeho podaní znamená prirodzenú cestu slobody a dôstojnosti, predstavuje hodnoty, za ktoré sa oplatí bojovať: dobro, pravda, krása, spravodlivosť. Kategorickým imperatívom konzervatívca je žiť v pravde, konať dobro, počínať si mravne, bojovať proti klamstvu. Sloboda sa dá udržiavať iba pravdou. Keď sa pravda vytráca, rozmáha sa nespravodlivosť, a keď sa vytráca náboženstvo, tak v spoločnosti či štáte upadá morálka, trhajú sa zväzky rodiny a solidarity, cesta k verejnému blahu je zahataná: „Vzniká to, čo bolo nedávno nazvané kultúrou smrti. (...) Hospodársky systém zodpovedajúci kultúre smrti a zlodejov je v súčasnosti prevládajúcim liberálno-kapitalistickým systémom exploatácie človeka a prírody.“ Riešením je uplatňovanie kultúry života, rešpektovanie stáročiami overených noriem a postupov, znovuobnovenie spoločenského poriadku na báze „skupinovo-stavovského usporiadania“.

V kontexte uvedených úvah F. Romig hodnoverne objasňuje podstatu konzervativizmu. Tá podľa jeho slov spočíva v ochrane večného v premenách času. Konzervatívec kladie dôraz nie na veci pominuteľné, premenlivé, ale na večné, nemenné: „Večný, nemenný je iba Boh. Konzervatívec je preto vždy a neodvolateľne homo religiosus bez ohľadu na to, aké náboženstvo vyznáva. Žije v súlade s náboženstvom kultúrneho kruhu alebo ľudu, ku ktorému patrí.“ Z toho vyplýva zodpovedný prístup k životu (k stvoreniu, k prírode, k sebe aj k iným ľuďom). Konzervativizmus je prejavom normálnosti, svedomitosti a zdravého rozumu.

 

Literatúra

Henri Pinard de la Boullaye: Ježiš a dejiny. Trnava, Posol Božského Srdca Ježišovho, 1944.

Roger Scruton: Jak být konzervativec. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021.

Friedrich Romig: Práva národa. Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008.

 

Ján Maršálek

(Úryvok z článku, ktorý vyšiel v Literárnom týždenníku č. 3–4/2023)


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (5/2023)


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.