- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. apríla 2016

Prínos Katolíckej cirkvi pre Slovensko

Ilustrácia: Arpád Horváth
Katolícka cirkev vo svete síce neustále rastie, avšak situácia v mnohých krajinách Európy nie je ružová. Dochádza tam k úbytku veriacich a zmenšujú sa aj počty nových duchovných povolaní. Aká je situácia na Slovensku?
Štatistické údaje Konferencie biskupov Slovenska za rok 2015 uvádzajú, že na Slovensku v minulom roku žilo 3 626 097 katolíkov. Neexistuje, žiaľ, presný štatistický údaj o celkovom počte Slovákov, žijúcich medzi Tatrami a Dunajom v roku 2015, ale najspoľahlivejšie pramene hovoria o čísle 5,4 milióna obyvateľov Slovenskej republiky. Na základe uvedených štatistických údajov môžeme teda konštatovať, že cca 67 percent slovenského obyvateľstva tvoria katolíci.

Je to istý pokles oproti roku 2001, keď svoju príslušnosť ku Katolíckej cirkvi verejne deklarovalo 73 percent Slovákov. Na druhej strane však štatistiky predsa len zaznamenali aj istý pozitívny trend. Počet krstov v roku 2015 prevýšil počet cirkevných pohrebov. Na 38 352 cirkevných pohrebov v roku 2015 pripadalo 41 908 krstov, z toho 37 575 u detí do jedného roka, 2 791 u vekovej kategórie 1–7 rokov a napokon 1 888 krstencov bolo vo veku od 7 do 18 rokov. Teda vlani bolo na Slovensku o 3 556 viac krstov ako pohrebov.
K posilneniu komunity katolíkov na Slovensku prispievajú aj konvertiti. Štatistiky uvádzajú, že ich v roku 2015 bolo 342. Toto sú pozitívne čísla a žiada sa na tomto mieste vyjadriť vrúcne želanie, aby takýto vývoj mal stabilnú tendenciu.
Katolíci na Slovensku patria ku kresťanskému Západu aj ku kresťanskému Východu. Prevažná väčšina z nich patrí k Rímskokatolíckej cirkvi, no pôsobí tu aj menšinová Gréckokatolícka cirkev.
Rímskokatolícka cirkev sa delí na provincie: Západná cirkevná provincia so sídlom v Bratislave, Východná cirkevná provincia sídliaca v Košiciach a Vojenský ordinariát so sídlom v Bratislave. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku tvorí Prešovskú metropoliu so sídlom v Prešove, ktorá predstavuje celé územie Slovenska. Skladá sa z Prešovskej archieparchie, Bratislavskej eparchie a Košickej eparchie.
Celkovo je v SR 1 550 farností. Katolíci majú na území Slovenska k dispozícii 1 355 kaplniek a 3 297 kostolov. Desať kostolov je nových. Dušpastiersku službu vykonávalo v roku 2015 celkovo 3 028 kňazov. Z toho bolo 2 425 diecéznych kňazov, vrátane 36 novokňazov, a 603 rehoľných kňazov a novokňazov. Relatívne novým trendom na Slovensku je pôsobenie trvalých diakonov. Podľa štatistiky z roku 2015 ich bolo na Slovensku dvadsať.
Pripravuje sa však aj nová generácia kňazov a na bohosloveckých fakultách študuje 329 seminaristov. Jedenásť seminaristov študuje v zahraničí.
Existencia Katolíckej cirkvi je nemysliteľná bez rehoľných rádov. Na Slovensku pozorujeme istý paradox. Aj keď celkový počet rehoľníkov klesá, žiaden rád ešte nebol zrušený pre nedostatok rehoľníkov, naopak, pribúdajú nové rehole, ktoré tu predtým neboli.
V ženských reholiach na Slovensku pôsobí 2 053 rehoľníčok, z toho 28 noviciek. V mužských reholiach pôsobí 748 rehoľníkov, vrátane novicov. Z tohto počtu je 603 kňazov a 145 nekňazov.
Pastoračná prax Katolíckej cirkvi na Slovensku je mimoriadne rozsiahla. Svedčia o tom nasledujúce fakty. Rozdal sa úctyhodný počet 42 564 382 sv. prijímaní. Prvé sväté prijímanie prijalo 29 747 osôb. Pribudlo nám aj 21 562 birmovancov. Okrem toho je v štatistikách uvedené, že na Slovensku bolo v uplynulom roku spolu 13 780 sobášov. Z toho 11 676 medzi katolíckymi partnermi, v 2 104 prípadoch išlo o sobáše mixta religio alebo disparitas cultus, teda ide o sobáše katolíckeho partnera s nekatolíckym. V týchto prípadoch nie je možné sláviť sobášnu svätú omšu.
Významný je aj celkový prínos Katolíckej cirkvi pre Slovenskú republiku. Katolícka cirkev prevádzkuje 238 cirkevných škôl, ktoré zabezpečujú vzdelanie nielen katolíkom, ale aj žiakom z rodín inovercov. Na tento účelu slúži aj 199 školských zariadení.
Mimoriadne významný je prínos Katolíckej cirkvi v charitatívnej oblasti. Na Slovensku pôsobilo v uplynulom roku 179 dobročinných inštitúcií. Možno bez preháňania konštatovať, že nebyť Katolíckej cirkvi, mnohé sociálne projekty na Slovensku by zanikli, respektíve nikdy by sa nemohli uskutočniť. Slovenská Katolícka cirkev však pomáha chorým, chudobným a sociálne odkázaným ľuďom nielen na Slovensku, ale aj v rôznych krajinách po celom svete.
Celkový prínos Katolíckej cirkvi na Slovensku však nemožno vyjadriť len štatisticky, v číslach. Je nesporné, že katolícka viera výrazne prispieva k znižovaniu kriminality, alkoholizmu, závislosti na drogách, rozvodovosti manželstiev a eliminácii iných negatívnych celospoločenských javov. Prispieva však pozitívne dokonca aj priamo k zlepšovaniu zdravotného stavu obyvateľstva. A to nielen vďaka pôsobeniu katolíckych kňazov a rehoľných sestier v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, ale aj poskytovaním duchovnej útechy ľuďom v krízových životných situáciách. Známa rakúska mystička Mária Simma sa raz vyjadrila, že 60 percent všetkých depresií vo svete by odstránilo hojnejšie pristupovanie k sviatosti zmierenia.
Katolícka cirkev je často znevažovaná pre svoj boj proti umelým potratom, ale práve toto úsilie Katolíckej cirkvi chráni nielen nenarodené deti, ktoré vymierajúcej slovenskej spoločnosti citeľne chýbajú, ale aj život matiek, podstupujúcich potrat. Ako uvádza Spravodajca o. z. Fórum života v čísle 2/2009, tieto ženy tvoria rizikovú skupinu obyvateľstva.
Na základe „štatistickej analýzy Fínskeho národného výskumného a rozvojového centra pre zdravie a sociálne veci, ktorá bola realizovaná na 9 192 ženách, do jedného roka po umelom potrate zomrelo v dôsledku samovraždy v porovnaní s netehotnými ženami až 3,7 krát viac žien. Najprekvapivejšie bolo zistenie, že ženy po umelom potrate sa štyrikrát častejšie stali obeťou násilného činu so smrteľnými následkami ako ženy, ktoré neboli tehotné. Ako jeden z dôvodov sa predpokladá rizikovejšie správanie takýchto žien. Hlavným dôvodom je znížená sebaúcta a strata úcty k vlastnému životu, pre ktoré sa tieto ženy menej bránia na nich páchanému násiliu. Štúdia realizovaná na amerických a ruských ženách hovorí o tom, že 65 percent žien trpí postabortívnym syndrómom a až 83 percentám žien nebola pred umelým potratom poskytnutá dostatočná podpora a pomoc“ (Informatívna kampaň o postabortívnom syndróme. In: Spravodajca o. z. Fórum života. 2009. ročník 6, číslo 2, s.13; dostupné na internete: www.forumzivota.sk).
Žiada sa v tejto súvislosti zdôrazniť, že spomínaný výskum neorganizovala nijaká katolícka inštitúcia, ale výskumné a rozvojové centrum vo Fínsku, teda sekulárna inštitúcia s indiferentným postojom k akémukoľvek náboženstvu.
Pravda je taká, že umelý potrat zanecháva na psychike žien, ktoré ho podstúpia, trvalé následky a ak by týmto ženám v najťažšej chvíli, teda vo chvíli rozhodovania, či si dieťa ponechať alebo podstúpiť umelý potrat, ponúkol niekto alternatívu, nemuseli by niesť rany na duši po celý zvyšok života.
Katolícka cirkev nechce hlásať nenávisť, ale lásku. Nechce ženy odsudzovať ani trestať, ale chce im pomôcť. Ponúka alternatívu. Veľkú úctu a rešpekt si napríklad vyslúžili organizátori Národného pochodu za život, ktorí pripravili leták s návodom, ako možno pomôcť tehotnej žene v núdzi bez osočovania či znevažovania. (Porov. Pochod za život >> Konkrétna pomoc. Dostupné na internete: pochodzazivot.sk/pomoc.)
Podobnú pomoc poskytujú aj iné katolícke inštitúcie, napríklad Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, vedený kňazom Mariánom Kuffom, ktorý poskytuje strechu nad hlavou a živobytie osamelým matkám v núdzi.
Prínos Katolíckej cirkvi pre slovenskú spoločnosť je teda nevyčísliteľný a Katolícka cirkev je pravým požehnaním pre Slovensko aj napriek ľudským chybám jej teológov i laikov.

Karol Dučák
Podľa štatistiky KBS a iných zdrojov pripravil Karol Dučák.
::
Prečítajte si:

2 komentáre:

  1. Karol Dučák18.4.16

    Zaujímavý článok k téme: http://spiritualita.jezuiti.sk/preco-su-knazske-povolania-v-sucasnosti-v-hlbokej-krize/

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Karol Dučák18.4.16

    V článku uvádzam vyjadrenie rakúskej mystičky Marie Simmy o pozitívnom vplyve častej spovede na psychiku ľudí. Nie je jediná. Aj známy viedenský psychiater Dr. Raphael Bonelli často odporúča spoveď ako prostriedok na zachovanie duševného zdravia.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.