- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. apríla 2024

Slovenský rozhlas, Slovenská televízia

 

Ján Maršálek
Som vďačný redakcii Literárneho týždenníka za publikovanie tohto môjho článku (v dvojčísle 13–14/2024). Vzhľadom na dôležitosť a aktuálnosť témy ho predkladám aj čitateľom PriestorNetu, i keď to nie je obvyklé, aby sa dostal k širšiemu okruhu záujemcov.


V súvislosti s návrhom zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorý v týchto dňoch predložilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sa v radoch odbornej i širšej verejnosti, no najmä medzi politikmi rozprúdila živá a aj dosť ostrá diskusia či polemika o úlohe a charaktere verejnoprávnych masmédií. Žiaľ, táto verejná debata sa iba okrajovo zaoberá kultúrnymi aspektmi danej problematiky, ktoré by však mali byť určujúce pri úvahách o ďalšom smerovaní médií verejnej služby.

Treba poznamenať, že zlúčenie rozhlasu a televízie do jedného celku (RTVS), ku ktorému došlo v roku 2011, bolo účelovým politickým aktom. Rýchlo, s nemalou dávkou arogancie – zjavne v záujme dosiahnutia personálnych zmien – vtedajšia vládna väčšina rozhodla o spojení dvoch inštitúcií s odlišnou históriou aj poslaním. Azda len z finančného hľadiska má táto fúzia opodstatnenie, ale peniaze by naozaj nemali byť vždy na prvom mieste.

Situácia v RTVS si žiada čo najskoršie riešenie, pretože súčasná podoba inštitúcie nemá s verejnoprávnosťou takmer nič spoločné. V oblasti spravodajstva a publicistiky sme svedkami až odpudivej zaslepenosti a jednostrannosti , viacerí redaktori, respektíve moderátori pôsobia skôr ako agitační pracovníci, propagátori jednej politickej línie. Opakovane dochádza k tomu, že do diskusných relácií sú pozývaní ľudia rovnakého zmýšľania. O vážnych celospoločenských témach a otázkach sa hovorí tak, akoby boli vopred dané odpovede a riešenia. Chýba oponentúra. Napríklad v čase takzvanej kovidovej pandémie boli celkom umlčané kritické hlasy, vrátane odborných názorov nezlučujúcich sa s preferovanou líniou; a počas nedávnych parlamentných i prezidentských volieb sa už neskrývane vyjavovali osobné preferencie niektorých aktivistov, ktorí si pomýlili pôsobenie vo verejnoprávnej inštitúcii s prácou v oddelení propagandy nejakej politickej strany.

Ešte závažnejší je dlhodobý pokles kultúrnej, umeleckej a jazykovej úrovne televízneho i rozhlasového vysielania. Programová štruktúra jednotlivých staníc (nie kanálov!) čoraz väčšmi pripomína štruktúru komerčných vysielateľov. Prevažujú povrchné žánrové formy a lacná zábava, propaguje sa bezduchý spôsob života (trochu zveličene možno povedať, že relácie o varení sa striedajú s reláciami o chudnutí). Vytráca sa pôvodná tvorba (televízne inscenácie, dokumentárne filmy, fíčre, literatúra, poézia...), nahradzovaná je prevzatými, licencovanými formátmi, v ktorých absentujú národné a kultúrotvorné prvky. Povážlivo klesá úroveň používania štátneho jazyka – slovenčiny (neprirodzená dikcia a tempo, neprechyľovanie priezvisk, používanie anglicizmov a bohemizmov atď.). A zdá sa, že v prostredí RTVS to nikoho netrápi, nikto to nekontroluje a nerieši. Áno, istú výnimku tvoria rozhlasové stanice Devín, PyramídaLitera, ale na ich programe sa zas prejavuje to, že sú na okraji záujmu, zrejme i finančne podvyživené, pre vedenie „telerozhlasu“ akoby boli nutnou príťažou, akýmsi apendixom z povinnosti; a v prípade stanice Devín treba poukázať na progresivistickú ideológiu, ktorá je vpletaná do vysielania (takzvaný rodovo citlivý jazyk, podsúvanie „genderizmu“ a podobne).

Meradlom úrovne verejnoprávneho média nesmie byť píplmeter! Je scestné odvolávať sa na sledovanosť a prieskumy verejnej mienky a dávať bokom kritériá kultúrnosti, umeleckosti, vzdelanosti a celkovej vyváženosti, nehovoriac o národnoštátnych záujmoch, ktorých obhajoba sa, samozrejme, vyžaduje v inštitúcii financovanej všetkými daňovými poplatníkmi.

Ako sme už naznačili, zlúčenie televízie a rozhlasu bolo nesystémové, unáhlené a nesprávne, viedlo k nivelizácii, k rozriedeniu obsahu a k strate osobitosti jednej i druhej formy vysielania. Je síce pravdou, že s nástupom digitálnej techniky dochádza k prelínaniu mediálnych výstupov, ťažisko sa presúva smerom k nelineárnej percepcii, značná časť obyvateľstva prijíma mediálny obsah prostredníctvom internetu, čo sa nedá ignorovať, a je nevyhnutné patrične reagovať na tieto trendy, ale verejnoprávny vysielateľ by predsa nemal rezignovať z pozície jedinečného tvorcu a sprostredkovateľa, ktorý má nenahraditeľné poslanie v mediálnom priestore.

Spomenutý návrh zákona o verejnoprávnej televízii a rozhlase berie do úvahy fakt, že návrat do stavu pred ich násilným spojením by bol technicko-právne veľmi náročný a zdĺhavý, preto z rozdelením neráta. Treba však vyvinúť úsilie, aby Slovenská televíziaSlovenský rozhlas – i keď v rámci jedného administratívneho celku – mali čo možno najväčšiu autonómnosť a aby mohli pôsobiť pod vlastným názvom. Zvlášť Slovenský rozhlas by mal byť značkou kvality, doslova národnokultúrnou inštitúciou s bohatstvom hodnôt. Ale ani Slovenská televízia by nemala zaostávať... Zaželajme si, aby sme na Slovensku mali vskutku verejnoprávne, kvalitné a prínosné médiá.

 

Ján Maršálek


::

Literárny týždenník (literatúra – umenie – kultúra – veda – život)


::

Prosíme, podporte naše úsilie – komentujte, vyjadrite svoj názor na publikovaný článok... a odoberajte náš vestník (podrobnejšie informácie).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.